You are here:

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra

Europos Sąjungos pagrindinių teisių agentūra (FRA) įsteigta 2007 m. vasario 15 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 168/2007pdf (OL L 53/2, 2007 2 22) ir įsikūrusi Vienoje.

Pagarba žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms – tai bendros visų ES valstybių narių vertybės. Pagal ES sutarties 6 straipsnį Europos „Sąjunga gerbia pagrindines teises, kurias užtikrina 1950 m. lapkričio 4 d. Romoje pasirašyta Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija ir kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų kaip bendri Bendrijos teisės principai.“

Agentūros tikslas – atitinkamoms Bendrijos ir jos valstybių narių institucijoms bei valdžios įstaigoms teikti pagalbą, dalytis su pagrindinėmis teisėmis susijusia patirtimi įgyvendinant Bendrijos teisę ir jas remti, kai jos imasi priemonių ar nustato veiksmų kryptis.

Pagrindinės Agentūros užduotys:

  1. Rinkti, analizuoti ir platinti objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją, susijusią su pagrindinių teisių padėtimi ES.
  2. Siekti, kad duomenys būtų lengviau palyginami ir patikimesni, taikant naujus metodus ir standartus.
  3. Vykdyti ir (arba) skatinti pagrindinių teisių srities mokslinius tyrimus bei studijas.
  4. Savo iniciatyva arba Europos Parlamento, Tarybos arba Komisijos prašymu rengti ir skelbti išvadas bei nuomones konkrečiomis temomis.
  5. Skatinti dialogą su pilietine visuomene, siekiant geriau informuoti visuomenę apie pagrindines teises.

Vis dėlto Agentūra nėra įgaliota tirti individualius skundus arba naudotis teisinio reguliavimo galiomis sprendimams priimti.

Agentūros darbo teminės sritys nustatytos pagal penkerių metų daugiametę programą (Sprendimas (2008/203/EB), kurią pasikonsultavusi su Europos Parlamentu patvirtino Taryba. Kova su rasizmu, ksenofobija ir susijusiu nepakantumu liko svarbiausios Pagrindinių teisių agentūros veiklos sritys.

Agentūra glaudžiai bendradarbiauja su kitomis Europos ir nacionalinėmis institucijomis bei įstaigomis, taip pat su Europos Taryba bei pilietine visuomene, pavyzdžiui, sudarydama bendradarbiavimo tinklą – pagrindinių teisių platformą.

Agentūros organai:

  1. Direktorius, atsakingas už kasdieninį Agentūros valdymą, darbuotojų skyrimą ir metinės darbo programos rengimą bei įgyvendinimą.
  2. Valdančioji taryba, kuriai tenka atsakomybė užtikrinti, kad Agentūra funkcionuotų našiai ir veiksmingai, rengti biudžeto projektą bei darbo programas ir prižiūrėti, kaip jos įgyvendinamos.
  3. Vykdomoji valdyba, padedanti Valdančiajai tarybai.
  4. Mokslinis komitetas, užtikrinantis Agentūros darbo mokslinę kokybę.

Pagrindinių teisių agentūra vykdo veiklą 28 ES valstybėse narėse. Atitinkamos Asociacijos tarybos sprendimu Agentūros veikloje stebėtojų teisėmis taip pat gali dalyvauti šalys kandidatės (Turkija, buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija). Sprendime nustatomas šių šalių dalyvavimo Agentūros darbe pobūdis, mastas ir būdas. Be to, dalyvauti Pagrindinių teisių agentūros veikloje Taryba gali pakviesti stabilizacijos ir asociacijos susitarimą su ES pasirašiusias šalis.

Pagrindinių teisių agentūra sukurta buvusio Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centro, įsteigto 1997 m. birželio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1035/97 (OL L 151,1997 6 10), pagrindu.

Centras veikė 1997–2007 m. vasario mėn. ir Bendrijai bei jos valstybėms narėms teikė objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie rasizmą, ksenofobiją ir antisemitizmą ES. Buvo siekiama padėti ES ir jos valstybėms narėms imtis priemonių arba rengti veiksmų kryptis kovojant su rasizmu ir ksenofobija. Šis centras tyrė rasizmo ir ksenofobijos mastą ir raidą, analizavo jų priežastis, padarinius bei poveikį. Tai visų pirma buvo pasiekta per Europos informacijos apie rasizmą ir ksenofobiją tinklą (RAXEN), kuriame nacionaliniu lygmeniu buvo renkama susijusi informacija. Europos rasizmo ir ksenofobijos kontrolės centras parengė kovos su rasizmu bei ksenofobija strategiją, pabrėžė gerosios patirties sprendžiant šiuos klausimus pavyzdžius ir dalijosi jais.

Įsteigta 2007 m.

Morten Kjærum
direktorius

Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra

Kontaktiniai duomenys

Adresas

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Nuorodos