You are here:

EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Byrån för grundläggande rättigheter inrättades i Wien genom rådets förordning (EG) nr 168/2007 av den 15 februari 2007pdf (EUT L 53, 22.2.2007, s.2).

Respekten för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna är gemensamma värderingar som delas av alla EU-länder. Enligt artikel 6 i EU-fördraget ska unionen “som allmänna principer för gemenskapsrätten respektera de grundläggande rättigheterna, såsom de garanteras i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, undertecknad i Rom den 4 november 1950, och såsom de följer av medlemsstaternas gemensamma konstitutionella traditioner.”

Byrån ska ge berörda institutioner och myndigheter i EU stöd och sakkunskap i fråga om grundläggande rättigheter vid genomförandet av EU-lagstiftningen, och stödja dem när de vidtar åtgärder eller utformar handlingsplaner.

Byrån har följande huvuduppgifter:

  1. Samla in, analysera och sprida objektiva, tillförlitliga och jämförbara uppgifter om situationen för de grundläggande rättigheterna i EU.
  2. Utarbeta metoder och normer för att förbättra uppgifternas jämförbarhet och tillförlitlighet.
  3. Bedriva och främja forskning och studier om grundläggande rättigheter.
  4. Utarbeta och offentliggöra slutsatser och yttranden om särskilda frågor, antingen på eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen.
  5. Främja dialog med det civila samhället för att öka allmänhetens kunskap om de grundläggande rättigheterna.

Byrån kan emellertid inte behandla enskilda klagomål eller utöva någon lagstadgad befogenhet att fatta beslut.

Byråns arbetsområden har fastställts i ett femårigt ramprogram (beslut 2008/203/EG) som antagits av rådet i samråd med Europaparlamentet. En av byråns främsta uppgifter är att bekämpa rasism, främlingsfientlighet och intolerans.

Byrån har ett nära samarbete med andra institutioner och organ, både nationellt och på EU-nivå. Den har också ett konstruktivt samarbete med Europarådet och det civila samhället, bl.a. genom en plattform för grundläggande rättigheter.

Byrån består av fyra delar:

  1. En direktör som ansvarar för det löpande arbetet, utnämning av personal och för utformningen och genomförandet av det årliga arbetsprogrammet.
  2. En styrelse som ska se till att byrån fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Den ska upprätta förslag till budget och arbetsprogram och övervaka att de genomförs.
  3. En direktion som bistår styrelsen.
  4. En vetenskaplig kommitté som ska garantera den vetenskapliga kvaliteten på byråns arbete.

Byrån omfattar EU och dess 28 medlemsländer. Kandidatländerna (Turkiet och Makedonien) får delta i byråns arbete som observatörer efter beslut i det berörda associeringsrådet som fastställer deltagandets art, omfattning och form. Rådet kan också bjuda in länder som har ingått stabiliserings- och associeringsavtal med EU.

Byrån för grundläggande rättigheter bygger på Europeiskt centrum för övervakning av rasism och främlingsfientlighet, som inrättades genom rådets förordning (EG) nr 1035/97 av den 2 juni 1997 (EGT L 151, 10.6.1997).

Mellan 1997 och februari 2007 försåg centrumet EU och dess medlemsländer med objektiv, tillförlitlig och jämförbar information och data om rasism, främlingsfientlighet och antisemitism i EU. Syftet var att hjälpa EU och dess medlemsländer att vidta åtgärder och utforma handlingsplaner mot rasism och främlingsfientlighet. Centrumet studerade omfattningen och utvecklingen av rasism och främlingsfientlighet och analyserade deras orsaker, konsekvenser och effekter. Arbetet utfördes framförallt genom Europeiska nätverket för information om rasism och främlingsfientlighet (Raxen), som samlade in relevant information i medlemsländerna. Centrumet utarbetade strategier för att bekämpa rasism och främlingsfientlighet. Det framhöll och spred också exempel på väl fungerande arbetsmetoder för att hantera dessa viktiga problem.

Upprättad: 2007

Morten Kjærum
Direktör

Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter

Kontaktuppgifter till

Adress

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tfn
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699