Ścieżka nawigacji

  • Prawo UE
    • Proces decyzyjny
    • Prawodawstwo i orzecznictwo
    • Wypowiedz się

Proces decyzyjny w Unii Europejskiej

Prawo UE dzieli się na prawo „pierwotne” i „wtórne”. Traktaty (prawo pierwotne) stanowią podstawę lub główne zasady wszystkich działań UE.

Prawo wtórne – które obejmuje rozporządzenia, dyrektywy i decyzje – ma charakter pochodny w stosunku do zasad i celów wyznaczonych w traktatach.

Zasady podejmowania decyzji w UE

Standardową procedurę decyzyjną UE określa się mianem zwykłej procedury ustawodawczej (dawniej: współdecyzji). Oznacza to, że wybierany w wyborach bezpośrednich Parlament Europejski musi wraz z Radą (rządami 27 państw członkowskich UE) zatwierdzać akty prawne UE. Komisja natomiast przygotowuje projekty aktów prawnych UE i odpowiada za ich wdrażanie.

Traktaty UE

Unia Europejska opiera się na zasadach praworządności. Oznacza to, że podstawą wszystkich jej działań są traktaty, przyjęte dobrowolnie i demokratycznie przez wszystkie państwa członkowskie.

W traktacie lizbońskim zwiększono liczbę obszarów polityki, w których stosuje się tę procedurę. Parlament Europejski Englishfrançais zyskał również więcej uprawnień do blokowania wniosków, jeżeli nie zgadza się z Radą.

Rozporządzenia, dyrektywy i inne akty

Cele wyznaczone w traktatach UE są osiągane za pomocą różnego rodzaju aktów prawnych. Są to rozporządzenia, dyrektywy, zalecenia i opinie. Niektóre z nich są wiążące, inne nie. Niektóre stosuje się do wszystkich państw UE, inne tylko do niektórych.

Stosowanie prawa UE

Z prawa europejskiego wynikają prawa i obowiązki, zarówno dla państw członkowskich, jak i dla obywateli oraz firm, w stosunku do których pewne przepisy są stosowane bezpośrednio. Stanowią one integralną część systemu prawnego danego państwa członkowskiego, które odpowiada za wprowadzenie tych przepisów w życie i ich prawidłowe stosowanie.

KONTAKT

Pytania o charakterze ogólnym

Proszę zadzwonić pod numer telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Więcej o usłudze

Wyślij pytanie e-mailem

Dane kontaktowe i informacje o wizytach w instytucjach, kontakty z prasą

Jak ulepszyć ten portal?

Czy znaleźli Państwo poszukiwane informacje?

TakNie

Jakich informacji Państwo szukają?

Czy mają Państwo jakieś uwagi?