Europeiska försvarsbyrån

Europeiska försvarsbyrån inrättades genom rådets gemensamma åtgärd 2004/551/GUSPPDF. Syftet var att

  1. stärka EU:s försvarskapacitet, särskilt beträffande krishantering;

  2. stärka EU-samarbetet på försvarsmaterielområdet;

  3. stärka EU:s industri- och teknikbas inom försvarsområdet och skapa en konkurrenskraftig EU-marknad för försvarsmateriel, och;

  4. främja forskning i syftet att stärka EU:s industriella och tekniska potential på försvarsområdet.

Byrån har för närvarande följande arbetsuppgifter:

  1. Att sörja för en övergripande och systematisk policy i samband med att den europeiska säkerhets- och försvarspolitikens mål fastställs och genomförs;

  2. Att främja samarbete mellan medlemsstaterna om försvarsmateriel;

  3. Att medverka i arbetet med att utveckla och omstrukturera försvarsindustrin inom EU;

  4. Att mot bakgrund av EU:s politiska mål främja försvarsrelaterad forskning och teknisk utveckling inom EU;

  5. Att i samarbete med kommissionen arbeta för främja konkurrens på EU-marknaden för försvarsmateriel.

Europeiska försvarsbyrån har den kompetens som krävs för att kunna hantera alla dessa mål och dessutom skapa synergieffekter dem emellan.

Verkställande direktör: Claude-France Arnould

KONTAKT

Allmänna frågor om EU

Ring
00 800 6 7 8 9 10 11 Läs mer om tjänsten

Skicka din fråga

Kontaktuppgifter och besöksadresser till institutionerna, presskontakter

Hjälp oss att bli bättre!

Hittade du vad du letade efter?

JaNej

Vad letade du efter?

Har du några förslag på förbättringar?