You are here:

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie bola zriadená nariadením Rady (ES) č. 2007/2004 z 26. októbra 2004 (Ú. v. EÚ L 349/25.11.2004).

FRONTEX koordinuje operačnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti riadenia vonkajších hraníc, pomáha členským štátom pri vzdelávaní a odbornej príprave vnútroštátnej pohraničnej stráže vrátane stanovovania spoločných vzdelávacích noriem, vykonáva analýzy rizika, sleduje vývoj výskumu, ktorý sa týka kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami, pomáha členským štátom v situáciách, ktoré si vyžadujú zvýšenú technickú a operačnú pomoc na vonkajších hraniciach a poskytuje členským štátom potrebnú pomoc pri organizovaní spoločných operácií v prípadoch navracania osôb.

Agentúra v záujme upevnenia celkovej súdržnosti úzko spolupracuje s inými partnermi Spoločenstva a EÚ zodpovednými za bezpečnosť vonkajších hraníc, ako EUROPOL Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) , CEPOL Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   English (en) , OLAF,  za colnú spoluprácu či spoluprácu v oblasti fytosanitárnych a veterinárnych kontrol.

FRONTEX posilňuje bezpečnosť hraníc zabezpečovaním koordinácie krokov členských štátov pri implementácii opatrení Spoločenstva v oblasti riadenia vonkajších hraníc. 

Výkonný riaditeľ: Ilkka Laitinen

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských

Kontaktné údaje

Adresa

Plac Europejski 6 
PL - 00-844 Warsaw 
Polska

Tel
+48 22 205 95 00
Fax
+48 22 205 95 01
Odkazy
Sociálne siete