You are here:

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Het Europees Bureau voor de grondrechten in Wenen is opgericht bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van 15 februari 2007pdf.

Respect voor de mensenrechten en de fundamentele vrijheden is een gemeenschappelijke waarde van alle EU-landen. Volgens artikel 6 van het EU-Verdrag “eerbiedigt de Unie de grondrechten, zoals die worden gewaarborgd door het op 4 november 1950 te Rome ondertekende Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en zoals zij uit de gemeenschappelijke constitutionele tradities van de lidstaten voortvloeien, als algemene beginselen van het Gemeenschapsrecht".

Het bureau adviseert de instanties van de EU en de EU-landen over maatregelen en strategieën die zij ontwikkelen om bij de uitvoering van de EU-wetgeving de grondrechten te respecteren.

Het bureau heeft de volgende hoofdtaken:

  1. objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens verzamelen over de grondrechtensituatie in de EU
  2. nieuwe methoden en normen ontwikkelen voor betere vergelijkbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens
  3. onderzoek op het gebied van grondrechten doen en stimuleren
  4. conclusies en adviezen over specifieke onderwerpen publiceren, zowel op eigen initiatief als op verzoek van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie
  5. de dialoog met het maatschappelijk middenveld stimuleren om het publiek bewuster te maken van de grondrechtenproblematiek

Het bureau is niet bevoegd om individuele klachten te behandelen of om regels op te stellen.

De thematische werkgebieden van het bureau zijn vastgelegd in een vijfjarenplan (Besluit 2008/203/EG), dat na overleg met het Europees Parlement door de Raad is goedgekeurd. De bestrijding van racisme, vreemdelingenhaat en andere vormen van intolerantie blijven een belangrijk werkterrein van het bureau.

Het bureau werkt nauw samen met andere Europese en nationale instanties. Om de samenwerking met de Raad van Europa en het maatschappelijk middenveld te intensiveren wordt een Platform voor de grondrechten opgericht.

Het bureau bestaat uit:

  1. een directeur, die de dagelijkse leiding heeft over het bureau, het personeel benoemt en het jaarlijkse werkprogramma opstelt en uitvoert
  2. een raad van bestuur, die ervoor zorgt dat het bureau goed en efficiënt functioneert, de ontwerpbegroting en het werkprogramma goedkeurt en toezicht houdt op de uitvoering ervan
  3. een dagelijks bestuur, dat de raad van bestuur terzijde staat
  4. een wetenschappelijk comité, dat moet garanderen dat de activiteiten van het bureau wetenschappelijk verantwoord zijn

Het bureau werkt voor de EU en de 28 EU-landen. Kandidaat-lidstaten (Macedonië (FYROM) en Turkije) kunnen de status van waarnemer krijgen, mits de betrokken associatieraad een besluit neemt over hoe en in welke mate de kandidaat-lidstaat bij de werkzaamheden van het bureau wordt betrokken. De Raad kan ook landen die een stabilisatie- en associatieovereenkomst met de EU hebben gesloten uitnodigen deel te nemen aan de werkzaamheden van het bureau.

Het Bureau voor de grondrechten is voortgekomen uit het voormalig Europees Waarnemingscentrum voor racisme en vreemdelingenhaat (EUCM), dat in 1997 is opgericht bij Verordening (EG) nr. 1035/97.

Het EUCM, dat van 1997 tot februari 2007 operationeel was, voorzag de Unie en de EU-landen van objectieve, betrouwbare en vergelijkbare informatie en gegevens over racisme, vreemdelingenhaat en antisemitisme in de EU. Het doel was de EU en de EU-landen te helpen maatregelen en strategieën te ontwikkelen tegen racisme en vreemdelingenhaat. Het EUMC hield zich bezig met het bestuderen van de omvang en de ontwikkeling van racisme en vreemdelingenhaat en het analyseren van de oorzaken en gevolgen ervan. Daartoe werd in de eerste plaats een beroep gedaan op het Europees voorlichtingsnetwerk over racisme en vreemdelingenhaat (RAXEN), dat op nationaal niveau relevante informatie verzamelde. Het EUMC ontwikkelde niet alleen strategieën tegen racisme en vreemdelingenhaat, maar vestigde ook de aandacht op goede praktijken bij de aanpak van deze problemen.

Opgericht: 2007

Morten Kjærum
Directeur

Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Contact

Adres

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699