Navigatsioonitee

Euroopa Liidu Julgeoleku-uuringute Instituut

EUISS on ELi välispoliitika eksperdiorganisatsioon.

See asutati 2002. aastal liidu ühise välis- ja julgeolekupoliitika (ÜVJP) raames, et edendada ühist julgeolekukultuuri ELis, aidata arendada ja kavandada ÜVJPd ning rikastada asjaomast strateegilist arutelu.

EUISS:

  • on täiesti sõltumatu;
  • uurib ELi jaoks olulisi julgeolekuküsimusi ning on arutelufoorumiks;
  • koostab poliitika- ja julgeolekukomiteele (PJK) ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale / komisjoni asepresidendile analüüse ja prognoose;
  • asutati nõukogu ühismeetmega 2001/554 (mida muudeti nõukogu ühismeetmega 2006/1002 ).

Rahastamine ja järelevalve

Instituuti rahastavad ELi liikmesriigid, lähtudes RKT-põhisest kulude jagamise skeemist, ning seda juhivad:

  • poliitika- ja julgeolekukomitee (PJK), kes teostab poliitilist järelevalvet;
  • juhatus, kes kehtestab eelarve- ja haldusnormid ning kiidab heaks instituudi tööprogrammi. (Juhatuse esimeheks on liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja / komisjoni asepresident).

Väljaanded

Instituut avaldab rahvusvahelise strateegilise ühiskonna jaoks erinevaid väljaandeid. Tellige EUISSi e-posti teel teavitamise teenus English, et olla kursis uute väljaannete ilmumisega.

Chaillot' Toimetised (Chaillot Papers) EnglishInstituudi peamiseks väljaandeks on selle Chaillot' Toimetiste (Chaillot Papers) seeria, milles käsitletakse ELi julgeoleku jaoks olulisi teemasid. Välisekspertide ja instituudi teadustöötajate kirjutisi sisaldavas väljaandes keskendutakse kollektiivsele ja individuaalsele teadustööle ning ekspertiisile.
Raamatud English Raamatud sisaldavad konkreetsete teemade süvauuringuid.
Aruanded English Sisejulgeoleku strateegia aruannetes keskendutakse EUISSi peamistele teadusprojektidele ja aktuaalsetele sündmustele, kombineerides menetlused algse analüüsiga.
Poliitikaülevaated DeutschEnglishfrançais Poliitikaülevaated kujutavad endast konkreetsete välis- ja julgeolekupoliitika teemade täpset, õigeaegset ja poliitikale suunatud analüüsi.
Mitteperioodilised väljaanded DeutschEnglishfrançais Mitteperioodilised väljaanded on esseed konkreetsete Euroopa julgeolekut käsitlevate teemade kohta, mille on enamjaolt kirjutanud külalisteadlased.
Veebipõhised analüüsid DeutschEnglishfrançais/arvamused DeutschEnglishfrançaisNii analüüsid kui arvamused hõlmavad erinevaid teemasid ja otsivad lahendusi otsustajaid ning poliitikakujundajaid huvitavatele konkreetsetele küsimustele. Neid kirjutavad instituudi teadustöötajad ja väliseksperdid.

Üritused

EUISSi üritusi korraldatakse ELi analüütilise suutlikkuse tõhustamiseks ja ekspertide võrgustiku edendamiseks ELi välis- ja julgeolekupoliitika toetamiseks. Nende raames saavad kokku otsustajad, ELi ametnikud, akadeemikud, riiklikud eksperdid ja valitsusväliste organisatsioonide esindajad kogu maailmast.

  • Konverentsid English – umbes 100 osavõtjat, kelle hulgas on tuntud persoonid, ning mis pakuvad võimaluse erinevateks aruteludeks aktuaalsetel teemadel.
  • Seminarid English – umbes 40 osavõtjat, konkreetsete teemade süvakäsitlus, sageli piirkondliku või poliitilise suunitlusega.
  • Töörühmad English – umbes 20 osavõtjat. Kohtutakse korrapäraselt, et teostada järelevalvet ürituste üle konkreetses piirkonnas või arengute üle konkreetses poliitikavaldkonnas.

Meedia

EUISS teadustöötajad esitavad korrapäraselt eksperdiarvamusi nii trüki- kui ringhäälingumeediale oluliste ELi välis- ja julgeolekuküsimuste kohta. Üksikasjalikuma teabe saamiseks EUISSI pädevusvaldkondade kohta, tutvuge palun teadustöötajate lehekülgedega DeutschEnglishfrançais või direktori leheküljega Englishfrançais.

Pressiga seotud küsimustes või intervjuutaotluste esitamiseks vaadake palun pressilehekülge English.

Aidake meil veebisaiti täiustada

Kas leidsite otsitava teabe?

JahEi

Mida te otsisite?

Kas teil on ettepanekuid?