You are here:

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Agencję Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA) utworzono w Wiedniu na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 168/2007 z dnia 15 lutego 2007 r.pdf (Dz.U. L 53/2 z 22.2.2007).

Poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności to wartości wspólne dla wszystkich państw członkowskich UE. Zgodnie z art. 6 Traktatu UE „Unia szanuje prawa podstawowe zagwarantowane w Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, podpisanej w Rzymie 4 listopada 1950 roku, oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych dla Państw Członkowskich, jako zasady ogólne prawa wspólnotowego”.

Agencja ma zapewniać odpowiednim instytucjom i organom Wspólnoty i jej państwom członkowskich pomoc oraz wiedzę fachową w zakresie praw podstawowych przy wdrażaniu przez nie prawa wspólnotowego oraz wspierać je podczas podejmowania przez nie środków lub określania kierunków działania.

Agencja zajmuje się głównie:

  1. gromadzeniem, analizą i rozpowszechnianiem obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji na temat poszanowania praw człowieka w UE
  2. opracowywaniem nowych metod i standardów porównywalności oraz rzetelności danych
  3. prowadzeniem lub promowaniem badań naukowych oraz analiz w zakresie praw podstawowych
  4. formułowaniem i publikowaniem, z własnej inicjatywy lub na wniosek Parlamentu Europejskiego, Rady lub Komisji, wniosków oraz opinii na konkretne tematy
  5. propagowaniem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim w celu zwiększenia świadomości opinii publicznej w zakresie praw podstawowych.

Agencja nie zajmuje się natomiast rozpatrywaniem skarg indywidualnych, ani nie podejmuje decyzji o charakterze regulacyjnym.

Priorytetowe obszary działalności agencji określono na okres pięciu lat w wieloletnim programie ramowym (decyzja 2008/203/WE), który po konsultacji z Parlamentem Europejskim przyjęła Rada. Wśród nich szczególny nacisk położono na zwalczanie rasizmu, ksenofobii i podobnych form nietolerancji.

Agencja ściśle współpracuje z innymi instytucjami i organami działającymi na szczeblu krajowym i europejskim oraz pogłębia współpracę z Radą Europy, a także ze społeczeństwem obywatelskim − na przykład za pośrednictwem platformy praw podstawowych.

Organy agencji i ich zadania:

  1. dyrektor odpowiada za bieżące zarządzanie agencją, mianowanie pracowników oraz przygotowanie i wykonanie jej rocznego programu prac
  2. zarząd czuwa nad tym, aby agencja funkcjonowała w sposób wydajny i skuteczny, a także przyjmuje projekt budżetu i programy prac oraz nadzoruje ich wdrażanie
  3. rada wykonawcza wspiera zarząd
  4. komitet naukowy zapewnia wysoką wartość merytoryczną prac agencji.

Agencja obejmuje swym działaniem 28 państw członkowskich UE. W pracach agencji mogą także uczestniczyć w charakterze obserwatorów państwa kandydujące (Turcja, Była Jugosłowiańska Republiki Macedonii). Decyzję w tej sprawie podejmuje odpowiednia rada stowarzyszenia, precyzując charakter, zakres i sposób uczestnictwa tych państw w pracach agencji. Rada może również zaprosić do udziału w pracach agencji kraje, które zawarły z UE układ o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Agencja praw podstawowych korzysta z doświadczeń Europejskiego Centrum Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii, ustanowionego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 1035/97 z 2 czerwca 1997 r. ( Dz.U. L 151 z 10.6.1997).

Centrum funkcjonowało od 1997 r. do lutego 2007 r. i dostarczało Wspólnocie i jej państwom członkowskim obiektywnych, rzetelnych i porównywalnych informacji oraz danych na temat rasizmu, ksenofobii i antysemityzmu w UE. Jego zadaniem było wspomaganie UE i państw członkowskich w podejmowaniu przez nie środków lub określaniu kierunków działań mających na celu zwalczanie rasizmu i ksenofobii. Dzięki Europejskiej Sieci Informacji o Rasizmie i Ksenofobii (RAXEN), która gromadziła odpowiednie informacje na szczeblu krajowym, centrum badało zakres i rozwój rasizmu i ksenofobii oraz analizowało ich przyczyny i konsekwencje. Opracowywało również strategie w zakresie zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz propagowało i rozpowszechniało przykłady sprawdzonych rozwiązań w tym zakresie.

Rok założenia: 2007

Morten Kjærum
Dyrektor

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej

Dane kontaktowe

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Faks
+43 1 580 30 699