You are here:

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA)

Παρουσίαση

 • Αποστολή: παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα
 • Διευθυντής: εκκρεμεί ο διορισμός του
 • Έτος ίδρυσης: 2007
 • Προσωπικό: 105 
 • Έδρα: Βιέννη (Αυστρία)
 • Ιστότοπος: FRA

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες συμβουλές σε φορείς λήψης αποφάσεων της ΕΕ και των κρατών μελών, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην καλύτερη τεκμηρίωση και στόχευση του διαλόγου, των πολιτικών και της νομοθεσίας για τα θεμελιώδη δικαιώματα.

Τι κάνει

Συμβουλεύει τα όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις σε θέματα θεμελιωδών δικαιωμάτων, ειδικότερα στους παρακάτω τομείς:

 • διακριτική μεταχείριση
 • πρόσβαση στη δικαιοσύνη
 • ρατσισμός και ξενοφοβία
 • προστασία δεδομένων
 • δικαιώματα θυμάτων
 • δικαιώματα του παιδιού.

Στόχος του οργανισμού είναι η αποτελεσματικότερη προώθηση και προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε όλη την ΕΕ. Για να το επιτύχει, συμβουλεύεται τους εταίρους του και συνεργάζεται μαζί τους στα παρακάτω:

 • συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και δεδομένων μέσω κοινωνιολογικής και νομικής έρευνας
 • παροχή συνδρομής και εμπειρογνωμοσύνης
 • γνωστοποιήσεις και αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα δικαιώματα.

Δομή

Ο FRA χωρίζεται σε πέντε τμήματα· τα 2 είναι αρμόδια για την παροχή τεκμηριωμένων συμβουλών, ενώ ένα άλλο συνεργάζεται ενεργά με τους φορείς. Ο οργανισμός διοικείται από έναν διευθυντή Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) , ο οποίος επικουρείται από:

 • το διοικητικό συμβούλιο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) , το οποίο καθορίζει τις προτεραιότητες εργασίας, εγκρίνει τον προϋπολογισμό και παρακολουθεί το έργο του οργανισμού. Αποτελείται από ανεξάρτητους εμπειρογνώμονες διορισμένους από τις εθνικές κυβερνήσεις, δύο εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έναν του Συμβουλίου της Ευρώπης.
 • το εκτελεστικό συμβούλιο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) , το οποίο προετοιμάζει τις αποφάσεις του διοικητικού συμβουλίου
 • τα 11 ανεξάρτητα μέλη της επιστημονικής επιτροπής Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) , τα οποία διασφαλίζουν ότι το έργο του FRA ανταποκρίνεται σε υψηλά επιστημονικά πρότυπα.Επιστημονική επιτροπή

Πώς λειτουργεί

Ο οργανισμός καθοδηγείται στο έργο του από ένα στρατηγικό σχέδιο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) το οποίο καθορίζει τους προς επίτευξη στόχους. Παράλληλα, το έργο του οργανισμού βασίζεται σε ένα 5ετές πλαίσιο Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) που χαράσσεται μετά από ευρείες διαβουλεύσεις του διοικητικού συμβουλίου και των υπηρεσιών της ΕΕ. Επίσης, καταρτίζεται λεπτομερές ετήσιο πρόγραμμα εργασίας Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) .

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τους εταίρους του σε επίπεδο ΕΕ αλλά και σε εθνικό και τοπικό επίπεδο ώστε να διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητές του είναι συναφείς με τα τρέχοντα ζητήματα θεμελιωδών δικαιωμάτων καθώς και τις μελλοντικές τάσεις.

Ο οργανισμός παρέχει συμβουλές σε ευρύ φάσμα φορέων ώστε να διασφαλίζει ότι τα σχέδιά του καλύπτουν συγκεκριμένα κενά και ανάγκες. Επίσης, για τη συγκέντρωση γνώσεων και πόρων, ο FRA συντονίζει το ερευνητικό του έργο και ανταλλάσσει εμπειρογνωμοσύνη με πολυάριθμους φορείς Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) , μεταξύ των οποίων και οι οργανισμοί της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en) .

Ποιοι ωφελούνται

Ο FRA συνεργάζεται στενά με τα όργανα της ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις, παρέχοντάς τους ανεξάρτητη εμπειρογνωμοσύνη και αναλύσεις σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Έχει συστήσει δίκτυα και έχει καθιερώσει δεσμούς με εταίρους σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε οι συμβουλές και το ερευνητικό του έργο να μπορούν να φθάσουν στα κέντρα λήψης αποφάσεων τόσο των εθνικών κυβερνήσεων όσο και της ΕΕ.

Ο FRA διατηρεί ιδιαίτερα στενές σχέσεις συνεργασίας με:

 • όργανα, οργανισμούς και φορείς της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
 • κυβερνήσεις και κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
 • το Συμβούλιο της Ευρώπης Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
 • ομάδες και οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων και την Πλατφόρμα Θεμελιωδών Δικαιωμάτων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
 • εθνικούς φορείς ανθρωπίνων δικαιωμάτων Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
 • τον ΟΗΕ, τον ΟΟΣΑ και άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επιλέξτε μεταφράσεις του προηγούμενου συνδέσμου     English (en)
Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Επικοινωνία

Διεύθυνση

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Τηλ
+43 1 580 30 0
Φαξ
+43 1 580 30 699
Σύνδεσμοι
κοινωνικά δίκτυα