Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA)

Bunaíodh Gníomhaireacht an Aontais Eorpaigh um Chearta Bunúsacha (FRA) i Vín le Rialachán (CE) Uimh. 168/2007 ón gComhairle an 15 Feabhra 2007 (IO L 53/2 22.2.2007).

Luachanna atá i bpáirt ag gach Ballstát den AE is ea meas ar chearta an duine agus ar shaoirsí bunúsacha. Is é atá luaite in Airteagal 6 de Chonradh AE: “Urramóidh an tAontas, mar phrionsabail ghinearálta dhlí an Chomhphobail, na cearta bunúsacha mar atá siad áirithithe ag an gCoinbhinsiún Eorpach chun Cearta an Duine agus Saoirsí Bunúsacha a Chosaint arna shíniú sa Róimh ar an 4 Samhain 1950 agus mar a thig siad as na traidisiúin bhunreachtúla is coiteann do na Ballstáit”.

Is é an sprioc atá ag an nGníomhaireacht cúnamh agus saineolas ar chearta bunúsacha a thabhairt d’institiúidí agus d’údaráis ábhartha an Chomhphobail agus a Bhallstát nuair a bhíonn dlí an Chomhphobail á chur chun feidhme acu, agus tacú leo bearta a dhéanamh agus gníomhaíochtaí cuí a cheapadh.

Seo a leanas príomhchúraimí na Gníomhaireachta:

  1. Faisnéis inchomparáide, iontaofa, oibiachtúil maidir le cás na gceart bunúsach san AE a bhailiú, a anailísiú agus a scaipeadh;
  2. Modhanna agus caighdeáin nua a úsáid chun sonraí a dhéanamh níos inchomparáide agus níos iontaofa;
  3. Taighde agus staidéar ar réimse na gceart bunúsach a dhéanamh agus / nó a chur chun cinn;
  4. Conclúidí agus tuairimí ar réimsí ábhair ar leith a fhoirmiú agus a fhoilsiú, ar a thionscnamh féin nó ar iarratas ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle nó ón gCoimisiún;
  5. Idirphlé a chur chun cinn leis an tsochaí shibhialta chun feasacht an phobail ar chearta bunúsacha a mhúscailt.

NÍL aon chumhacht ag an nGníomhaireacht, áfach, chun gearáin aonair a scrúdú ná chun cumhachtaí cinnteoireachta rialaithí a fheidhmiú.

Rinneadh sainréimsí oibre na Gníomhaireachta a leagan síos i gCreat Ilbhliantúil cúig bliana (Cinneadh 2008/203/CE), a ghlac an Chomhairle tar éis dul i gcomhairle le Parlaimint na hEorpa. Tá an comhrac in aghaidh an chiníochais agus na seineafóibe agus na héadulaingthe a théann leo fós i measc phríomhréimsí tosaíochta na Gníomhaireachta.

Oibríonn an Ghníomhaireacht go dlúth le hinstitiúidí agus le comhlachtaí eile, ar an leibhéal náisiúnta agus ar an leibhéal Eorpach araon, agus tá toradh le sonrú ón gcomhar atá á fhorbairt aici le Comhairle na hEorpa agus leis an tsochaí shibhialta, mar shampla bunaíodh Fóram um Chearta Bunúsacha.

Seo a leanas comhlachtaí na Gníomhaireachta:

  1. Stiúrthóir atá freagrach as bainistiú ginearálta na Gníomhaireachta, as foireann a cheapadh agus as an gclár oibre bliantúil a réiteach agus a chur chun feidhme;
  2. Bord Bainistíochta atá freagrach as a chinntiú go bhfeidhmíonn an Ghníomhaireacht go héifeachtach, agus as buiséad agus cláir oibre a dhréachtú, agus as monatóireacht a dhéanamh ar a gcur chun feidhme;
  3. Bord Feidhmiúcháin a chuidíonn leis an mBord Bainistíochta;
  4. Coiste Eolaíoch atá freagrach as caighdeán eolaíoch obair na Gníomhaireachta a ráthú.

Is é an AE agus a 28 Ballstát limistéireacht feidhme na Gníomhaireachta. Lena chois sin, is féidir le tíortha is iarrthóirí páirt a ghlacadh in obair na Gníomhaireachta i gcáil breathnóirí (an Tuirc, Iar-Phoblacht Iúgslavach na Macadóine), mar thoradh ar chinneadh a fháil ón gComhairle Comhlachais chuí, a chinnfidh nádúr, raon feidhme agus modh a rannpháirtíochta in obair na Gníomhaireachta. Is féidir leis an gComhairle freisin cuireadh a thabhairt do thíortha a bhfuil Comhaontú Cobhsaíochta agus Comhlachais tugtha i gcrích acu leis an AE páirt a ghlacadh in FRA.

Tháinig an Ghníomhaireacht um Chearta Bunúsacha i gcomharbacht ar an Lárionad Eorpach um Fhaireachán ar an gCiníochas agus ar an tSeineafóibe (EUMC), a bunaíodh le Rialachán (CE) Uimh. 1035/97 ón gComhairle an 2 Meitheamh 1997 (IO L 151, 10.6.1997 ).

Bhí an EUMC gníomhach idir 1997 agus Feabhra 2007 agus sholáthair sé don Chomhphobal agus do na Ballstáit faisnéis agus sonraí oibiachtúla, iontaofa agus inchomparáide ar chiníochas, ar sheineafóibe agus ar fhrith-Sheimíteachas san AE. An aidhm a bhí leis cabhrú leis an AE agus a Bhallstáit bearta a dhéanamh nó gníomhaíochtaí a fhoirmiú in aghaidh an chiníochais agus na seineafóibe. Rinne an EUMC staidéar ar raon agus ar fhorbairt an chiníochais agus na seineafóibe, agus rinne sé anailís ar na cúiseanna, na hiarmhairtí agus na héifeachtaí a bhí acu. Ba leis an nGréasán Eorpach um Fhaisnéis ar Chiníochas agus ar Sheineafóibe (RAXEN), a bhailigh faisnéis ábhartha ar an leibhéal náisiúnta, thar aon ní eile, a tiomsaíodh an fhaisnéis sin. D’fhorbair an EUMC straitéisí chun cur i gcoinne an chiníochais agus na seineafóibe, agus lena chois sin, scaip sé agus chuir sé béim ar eiseamláirí den dea-chleachtas faoi conas dul i ngleic leis na saincheisteanna móra sin.

Bliain a bunaithe: 2007

Morten Kjærum
Stiúrthóir

TEAGMHÁIL

Eolas ginearálta – fiosruithe

Glaoigh ar
00 800 6 7 8 9 10 11 Féach mionsonraí na seirbhíse

Cuir do cheisteanna chugainn ar r-phost

Sonraí teagmhála agus cuairte d'institiúidí, teagmhálacha preasa

Cabhraigh linn feabhsú

An bhfuair tú an t-eolas a bhí uait?

FuairNí bhfuair

Cad a bhí uait?

An bhfuil aon mholtaí agat?