You are here:

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Ar Padomes 2007. gada 15. februāra Regulu (EK) Nr. 168/2007 (OV L 53/2, 22.2.2007.)pdf (OJ L 53/2 22.2.2007) Vīnē ir izveidota Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra.

Cilvēktiesību un pamatbrīvību ievērošana ir vispārējas vērtības, kas ir kopējas visām ES dalībvalstīm. Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 6. pantu “"Savienība kā Kopienas tiesību vispārēju principu ievēro pamattiesības, ko nodrošina 1950. gada 4. novembrī Romā parakstītā Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencija un kas izriet no dalībvalstu kopīgām konstitucionālām tradīcijām".

Aģentūras mērķis ir Kopienas un tās dalībvalstu attiecīgajām institūcijām un iestādēm sniegt palīdzību un konsultācijas par pamattiesībām, kad tās īsteno Kopienas tiesību aktus, un atbalstīt tās pasākumu veikšanā un atbilstošu darbības plānu definēšanā.

Aģentūras galvenie uzdevumi ir šādi.

  1. Vākt, analizēt un izplatīt objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju par pamattiesību situāciju Eiropas Savienībā.
  2. Ar jaunām metodēm un standartiem panākt datu salīdzināmību un ticamību.
  3. Veikt un/vai sekmēt pētījumus pamattiesību jomā.
  4. Pēc savas iniciatīvas vai pēc Eiropas Parlamenta, Padomes vai Komisijas pieprasījuma sagatavot un publicēt secinājumus un atzinumus par īpašiem tematiem.
  5. Sekmēt dialogu ar pilsonisko sabiedrību, lai padziļinātu sabiedrības izpratni par pamattiesībām.

Tomēr aģentūra NAV pilnvarota izskatīt individuālas sūdzības un pieņemt regulatīvus lēmumus.

Aģentūras darba jomas ir definētas piecu gadu pamatprogrammā (Lēmums 2008/2003/EK), ko, apspriežoties ar Eiropas Parlamentu, pieņēmusi Padome. Aģentūras galveno prioritāšu vidū joprojām ir cīņa pret rasismu, ksenofobiju un ar to saistītu neiecietību.

Aģentūra cieši sadarbojas ar citām institūcijām un iestādēm gan dalībvalstu, gan Eiropas līmenī un veido sekmīgu sadarbību ar Eiropas Padomi un ar pilsonisko sabiedrību, piemēram, izveidojot pamattiesību platformu.

Aģentūras darba organizācija:

  1. Par aģentūras ikdienas darbu vadīšanu, personāla nokomplektēšanu un gada darba programmas sagatavošanu un izpildi atbild direktors.
  2. Par to, lai aģentūra darbotos efektīvi un lietderīgi, kā arī par budžeta projekta un darba programmu izveidi un to tālākas īstenošanas pārraudzību gādā valde.
  3. Valdei palīdz izpildvalde.
  4. Aģentūras darba zinātnisko kvalitāti garantē zinātniskā komiteja.

Aģentūra pārstāv ES un tās 28 dalībvalstis. Turklāt aģentūras darbā novērotāju statusā var piedalīties kandidātvalstis (Turcija, bijušās Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika), kad attiecīgā asociācijas padome būs pieņēmusi lēmumu, nosakot, konkrēti kāda un cik plaša būs to līdzdalība un kā tā izpaudīsies. Padome var aicināt piedalīties aģentūras darbā arī valstis, kas ar ES noslēgušas Stabilizācijas un asociācijas nolīgumu.

Pamattiesību aģentūra ir izveidota, pārveidojot līdzšinējo Eiropas Novērošanas centru rasisma un ksenofobijas jautājumos (EUMC), kas dibināts ar Padomes 1997. gada 2. jūnija Regulu (EK) Nr. 1035/97 (OV L 151, 10.6.1997.).

Darbodamies no 1997. gada līdz 2007. gada februārim šis centrs Kopienai un tās dalībvalstīm ir sniedzis objektīvu, ticamu un salīdzināmu informāciju un datus par rasismu, ksenofobiju un antisemītismu Eiropas Savienībā. Mērķis bija palīdzēt ES un tās dalībvalstīm veikt pasākumus un noteikt darbības pret rasismu un ksenofobiju. Centrs pētīja rasisma un ksenofobijas apmērus un attīstību un analizēja cēloņus, sekas un ietekmi. Savā darbā tas lielākoties izmantoja Eiropas informatīvo tīklu rasisma un ksenofobijas jautājumos, kas vāca attiecīgās ziņas dalībvalstu līmenī. Centrs izstrādāja stratēģijas cīņai pret rasismu un ksenofobiju, vienlaikus arī izceļot un izplatot labas prakses piemērus, kā cīnīties ar šīm nozīmīgajām problēmām.

Izveides gads: 2007

Morten Kjærum
Direktors

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Kontaktinformācija

Adrese

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Ta-lr
+43 1 580 30 0
Fakss
+43 1 580 30 699