You are here:

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Градивното подобряване на условията на безопасност и здраве при работа са основна цел на Европейската социална политика. Въпросите, свързани с условия на безопасност и труд (OSH), които са разкриват пред Европа, са различни по обхват и характер, и страните членки, както и институциите на ЕС нямат необходимите ресурси и експертиза да се справят с тях. Поради тази причина е създадена Европейската агенция за безопасност и здраве при работа с цел да: събере и обмени огромния обем от знания и информация на региона по въпроси, свързани с условията на безопасност и труд, по-специално добри практики за превенция.

Агенцията изпълнява функция на катализатор за разработване, анализиране и разпространяване на информация, които подобряват условията на безопасност и труд в Европа. Освен че агенцията разработва електронни страници с конкурентна мрежа за условията на безопасност и труд, тя също се грижи за създаването на кампании и действаща програма за публикации, която включва в себе си всичко от специализирани информационни доклади до фактически данни, покриващи голямо разнообразие от проблеми, свързани с условия на безопасност и труд.

Националните контактни лица, по-специално водещата организация на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа във всяка страна координира и разпространява информация от Агенцията сред различните страни. В допълнение, Агенцията си сътрудничи с голяма мрежа от партньори, включително и Европейската комисия, други Европейски институции и Европейските социални партньори, както и международните организации по безопасност и труд по света.

Агенцията се ръководи от Директор и има Управителен съвет , който е съставен от представители на правителството, работодатели и работници от 28-те страни-членки на ЕС и представители на Европейската комисия. Управителният съвет създава бюро.

Дейностите на Агенцията, свързани с юридически характер, включват четири Регламента на Съвета:

  • 2062/94 
  • 1643/95 (през 1995г. включва три нови страни-членки на ЕС)
  • 1654/2003 (актуализира ръководството на Агенцията в съответствие с новите финансови и обществени провизии за достъп на ЕС)
  • 1112/2005 (промени в структурата и функциите на Агенцията)

Създадена:1994г.

Christa Sedlatschek,
Директор

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

Координати за връзка

Адрес

12 Santiago de Compostela
(Edificio Miribilla), 5th Floor
E-48003 Bilbao, SPAIN

Тел
+34 944-358-400
Факс
+34 944-358-401