You are here:

Agentúra Európskej únie pre základné práva (FRA)

Prehľad

 • Úloha: poskytuje poradenstvo o základných právach založené na dôkazoch
 • Riaditeľ: prebieha výber
 • Rok zriadenia: 2007
 • Počet zamestnancov: 105 
 • Sídlo: Viedeň (Rakúsko)
 • Webové sídlo: FRA

Agentúra EÚ pre základné práva (FRA) poskytuje nezávislé poradenstvo založené na dôkazoch európskym a vnútroštátnym tvorcom politiky, čím prispieva k tomu, aby diskusie, politiky a právne predpisy o základných právach vychádzali z kritickej masy podkladov a boli cielené.

Úlohy

Agentúra poskytuje poradenstvo inštitúciám EÚ a vládam o základných právach, a to hlavne v týchto oblastiach:

 • diskriminácia,
 • prístup k spravodlivosti,
 • rasizmus a xenofóbia,
 • ochrana údajov,
 • práva obetí,
 • práva detí.

Účelom agentúry je pomáhať pri účinnejšej podpore a ochrane základných práv v celej EÚ. Na tento účel konzultuje svojich partnerov a spolupracuje s nimi pri:

 • zhromažďovaní a analýze informácií a údajov prostredníctvom socioprávneho výskumu,
 • poskytovaní pomoci a odborného poradenstva,
 • komunikovaní a zvyšovaní povedomia o právach.

Štruktúra

Agentúra FRA má 5 útvarov: 2 sú zodpovedné za rozsiahle poradenstvo založené na dôkazoch a jeden aktívne spolupracuje so zainteresovanými stranami. Na čele agentúry je riaditeľ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , ktorý podlieha:

 • správnej rade Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , ktorá vymedzuje priority práce, schvaľuje rozpočet a monitoruje prácu agentúry FRA. Jej členmi sú nezávislí experti vymenovaní každým členským štátom, 2 zástupcovia Európskej komisie a jeden zástupca Rady Európy.
 • výkonnej rade Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , ktorá pripravuje rozhodnutia správnej rady.
 • 11 členom nezávislého vedeckého výboru Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , ktorí garantujú, že činnosť agentúry FRA spĺňa vysoké vedecké štandardy.

Fungovanie

Činnosť agentúry sa riadi strategickým plánom Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) , v ktorom sa uvádzajú jej ciele a ktorý spoločne s 5-ročným rámcom Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) určuje rozsah činností FRA. Rámec bol prijatý po rozsiahlych konzultáciách s radou a orgánmi EÚ. Agentúra takisto pripravuje podrobný ročný pracovný program Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) .

Agentúra FRA úzko spolupracuje so svojimi partnermi na európskej, vnútroštátnej a miestnej úrovni, aby sa zabezpečilo, že sú jej činnosti relevantné z hľadiska aktuálnych otázok ľudských práv a budúcich trendov.

FRA konzultuje široké spektrum zainteresovaných strán s cieľom zabezpečiť, aby jej projekty reagovali na konkrétne nedostatky a potreby. S cieľom sústrediť poznatky a zdroje agentúra takisto koordinuje svoj výskum a zdieľa odborné znalosti s viacerými organizáciami Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) vrátane agentúr EÚ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu     English (en) .

Kto má z činnosti osoh

Agentúra FRA neustále spolupracuje s inštitúciami EÚ a vládami a poskytuje im nezávislé odborné poradenstvo a analýzy problematiky základných práv. Zriadila siete a kontakty s partnermi na všetkých úrovniach tak, aby sa jej poradenstvo a výskum dostali do rúk tvorcom politiky v národných vládach a na úrovni EÚ.

FRA udržuje úzke pracovné vzťahy s:

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Kontaktné údaje

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699