You are here:

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) συστάθηκε στη Βιέννη με βάση τον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ. 168/2007 της 15ης Φεβρουαρίου 2007pdf (ΕΕ L 53/2 22.2.2007).

Ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών αποτελεί αξία την οποία συμμερίζονται όλες οι χώρες της ΕΕ. Το άρθρο 6 της Συνθήκης για την ίδρυση της ΕΕ ορίζει ότι: “Η Ένωση σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως κατοχυρώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, που υπογράφηκε στη Ρώμη στις 4 Νοεμβρίου 1950, και όπως προκύπτουν από τις κοινές συνταγματικές παραδόσεις των κρατών μελών, ως γενικές αρχές του κοινοτικού δικαίου".

Σκοπός του οργανισμού είναι να παρέχει στα αρμόδια όργανα και τις αρχές της ΕΕ, καθώς και στα κράτη μέλη της, βοήθεια και εμπειρογνωσία στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, και παράλληλα υποστήριξη για τη λήψη μέτρων και την κατάρτιση κατάλληλων σχεδίων δράσης.

Τα κυριότερα καθήκοντα του οργανισμού είναι τα εξής:

  1. η συγκέντρωση, ανάλυση και διάδοση αντικειμενικών, αξιόπιστων και συγκρίσιμων στοιχείων σχετικά με την κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ
  2. η εξασφάλιση της συγκρισιμότητας και της αξιοπιστίας των στοιχείων με τη βοήθεια νέων μεθόδων και προτύπων
  3. η εκτέλεση και/ή η προώθηση ερευνητικού έργου και μελετών στον τομέα των θεμελιωδών δικαιωμάτων
  4. η διατύπωση και δημοσίευση συμπερασμάτων και απόψεων για συγκεκριμένα θέματα, κατόπιν πρωτοβουλίας του οργανισμού ή αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου ή της Επιτροπής
  5. η προώθηση του διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών με στόχο τη μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κοινού στα θεμελιώδη δικαιώματα.

Ωστόσο, ο οργανισμός δεν είναι εξουσιοδοτημένος να εξετάζει μεμονωμένες καταγγελίες ή να λαμβάνει αποφάσεις στον κανονιστικό τομέα.

Οι τομείς δραστηριοτήτων του οργανισμού καθορίστηκαν μέσω ενός πενταετούς πλαισίου (απόφαση 2008/203/EΚ), που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο μετά από διαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και εν γένει της μισαλλοδοξίας παραμένουν μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων του οργανισμού.

Ο FRA συνεργάζεται στενά με άλλα όργανα και φορείς που δραστηριοποιούνται τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ έχει ξεκινήσει εποικοδομητική συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης και την κοινωνία των πολιτών, όπως π.χ. μέσω της δημιουργίας μιας "Πλατφόρμας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων".

Τα όργανα του FRA είναι:

  1. ο Διευθυντής, αρμόδιος για τη διαχείριση τρεχόντων θεμάτων του οργανισμού, τον διορισμό του προσωπικού, καθώς και την κατάρτιση και υλοποίηση του ετήσιου προγράμματος εργασίας
  2. το Διοικητικό Συμβούλιο, υπεύθυνο για την ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού, την κατάρτιση του σχεδίου προϋπολογισμού και των προγραμμάτων εργασίας, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησής τους
  3. το Εκτελεστικό Γραφείο, που επικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο
  4. η Επιστημονική Επιτροπή, που εγγυάται την επιστημονική ποιότητα του έργου του οργανισμού.

Το πεδίο δραστηριοτήτων του οργανισμού είναι τα όργανα της ΕΕ και οι 28 χώρες μέλη της. Επιπλέον, μπορούν να συμμετέχουν στις εργασίες του οργανισμού ως παρατηρητές οι υποψήφιες χώρες (Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας), μετά από σχετική απόφαση του αρμόδιου Συμβουλίου Σύνδεσης στην οποία καθορίζεται η φύση, το περιεχόμενο και ο τρόπος συμμετοχής τους. Το Συμβούλιο μπορεί επίσης να καλέσει να συμμετάσχουν στον οργανισμό χώρες που έχουν συνάψει Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης με την ΕΕ.

Ο Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων δημιουργήθηκε με βάση το πρώην Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Φαινομένων Ρατσισμού και Ξενοφοβίας (EUMC), το οποίο είχε συσταθεί δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1035/97 της 2ας Ιουνίου 1997 του Συμβουλίου ( ΕΕ L 151, 10.6.1997).

Στο διάστημα από το 1997 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2007 το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παρείχε στην Κοινότητα και στα κράτη μέλη αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες και στοιχεία σχετικά με τον ρατσισμό, την ξενοφοβία και τον αντισημιτισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο στόχος του ήταν να βοηθήσει την ΕΕ και τα κράτη μέλη της στη λήψη μέτρων ή την κατάρτιση σχεδίων δράσης για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Tο παρατηρητήριο πραγματοποίησε μελέτες για την έκταση και εξέλιξη των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, καθώς και αναλύσεις για τις αιτίες και τις επιπτώσεις τους, με τη βοήθεια κυρίως του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πληροφοριών για τον Ρατσισμό και την Ξενοφοβία (RAXEN), το οποίο συγκεντρώνει πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο. Επίσης, ανέπτυξε στρατηγικές για την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας, ενώ συγχρόνως επεσήμανε και υπέδειξε παραδείγματα ορθής πρακτικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών.

Έτος ίδρυσης: 2007

Morten Kjærum
Διευθυντής

Οργανισμός Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Τηλ
+43 1 580 30 0
Φαξ
+43 1 580 30 699
Σύνδεσμοι