You are here:

Euroopan perusoikeusvirasto

Euroopan unionin perusoikeusvirasto perustettiin Wieniin 15. helmikuuta 2007 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 168/2007pdf (EUVL L 53, 22.2.2007, s. 1).

Ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittaminen ovat kaikkien EU:n jäsenvaltioiden yhteisiä arvoja. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa todetaan seuraavaa: "Unioni pitää arvossa yhteisön oikeuden yleisinä periaatteina perusoikeuksia, sellaisina kuin ne taataan ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyssä, Roomassa 4 päivänä marraskuuta 1950 allekirjoitetussa Euroopan yleissopimuksessa ja sellaisina kuin ne ilmenevät jäsenvaltioiden yhteisessä valtiosääntöperinteessä".

Perusoikeusviraston tavoitteena on tarjota yhteisön toimielimille, viranomaisille ja jäsenvaltioille perusoikeuksia koskevaa tietoa, neuvontaa ja asiantuntija-apua yhteisön oikeuden täytäntöönpanon tueksi ja auttaa niitä toteuttamaan toimenpiteitä ja määrittelemään toimintalinjoja.

Viraston tehtävänä on

  1. kerätä, analysoida ja levittää puolueetonta ja luotettavaa tietoa perusoikeustilanteesta EU:ssa
  2. kehittää menetelmiä ja standardeja, joilla parannetaan tietojen vertailtavuutta ja luotettavuutta
  3. toteuttaa ja tukea perusoikeuksiin liittyviä selvityksiä ja tutkimuksia
  4. laatia ja julkaista päätelmiä ja lausuntoja eri aiheista joko omasta aloitteestaan tai Euroopan parlamentin, neuvoston tai komission aloitteesta
  5. edistää vuoropuhelua kansalaisyhteiskunnan kanssa ja lisätä kansalaisten tietoa perusoikeuksista.

Virastolla ei kuitenkaan ole lakisääteistä päätösvaltaa eikä valtuuksia käsitellä yksittäisiä kanteluja.

Perusoikeusviraston toiminnan aihealueet määritellään viisivuotisessa toimintakehyksessä (päätös 2008/203/EY), jonka neuvosto hyväksyy Euroopan parlamenttia kuultuaan. Tehtävistä tärkeimpiä on rasismin, muukalaisvihan ja niihin liittyvän suvaitsemattomuuden torjunta.

Virasto toimii tiiviissä yhteistyössä muiden kansallisten ja eurooppalaisten elinten ja laitosten sekä Euroopan neuvoston ja kansalaisjärjestöjen kanssa. Tätä varten perustetaan mm. yhteistyöverkko (”perusoikeusfoorumi”).

Perusoikeusviraston organisaatioon kuuluvat:

  1. johtaja, joka vastaa viraston päivittäisestä hallinnosta, henkilöstön nimittämisestä ja vuotuisen toimintaohjelman valmistelusta ja toteutuksesta
  2. hallintoneuvosto, joka varmistaa, että virasto toimii tehokkaasti, sekä laatii luonnokset talousarviota ja toimintaohjelmaa varten ja seuraa niiden toteutumista
  3. johtokunta, joka avustaa hallintoneuvostoa
  4. tieteellinen komitea, joka varmistaa, että viraston työ täyttää tieteelliset laatuvaatimukset.

Viraston toiminta kattaa EU:n ja sen 28 jäsenvaltiota. Lisäksi EU:n ehdokasmaat (Turkki ja entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia) voivat osallistua viraston toimintaan tarkkailijoina, kunhan assosiaationeuvostot ovat määrittäneet tarkemmin, miten ja missä laajuudessa kukin maa voi olla mukana. Neuvosto voi kutsua myös EU:n kanssa vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tehneitä maita osallistumaan viraston työskentelyyn.

Perusoikeusvirasto jatkaa Euroopan rasismin ja muukalaisvihan seurantakeskuksen työtä. Seurantakeskus oli perustettu 2. kesäkuuta 1997 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1035/97 (EYVL L 151, 10.6.1997).

Seurantakeskus keräsi toimiaikanaan (1997–2007) EU:lle ja sen jäsenvaltioille objektiivista, luotettavaa ja vertailukelpoista tietoa rasismin, muukalaisvihan ja antisemitismin ilmenemisestä unionissa. Tietoja käytettiin näiden ilmiöiden vastaisten toimien tukena niin EU:n kuin kansallisellakin tasolla. Seurantakeskus myös tutki ja arvioi ongelmien laajuutta, kehitystä, syitä ja seurauksia. Tärkeä toimintamuoto oli Euroopan rasismia ja muukalaisvihaa koskeva Raxen-tietoverkko, jonka kautta kerättiin tietoa kansalliselta tasolta. Seurantakeskus myös kehitti uusia rasismin ja muukalaisvihan vastaisia toimintamalleja ja jakoi tietoa hyviä tuloksia tuottaneista menetelmistä.

Perustettu: 2007

Morten Kjærum
Johtaja

Euroopan unionin perusoikeusvirasto

Yhteystiedot

Osoite

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

P.
+43 1 580 30 0
F.
+43 1 580 30 699