You are here:

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Agencijo Evropske unije za temeljne pravice so ustanovili na Dunaju z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007pdf (UL L 53/2, 22. 2. 2007).

Človekove pravice in temeljne svoboščine so skupne vrednote vseh držav članic Evropske unije. Kot piše v členu 6 Pogodbe EU: “„Unija spoštuje temeljne pravice, kakršne zagotavlja Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, podpisana v Rimu 4. novembra 1950, in ki kot splošna načela prava Skupnosti izhajajo iz skupnih ustavnih tradicij držav članic.“

Namen Agencije je zagotoviti pomoč in znanje s področja temeljnih pravic ustreznim institucijam in organom Skupnosti in njenih držav članic pri izvajanju prava Skupnosti ter podporo pri ukrepanju in sprejemanju ustreznih usmeritev.

Agencija ima naslednje glavne naloge:

  1. zbiranje, analiziranje in razširjanje objektivnih, zanesljivih in primerljivih podatkov v zvezi s stanjem temeljnih pravic v Evropski uniji;
  2. zagotavljanje primerljivosti in zanesljivosti podatkov z uporabo novih metod in standardov;
  3. izvajanje in/ali spodbujanje raziskovalnega dela in študij na področju temeljnih pravic;
  4. oblikovanje in objavljanje sklepov in mnenj o posameznih temah na lastno pobudo ali na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije;
  5. spodbujanje dialoga s civilno družbo in ozaveščanje javnosti o temeljnih pravicah.

Agencija pa NI pooblaščena za reševanje pritožb posameznikov ali za sprejemanje regulativnih odločitev.

Tematska področja delovanja Agencije so opredeljena v petletnem okvirnem programu (Sklep 2008/2003/ES), ki ga je sprejel Svet po posvetovanju z Evropskim parlamentom. Glavna prednostna področja Agencije so še naprej boj proti rasizmu, ksenofobiji in nestrpnosti.

Agencija tesno sodeluje z drugimi institucijami in organi na nacionalni in evropski ravni. Uspešno sodeluje tudi s Svetom Evrope in civilno družbo, denimo z vzpostavitvijo platforme o temeljnih pravicah.

Organi Agencije so:

  1. direktor, ki je odgovoren za vsakodnevno vodenje Agencije, imenovanje zaposlenih ter za pripravo in izvajanje letnega delovnega programa;
  2. upravni odbor, ki je odgovoren za uspešno in učinkovito delovanje Agencije, za pripravo osnutka proračuna in delovnih programov ter za spremljanje njihovega izvajanja;
  3. izvršilni odbor, ki pomaga upravnemu odboru;
  4. znanstveni odbor, ki je odgovoren za kakovost znanstvenega dela Agencije.

Delo Agencija obsega EU in 28 držav članic. Kot opazovalke lahko pri Agenciji sodelujejo tudi države kandidatke (Turčija, Makedonija), in sicer po sklepu pridružitvenega sveta glede narave, obsega in načina njihovega sodelovanja pri delu Agencije. Svet lahko k sodelovanju pri delu Agencije povabi tudi države, ki so z EU sklenile stabilizacijsko-pridružitveni sporazum.

Agencija za temeljne pravice nadaljuje delo Evropskega centra za spremljanje rasizma in ksenofobije, ustanovljenega z Uredbo Sveta (ES) št. 1035/97 z dne 2. junija 1997 (UL L 151, 10. 6. 1997).

Center je deloval od leta 1997 do februarja 2007. Skupnosti in njenim državam članicam je zagotavljal objektivne, zanesljive in primerljive podatke o rasizmu, ksenofobiji in antisemitizmu v EU. Tako je EU in državam članicam pomagal sprejemati ukrepe ali usmeritve v boju proti rasizmu in ksenofobiji. Center je proučeval razširjenost in razvoj rasizma in ksenofobije ter analiziral vzroke, posledice in učinke. To mu je uspelo predvsem z evropsko informacijsko mrežo o rasizmu in ksenofobiji (RAXEN), ki je zbirala ustrezne podatke na nacionalni ravni. Center je oblikoval strategije za boj proti rasizmu in ksenofobiji, pri tem pa poudarjal in razširjal primere dobre prakse pri obravnavanju teh ključnih vprašanj.

Ustanovitev: 2007

Morten Kjærum
direktor

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Kontaktni podatki

Naslov

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699