Navigačný riadok

 • Právo EÚ
  • Rozhodovanie
  • Právne predpisy a judikatúra
  • Ovplyvnite dianie v EÚ

Zakladateľské zmluvy EÚ

Fungovanie Európskej únie sa opiera o princípy právneho štátu. Znamená to, že každé opatrenie EÚ má oporu v zmluvách, ktoré dobrovoľne a demokraticky schválili všetky členské štáty EÚ. Konkrétne, ak sa určitá oblasť politiky neuvádza v zmluvách, Komisia nemôže v danej oblasti navrhovať právne predpisy.

Zmluva predstavuje záväznú dohodu medzi členskými štátmi EÚ. Ustanovuje ciele EÚ, pravidlá fungovania inštitúcií EÚ, postup prijímania rozhodnutí a vzťah medzi EÚ a jej členskými štátmi.

K zmene alebo doplneniu zmlúv dochádza, keď to pomáha zefektívniť fungovanie EÚ a jej transparentnosť, v rámci príprav na vstup nových členov a pri rozširovaní zmlúv o nové oblasti – ako to bolo napríklad v prípade jednotnej meny.

Na základe zmlúv môžu inštitúcie EÚ prijímať legislatívu, ktorú sú členské štáty následne povinné uplatňovať. Úplné znenia zmlúv, legislatívnych aktov, judikatúry a návrhov právnych predpisov si môžete vyhľadať v databáze európskeho práva EUR-Lex.

Najdôležitejšie zmluvy sú:

Lisabonská zmluva

Dátum podpisu: 13. decembra 2007
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. decembra 2009

Účel: umožniť, aby sa EÚ stala demokratickejšou, transparentnejšou a schopnou lepšie reagovať jednotným spôsobom na globálne problémy, ako sú zmeny klímy.

Hlavné zmeny: posilnenie postavenia Európskeho parlamentu, zmena spôsobu hlasovania v Rade, iniciatíva občanov, trvalá pozícia predsedu Európskej rady, nová funkcia nazvaná vysoký predstaviteľ Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a nová Európska služba pre vonkajšiu činnosť.

Lisabonská zmluva prehľadným spôsobom upravuje:

 • výlučné právomoci EÚ
 • právomoci členských štátov EÚ
 • spoločné právomoci.

Viac o Lisabonskej zmluve

Zmluva o Ústave pre Európu danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska podpísaná v roku 2004 – podobné ciele ako Lisabonská zmluva, avšak nikdy nebola ratifikovaná vo všetkých štátoch EÚ.

Zmluva z Nice

Dátum podpisu: 26. februára 2001
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. februára 2003

Účel: reformovať inštitúcie tak, aby EÚ mohla efektívne fungovať aj po zvýšení počtu členských štátov na 25.

Hlavné zmeny: metódy na zmenu zloženia Komisie a prepracovanie spôsobu hlasovania v Rade.

Úplné znenie Zmluvy z Nice

Amsterdamská zmluva

Dátum podpisu: 2. októbra 1997
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. mája 1999

Účel: reforma inštitúcií EÚ v rámci príprav na pristúpenie nových členských štátov.

Hlavné zmeny: zmena a doplnenie, prečíslovanie a konsolidácia zmluvy o EÚ a zmluvy o EHS. Väčšia transparentnosť prijímania rozhodnutí (rozšírenie používania postupu spolurozhodovania danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska).

Úplné znenie Amsterdamskej zmluvy danskDeutschελληνικάEnglishespañolfrançaisitalianoNederlandsportuguêssuomisvenska

Zmluva o Európskej únii – Maastrichtská zmluva

Dátum podpisu: 7. februára 1992
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. novembra 1993

Účel: príprava na Európsku menovú úniu a zavedenie prvkov politickej únie (občianstvo, spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a spoločná politika v oblasti vnútorných záležitostí).

Hlavné zmeny: vytvorenie Európskej únie a zavedenie postupu spolurozhodovania, ktorý posilnil postavenie Európskeho parlamentu pri prijímaní právnych aktov EÚ. Nové formy spolupráce vlád členských štátov EÚ – napríklad v oblasti obrany a v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí.

Úplné znenie Zmluvy o EÚ

Jednotný európsky akt

Dátum podpisu: 17. februára 1986 (v Luxemburgu) a 28. februára 1986 (v Haagu)
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 1987

Účel: reforma inštitúcií v príprave na členstvo Portugalska a Španielska a zrýchlenie rozhodovacieho postupu kvôli zavedeniu jednotného trhu.

Hlavné zmeny: rozšírenie hlasovania kvalifikovanou väčšinou v Rade (sťažila sa tým možnosť uplatniť právo veta schvaľovanej legislatívy zo strany jediného štátu), zavedenie postupu spolupráce a postupu súhlasu, ktoré posilnili postavenie Európskeho parlamentu.

Úplné znenie Jednotného európskeho aktu

Zmluva o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev – Bruselská zmluva

Dátum podpisu: 8. apríla 1965
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. júla 1967

Účel: zlúčenie hlavných inštitúcií EHS, Euratomu a ESUO.

Hlavné zmeny: vytvorenie spoločnej Komisie a Rady pre všetky tri Európske spoločenstvá (EHS, Euratom a ESUO). Zmluva bola zrušená Amsterdamskou zmluvou.

Úplné znenie Zmluvy o zriadení spoločnej Rady a spoločnej Komisie Európskych spoločenstiev (Merger Treaty)

Rímske zmluvy – Zmluva o založení EHS a Zmluva o Euratome

Dátum podpisu: 25. marca 1957
Dátum nadobudnutia účinnosti: 1. januára 1958

Účel: vytvoriť Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európskeho spoločenstvo pre atómovú energiu (Euratom)

Hlavné zmeny: rozšírenie európskej integrácie na oblasť všeobecnej hospodárskej spolupráce.

Úplné znenia Rímskych zmlúv

Zmluva o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Dátum podpisu: 18. apríla 1951
Dátum nadobudnutia účinnosti: 23. júla 1952
Dátum skončenia platnosti: 23. júla 2002

Účel: vytvorenie previazanosti ťažby uhlia a výroby ocele, aby sa predišlo mobilizácii armády jednej krajiny bez vedomia ostatných štátov. Odstránila sa tým nedôvera a napätie po druhej svetovej vojne. Platnosť Zmluvy o ESUO uplynula v roku 2002.

Úplné znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele

Zakladajúce zmluvy boli zmenené a doplnené pri každom rozšírení EÚ o nové štáty:

 • 1973 (Dánsko, Írsko, Spojené kráľovstvo)
 • 1981 (Grécko)
 • 1986 (Španielsko, Portugalsko)
 • 1995 (Fínsko, Rakúsko, Švédsko)
 • 2004 (Cyprus, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko)
 • 2007 (Bulharsko, Rumunsko)

 Na prevzatie

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?