You are here:

Euroopa aastad

Aasta 2015 on Euroopa arenguaasta − esmakordselt keskendutakse Euroopa aasta raames Euroopa Liidu rahvusvahelisele arengupoliitikale.  See on oluline aasta kahe asjaolu tõttu.

  • Aastatuhande arengueesmärgid Valige lingiga seotud tõlked   English (en)  jõuavad lõpp-etappi.
  • Rahvusvaheline kogukond tuleb kokku, et leppida kokku uues tegevussuunas, et kaotada vaesus, edendada säästvat arengut ning lahendada kliimamuutusega seotud probleemid.

Euroopa arenguaasta eesmärgiks on kaasata ELi kodanikke, eelkõige noori, meie maailma, väärikust ja tulevikku käsitlevasse arutellu. Me kutsume kõiki üles aktiivselt osalema. Aasta jooksul saab kõikjal Euroopa Liidus toimuma üritusi ning arenguaasta leiab kajastamist nii internetis kui ka sotsiaalmeedias.

Täiendavalt Euroopa arenguaasta kohta

Euroopa aastat tähistatakse igal aastal alates aastast 1983

Kõige esimene Euroopa aasta (1983) pühendati väikeettevõtjatele (VKEdele) ja käsitööndusele. Pärast seda on EL igal aastal valinud konkreetse teema, et julgustada arutelu ja dialoogi Euroopa riikides ning nende vahel.

Miks Euroopa aastad?

Nende eesmärk on suurendada teadlikkust teatavatest teemadest, julgustada arutelu ja muuta suhtumist. Paljude Euroopa aastate jooksul on kohalikele, riiklikele ja piiriülestele projektidele eraldatud täiendavaid vahendeid Euroopa aasta konkreetse teema käsitlemiseks.

Euroopa aasta saab samuti väljendada kindlat kohustust ja saata poliitilise signaali ELi institutsioonidelt ja liikmesriikide valitsustelt, et asjaomast teemat võetakse tulevases poliitikakujundamises arvesse. Teatavatel juhtudel võib Euroopa Komisjon asjaomase teema kohta esitada uue seadusandliku ettepaneku.

Kuidas valitakse Euroopa aasta teema?

Komisjon teeb asjaomase ettepaneku ning Euroopa Parlament ja ELi liikmesriikide valitsused võtavad selle vastu.

Euroopa aastate loetelu