You are here:

Agencija Evropske unije za temeljne pravice (FRA)

Pregled

 • Naloga: svetuje v zvezi s temeljnim pravicami na podlagi dokazov
 • Direktor: v postopku imenovanja
 • Ustanovitev: 2007
 • Število zaposlenih: 105 
 • Sedež: Dunaj (Avstrija)
 • Spletišče: Agencija za temeljne pravice

Agencija Evropske unije za temeljne pravice odločevalcem na ravni EU in v državah članicah zagotavlja neodvisne nasvete na podlagi dokazov. Tako skrbi za boljšo informiranost in ciljno naravnanost razprav, politik in zakonodaje o temeljnih pravicah.

Naloge

Agencija svetuje institucijam EU in nacionalnim vladam o temeljnih pravicah, zlasti na področju:

 • diskriminacije
 • dostopa do pravnega varstva
 • rasizma in ksenofobije
 • varstva podatkov
 • pravic žrtev
 • otrokovih pravic

Agencija si prizadeva uspešneje spodbujati in varovati temeljne pravice po vsej EU. Zato se posvetuje in sodeluje s svojimi partnerji o:

 • zbiranju in analizi informacij in podatkov prek družbeno-pravnih raziskav
 • zagotavljanju pomoči in strokovnih nasvetov
 • spodbujanju in osveščanju o pravicah

Struktura

Agencija ima 5 oddelkov: dva sta odgovorna za pripravo nasvetov na podlagi dokazov, eden pa aktivno sodeluje z deležniki. Agencijo vodi direktor Seznam prevodov predhodne povezave     English (en)   s pomočjo:

 • upravnega odbora Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki določa prednostne naloge, odobri proračun in spremlja delo agencije. Sestavljajo ga neodvisni strokovnjaki, ki jih imenujejo vse nacionalne vlade, 2 predstavnika Evropske komisije in predstavnik Sveta Evrope;
 • izvršnega odbora Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki pripravlja odločitve upravnega odbora;
 • enajstih neodvisnih članov znanstvenega odbora Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki zagotavljajo, da agencija pri svojem delu izpolnjuje visoke znanstvene standarde.

Delovanje

Delo agencije temelji na strateškem načrtu Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , ki določa cilje agencije. Strateški načrt dopolnjuje 5-letni okvir Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , pripravljen na podlagi obširnih posvetovanj z upravnim odborom in organi EU. Agencija tudi pripravi podrobnejši letni program dela Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) .

Agencija tesno sodeluje s svojimi partnerji na ravni EU ter nacionalni in lokalni ravni in tako zagotavlja, da so njene dejavnosti usklajene s trenutnimi izzivi na področju temeljnih pravic in prihodnjih trendov.

Agencija se posvetuje z različnimi deležniki in s tem zagotavlja aktualnost svojih projektov. Pri združevanju znanja in virov agencija koordinira svoje raziskave in izmenjuje svoje znanje s številnimi organizacijami Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) , vključno z agencijami EU Seznam prevodov predhodne povezave     English (en) .

Koristi

Agencija sodeluje z institucijami in državami EU, jim zagotavlja neodvisne strokovne nasvete in pripravlja analizo temeljnih pravic. Vzpostavila je mreže in se povezala s partnerji na vseh ravneh, tako da lahko s svojimi nasveti in raziskavami vpliva na odločevalce v državah članicah in EU.

Agencija zlasti tesno sodeluje z:

Agencija Evropske unije za temeljne pravice

Kontakt

Naslov

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699