You are here:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Informacje ogólne

 • Zadania: zapewnianie opartych na dowodach porad w dziedzinie praw podstawowych
 • Dyrektor: w trakcie mianowania
 • Rok ustanowienia: 2007
 • Liczba pracowników: 105 
 • Siedziba: Wiedeń (Austria)
 • Strona internetowa: Agencja Praw Podstawowych

Agencja Praw Podstawowych UE oferuje politykom krajowym i unijnym niezależne, oparte na dowodach doradztwo, dzięki czemu debaty, polityka oraz przepisy w dziedzinie praw podstawowych są bardziej przemyślane i lepiej ukierunkowane.

Czym zajmuje się Agencja Praw Podstawowych?

Doradza instytucjom UE i rządom krajowym w kwestiach dotyczących praw podstawowych, przede wszystkim w następujących dziedzinach:

 • dyskryminacja
 • dostęp do wymiaru sprawiedliwości
 • rasizm i ksenofobia
 • ochrona danych
 • prawa ofiar przestępstw
 • prawa dzieci.

Agencja ma na celu propagowanie praw podstawowych i ich skuteczniejszą ochronę w całej UE. W tym celu Agencja przeprowadza konsultacje i współpracuje ze swoimi partnerami:

 • gromadząc i analizując informacje i dane uzyskane w wyniku badań społeczno-prawnych
 • zapewniając pomoc i specjalistyczne porady
 • informując społeczeństwo o prawach podstawowych.

Struktura

Agencja posiada 5 oddziałów, w tym dwa zajmujące się udzielaniem porad opartych na solidnych podstawach i jeden odpowiedzialny za współpracę z zainteresowanymi stronami. Agencją kieruje dyrektor Wybierz wersję językową tego linka     English (en)  wspomagany przez:

 • zarząd Wybierz wersję językową tego linka     English (en)  określający priorytety działalności, zatwierdzający budżet i monitorujący prace Agencji. W jego skład wchodzą niezależni eksperci wyznaczeni przez poszczególne rządy krajowe, dwóch przedstawicieli Komisji Europejskiej i jeden – Rady Europy
 • radę wykonawczą Wybierz wersję językową tego linka     English (en)   przygotowującą decyzje zarządu
 • 11 niezależnych członków komitetów naukowych Wybierz wersję językową tego linka     English (en) , którzy dbają o to, by działalność Agencji odbywała się zgodnie z wysokimi standardami naukowymi.

Jak działa Agencja?

Działalność Agencji opiera się na planie strategicznym Wybierz wersję językową tego linka     English (en) zawierającym cele, jakie należy osiągnąć. Jest on podstawą jej działalności razem z pięcioletnimi ramami Wybierz wersję językową tego linka     English (en) opracowanymi w wyniku szeroko zakrojonych konsultacji z udziałem zarządu Agencji i organów UE. Opracowywany jest również szczegółowy roczny plan działania Wybierz wersję językową tego linka     English (en) .

Agencja ściśle współpracuje ze swoimi partnerami na poziomie unijnym, krajowym i lokalnym, aby dostosować swoje działania do bieżącej sytuacji w zakresie praw podstawowych oraz do przyszłych wyzwań.

Przeprowadza też konsultacje z szerokim gronem zainteresowanych stron, po to by mieć pewność, że realizowane przez nią projekty wypełnią konkretne luki i zaspokoją realne potrzeby. Aby zgromadzić w jednym miejscu wiedzę i zasoby, Agencja koordynuje badania naukowe i dzieli się swoją wiedzą specjalistyczną z wieloma organizacjami Wybierz wersję językową tego linka     English (en) , w tym również z innymi agencjami UE Wybierz wersję językową tego linka     English (en) .

Komu przynosi korzyści ta działalność?

Agencja Praw Podstawowych stale współpracuje z instytucjami UE i władzami państw członkowskich, udzielając im porad specjalistycznych i zapewniając im niezależne analizy praw podstawowych. Utworzyła sieci współpracy i nawiązała kontakty z partnerami na wszystkich poziomach, tak aby zapewniane przez nią doradztwo i badania mogły dotrzeć do polityków w rządach krajowych i na szczeblu UE.

Szczególnie ściśle współpracuje z:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Dane kontaktowe

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699
Sieci społecznościowe