You are here:

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Nariadením Rady (ES) č. 168/2007 z 15. februára 2007pdf (Ú. v. EÚ L 53/2 22.2.2007) bola zriadená Agentúra Európskej únie pre základné práva so sídlom vo Viedni.

Dodržiavanie ľudských práv a základných slobôd je spoločnou hodnotou všetkých členských štátov EÚ. Podľa článku 6 Zmluvy o EÚ: “„Únia rešpektuje základné ľudské práva, ktoré zaručuje Európsky dohovor na ochranu ľudských práv a základných slobôd podpísaný v Ríme 4. novembra 1950 a ktoré vyplývajú z ústavných tradícií členských štátov, ako základných princípov práva Spoločenstva.“

Cieľom agentúry je poskytovať príslušným orgánom a úradom Spoločenstva a jeho členských štátov pomoc a odborné znalosti o základných právach pri vykonávaní právnych predpisov Spoločenstva, pri prijímaní opatrení a rozhodovaní o postupoch.

Činnosť agentúry sa sústredí na tieto hlavné úlohy:

  1. zhromažďovať, analyzovať a šíriť objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o stave základných práv v EÚ;
  2. zabezpečiť porovnateľnosť a spoľahlivosť údajov prostredníctvom nových metód a noriem;
  3. vykonávať a/alebo podporovať výskum a štúdiá v oblasti základných práv;
  4. zostavovať a uverejňovať závery a stanoviská k osobitným témam, a to buď z vlastnej iniciatívy alebo na žiadosť Európskeho parlamentu, Rady alebo Komisie;
  5. podporovať dialóg s občianskou spoločnosťou, aby sa zvýšilo povedomie širokej verejnosti o základných právach.

Agentúra však NEMÁ právomoc preverovať sťažnosti, ani prijímať právne záväzné akty.

Tematická oblasť činnosti agentúry sa stanovila v päťročnom rámci (rozhodnutie 2008/203/ES), ktorý prijala Rada po konzultácii s Európskym parlamentom. Medzi prioritné oblasti, ktorým sa FRA bude venovať, je boj proti rasizmu, xenofóbii a s nimi spojenej netolerancii.

Agentúra úzko spolupracuje s ostatnými orgánmi a inštitúciami ako na vnútroštátnej, tak aj na európskej úrovni a rozvíja spoluprácu s Radou Európy a občianskou spoločnosťou napríklad prostredníctvom vytvorenia Platformy pre základné práva.

Orgánmi agentúry sú :

  1. Riaditeľ zodpovedný za každodenný chod agentúry, menovanie jej pracovníkov a prípravu a vykonávanie ročného pracovného programu;
  2. Správna rada zodpovedná za zabezpečenie efektívneho fungovania agentúry, zostavovanie návrhu rozpočtu a pracovných programov a za dohliadanie nad ich následnou implementáciou;
  3. Výkonná rada, ktorá poskytuje pomoc Správnej rade;
  4. Vedecký výbor zodpovedný za zabezpečenie odbornosti vedeckej činnosti agentúry.

FRA sa zaoberá situáciou v EÚ a v jej 28 členských štátoch. Okrem toho sa na jej činnosti prostredníctvom pozorovateľov môžu podieľať aj kandidátske krajiny (Turecko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko). Ich prítomnosť podlieha schváleniu príslušnej asociačnej rady, ktorá určí špecifickú povahu, rozsah a spôsob ich účasti na práci agentúry. Na práci agentúry sa na pozvanie Rady môžu zúčastniť aj krajiny, ktoré uzavreli s EÚ stabilizačnú a asociačnú dohodu.

Agentúra pre základné práva bola vytvorená z bývalého Európskeho strediska pre monitorovanie rasizmu a xenofóbie (EUMC), založeného nariadením Rady (ES) č. 1035/97 z 2. júna 1997 ( Ú. v. ES L 151, 10.6.1997).

EUMC, ktoré fungovalo od roku 1997 do februára 2007 poskytovalo Spoločenstvu a jeho členským štátom objektívne, dôveryhodné a porovnateľné informácie a údaje o rasizme, xenofóbii a antisemitizme v EÚ. Jeho cieľom bolo pomôcť EÚ a jej členským štátom pri prijímaní opatrení či stanovovaní postupov zameraných na boj proti rasizmu a xenofóbii. EUMC skúmalo rozsah a vývoj rasizmu a xenofóbie a analyzovalo ich príčiny, následky a vplyvy. O plnenie týchto cieľov sa v prvom rade starala Európska informačná sieť o rasizme a xenofóbii (RAXEN), ktorej úlohou bolo zhromažďovať relevantné informácie na vnútroštátnej úrovni. EUMC vyvinulo stratégie boja proti rasizmu a xenofóbii, a zároveň vyzdvihlo a rozšírilo príklady vhodných postupov pri riešení týchto problémov.

Dátum vzniku: 2007

Morten Kjærum
riaditeľ

Agentúra Európskej únie pre základné práva

Kontaktné údaje

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699