You are here:

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder (FRA) blev etableret i Wien ved Rådets forordning (EF) nr. 168/2007 af 15. februar 2007pdf (EUT L 53/2 af 22.2.2007)

Respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er fælles værdier for alle EU-landene. EU-traktatens artikel 6 lyder: “Unionen respekterer de grundlæggende rettigheder, således som de garanteres ved den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, undertegnet i Rom den 4. november 1950, og således som de følger af medlemslandenes fælles forfatningsmæssige traditioner, som generelle principper for fællesskabsretten".

Målet med agenturet er at yde bistand og ekspertise vedrørende grundlæggende rettigheder til EU's og medlemslandenes relevante institutioner og myndigheder, når de gennemfører EU-ret, og bistå dem med at træffe foranstaltninger og tage passende initiativer.

Agenturet har følgende hovedopgaver:

  1. Indsamle, analysere og formidle objektive, pålidelige og sammenlignelige data om situationen vedrørende grundlæggende rettigheder i EU
  2. Udvikle metoder og standarder til forbedring af sammenligneligheden og pålideligheden af data
  3. Udføre og/eller fremme forskning og undersøgelser inden for grundlæggende rettigheder
  4. Fremsætte og offentliggøre konklusioner og udtalelser om specifikke emner på eget initiativ eller efter anmodning fra Europa-Parlamentet, Rådet eller Kommissionen
  5. Fremme dialogen med civilsamfundet for at øge bevidstheden om grundlæggende rettigheder.

Agenturet har imidlertid IKKE bemyndigelse til at undersøge individuelle klager eller træffe afgørelser som regeludstedende myndighed.

Agenturets arbejdsområder er fastlagt i en flerårig ramme, der dækker fem år (afgørelse 2008/203/EF), og som blev vedtaget af Rådet efter høring af Europa-Parlamentet. Bekæmpelse af racisme, fremmedhad og intolerance i forbindelse hermed er en af agenturets hovedprioriteter.

Agenturet arbejder tæt sammen med andre institutioner og organer på både nationalt og europæisk plan og har udviklet et nyttigt samarbejde med Europarådet og civilsamfundet, bl.a. ved at oprette en platform for grundlæggende rettigheder.

Agenturet består af:

  1. en direktør, der varetager den daglige ledelse og er ansvarlig for at udnævne personale og udarbejde og gennemføre det årlige arbejdsprogram
  2. en bestyrelse med ansvar for, at agenturet fungerer effektivt, og for at udarbejde budgetudkast og arbejdsprogrammer og føre tilsyn med gennemførelsen
  3. et forretningsudvalg, der bistår bestyrelsen
  4. et videnskabeligt udvalg, der skal sikre den videnskabelige kvalitet af agenturets arbejde.

Agenturet dækker EU og de 28 medlemslande. Kandidatlande kan deltage i agenturets arbejde som observatører (Tyrkiet, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien) efter en beslutning truffet af det relevante associeringsråd, der fastsætter karakteren, omfanget og udformningen af landenes deltagelse. Rådet kan også give lande, der har indgået en stabiliserings- og associeringsaftale med EU, mulighed for at deltage i agenturet.

Agenturet har afløst Det Europæiske Observationscenter for Racisme og Fremmedhad, der blev oprettet ved Rådets forordning (EF) nr. 1035/97 af 2. juni 1997 (EFT L 151 af 10.6.1997).

Observationscenteret, der fungerede fra 1997 til februar 2007, gav EU og medlemslandene objektive, pålidelige og sammenlignelige oplysninger og data om racisme, fremmedhad og antisemitisme i EU. Målet var at hjælpe EU og medlemslandene med at iværksætte foranstaltninger eller formulere initiativer til bekæmpelse af racisme og fremmedhad. Centeret undersøgte omfanget og udviklingen af racisme og fremmedhad og analyserede årsager, konsekvenser og virkninger heraf. Det foregik hovedsagelig gennem det europæiske informationsnet for racisme og fremmedhad (Raxen), som indsamlede relevante oplysninger på nationalt plan. Centeret udviklede strategier for bekæmpelse af racisme og fremmedhad og fremhævede og formidlede eksempler på god praksis i behandlingen af disse vigtige spørgsmål.

Oprettet: 2007

Morten Kjærum
Direktør

Den Europæiske Unions Agentur for Grundlæggende Rettigheder

Kontakt

Adresse

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tlf.
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699