You are here:

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Nepretržité zlepšovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je hlavným cieľom európskej sociálnej politiky a politiky zamestnanosti. Avšak rozsah a rozmanitosť otázok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), s ktorými sa Európa stretáva, presahuje zdroje a skúsenosti jedného členského štátu alebo inštitúcie. To je dôvod, prečo bola zriadená Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci: aby zhromažďovala a podieľala sa na obrovskom fonde regionálnych vedomostí a informácií súvisiacich s BOZP, najmä s dobrou praxou v oblasti prevencie.

Agentúra pôsobí ako katalyzátor pri vývoji, analýze a šírení informácií, ktoré zlepšujú bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci v Európe. Súčasne s vývojom komplexnej siete internetových stránok pre bezpečnosť a ochranu zdravia, agentúra organizuje aj kampane a aktívny program publikácií, ktorý zahŕňa všetko od informačných správ špecialistov po prehľady základných skutočností pokrývajúcich široký rozsah problémov BOZP.

Národné kontaktné miesta, ktorými sú obvykle vedúce organizácie BOZP v príslušných krajinách, koordinujú a šíria informácie agentúry v rámci jednotlivých krajín. Okrem toho, agentúra spolupracuje s celým radom partnerov, vrátane Európskej komisie, iných európskych inštitúcií a európskych sociálnych partnerov, ako aj s medzinárodnými organizáciami a organizáciami pre bezpečnosť a ochranu zdravia po celom svete.

Agentúru riadi riaditeľ , ďalej má riadiacu radu, ktorá sa skladá zo zástupcov vlád, zamestnávateľov a zamestnancov z 28 členských štátov a zástupcov Európskej komisie. Riadiaca rada zriaďuje predsedníctvo. 

Právnym základom pre činnosť agentúry sú štyri nariadenia Rady:

  • 2062/94 
  • 1643/95  (zahŕňa 3 nové členské štáty, ktoré vstúpili do EÚ v roku 1995)
  • 1654/2003 (aktualizovalo nariadenie agentúry podľa nových ustanovení EÚ o prístupe k finančným a verejným dokumentom)
  • 1112/2005 (úpravy správnych a riadiacich štruktúr agentúry)

Rok založenia: 1994

Riaditeľ:
Christa Sedlatschek

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

Kontaktné údaje

Adresa

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Tel
+34 944-358-400
Fax
+34 944-358-401