Agencija Europske unije za temeljna prava

Agencija Europske unije za temeljna prava (FRA) osnovana je u Beču Uredbom Vijeća (EZ) br. 168/2007 od 15. veljače 2007. (SL L 53/2, 22.2.2007.).

Poštovanje ljudskih prava i temeljnih sloboda zajedničke su vrijednosti svih država članica EU-a. To je istaknuto u članku 6. Ugovora o EU-u: “Kao opća načela prava Zajednice Unija poštuje temeljna prava kako su zajamčena Europskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda potpisanom u Rimu 4. studenoga 1950. te kako proizlaze iz ustavnih tradicija zajedničkih državama članicama”.

Cilj je Agencije mjerodavnim institucijama i tijelima Zajednice te njezinim državama članicama pomagati i pružati stručne informacije o temeljnim pravima pri provedbi prava Zajednice te ih podržavati pri poduzimanju mjera i odlučivanju o prikladnom djelovanju.

Glavni zadaci Agencije su:

  1. prikupljanje, analiza i razglašivanje ciljeva te pouzdanih i usporedivih podataka vezanih uz stanje temeljnih prava u EU-u
  2. unaprjeđenje usporedivosti i pouzdanosti podataka zahvaljujući novim metodama i standardima
  3. provođenje i/ili promicanje istraživanja i studija u području temeljnih prava
  4. izrada i objava zaključaka i mišljenja o određenim temama (na vlastitu inicijativu ili na zahtjev Europskog parlamenta, Vijeća ili Komisije)
  5. promicanje dijaloga s civilnim društvom radi jačanja javne svijesti o temeljnim pravima.

Agencija, međutim, NIJE ovlaštena razmatrati individualne žalbe ili donositi propise.

Tematska područja rada Agencije utvrđena su višegodišnjim okvirom (Odluka 2008/203/EZ), što ga je za razdoblje od pet godina donijelo Vijeće nakon savjetovanja s Europskim parlamentom. Najvažnija područja djelovanja agencije i dalje su borba protiv rasizma, ksenofobije i srodnih oblika netolerancije.

Agencija blisko surađuje s drugim institucijama i tijelima na nacionalnoj i europskoj razini; posebno uspješna suradnja ostvarena je s Vijećem Europe i civilnim društvom, primjerice uspostavljanjem platforme za temeljna prava.

Agenciju čine:

  1. direktor nadležan za svakodnevno upravljanje Agencijom, imenovanje osoblja te pripremu i provedbu godišnjeg programa rada
  2. upravni odbor nadležan za učinkovit rad Agencije, donošenje nacrta proračuna i programa rada te praćenje njihove provedbe
  3. izvršni odbor koji pomaže u radu upravnog odbora
  4. znanstveni odbor nadležan za osiguranje znanstvene kvalitete rada Agencije.

FRA obuhvaća EU i njezinih 28 država članica. Osim toga, u radu Agencije u ulozi promatrača mogu sudjelovati države kandidatkinje (Turska, Bivša Jugoslavenska Republika Makedonija), o čemu odlučuje mjerodavno vijeće za pridruživanje utvrđujući prirodu, opseg i način njihova sudjelovanja u radu FRA-e. Vijeće također može pozvati zemlje koje su sklopile Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju s EU-om da sudjeluju u radu Agencije.

Agencija za temeljna prava preuzela je zadaće nekadašnjeg Europskog centra za praćenje rasizma i ksenofobije (EUMC), osnovanog Uredbom Vijeća (EZ) br. 1035/97 od 2. lipnja 1997. (SL L 151, 10.6.1997. ).

Djelujući u razdoblju od 1997. do veljače 2007., EUMC je pružao Zajednici i državama članicama objektivne, pouzdane i usporedive informacije i podatke o rasizmu, ksenofobiji i antisemitizmu u EU-u. Cilj je bio pomoći EU-u i državama članicama u poduzimanju mjera ili odlučivanju o djelovanju protiv rasizma i ksenofobije. EUMC je proučavao rasprostranjenost i razvoj rasizma i ksenofobije te analizirao njihove uzroke, posljedice i učinke. To je ostvareno uglavnom zahvaljujući europskoj informacijskoj mreži za rasizam i ksenofobiju (RAXEN) koja je prikupljala značajne informacije na nacionalnoj razini. EUMC je razvijao strategije za borbu protiv rasizma i ksenofobije te istovremeno isticao i razglašivao primjere dobre prakse pri rješavanju tih ključnih problema.

Godina osnivanja: 2007

Morten Kjærum
Direktor

KONTAKT

Upiti o općim informacijama

Nazovite
00 800 6 7 8 9 10 11 Više informacija o službi

Pošaljite Vaša pitanja e-poštom

Detalji o kontaktima i posjetama institucijama, kontakti s tiskom

Pomognite nam poboljšati

Jeste li pronašli ono što ste htjeli?

DaNe

Što ste tražili?

Imate li prijedloga?