You are here:

Agentura Evropské unie pro základní práva

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA) se sídlem ve Vídni byla zřízena nařízením Rady (ES) č. 168/2007 ze dne 15. února 2007pdf (Úř. věst. L 53/2 22.2.2007).

Dodržování lidských práv a základních svobod patří mezi společné hodnoty všech členských států EU. Podle článku 6 Smlouvy o EU: „Unie ctí základní práva zaručená Evropskou úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod podepsanou v Římě dne 4. listopadu 1950 a ta, jež vyplývají z ústavních tradic společných členským státům, jako obecné zásady práva Společenství.“

Agentura poskytuje příslušným orgánům a úřadům Společenství a jeho členským státům pomoc a odborné znalosti o základních právech při provádění právních předpisů Společenství, při přijímání opatření a při rozhodování o postupech.

Mezi hlavní úkoly agentury patří:

  1. sběr, analýza a zveřejňování objektivních, spolehlivých a srovnatelných informací o situaci v oblasti základních práv v EU
  2. využívání nových metod a norem s cílem zlepšit srovnatelnost a spolehlivost údajů
  3. provádění a/nebo podpora výzkumu a studií v oblasti základních práv
  4. sestavování a zveřejňování závěrů a stanovisek ke zvláštním tématickým oblastem, a to buď z vlastního podnětu nebo na žádost Evropského parlamentu, Rady nebo Komise
  5. podpora dialogu s občanskou společností, aby se zvýšilo povědomí široké veřejnosti o základních právech.

Agentura však NEMÁ zmocnění k prověřování jednotlivých stížností ani k výkonu normotvorných rozhodovacích pravomocí.

Tématické oblasti práce agentury určuje pětiletý rámec (rozhodnutí 2008/203/ES), který schválila Rada po konzultaci s Evropským parlamentem. Mezi prioritní oblasti agentury patří boj proti rasismu, xenofobii a s nimi spojené netoleranci.

Agentura úzce spolupracuje s ostatními orgány a institucemi jak na vnitrostátní, tak na evropské úrovni a rozšiřuje spolupráci s Radou Evropy a občanskou společností, například vytvořením Platformy pro základní práva.

Agentura má následující strukturu:

  1. ředitel odpovědný za každodenní řízení agentury, jmenování pracovníků a přípravu a provádění ročního pracovního programu
  2. správní rada odpovědná za zajišťování efektivního fungování agentury, sestavování návrhu rozpočtu a pracovních programů a za sledování jejich následného provádění
  3. výkonná rada, která poskytuje pomoc správní radě
  4. vědecký výbor odpovědný za zajišťování vysoké vědecké úrovně agentury.

Agentura pracuje pro EU a jejích 28 členských států. V návaznosti na rozhodnutí příslušné Rady přidružení, která určuje konkrétní charakter, rozsah a způsob účasti, se mohou na práci agentury podílet jako pozorovatelé také kandidátské země (Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). Rada může také ke spolupráci vyzvat země, které s EU uzavřely stabilizační a asociační dohodu.

Agentura pro základní práva nahradila dřívější Evropské středisko pro sledování rasismu a xenofobie (EUMC), které bylo zřízeno nařízením Rady (ES) č. 1035/97 ze dne 2. června 1997 (Úř. věst. L 151, 10.6.1997).

Středisko během svého fungování v období mezi rokem 1997 a únorem 2007 poskytovalo Společenství a jeho členským státům objektivní, spolehlivé a srovnatelné informace a údaje o rasismu, xenofobii a antisemitismu v EU. Jeho úkolem bylo pomáhat Unii a jejím členským státům činit opatření nebo rozhodovat o postupech proti rasismu a xenofobii. Středisko se zabývalo rozsahem a vývojem rasismu a xenofobie a analyzovalo jejich příčiny, následky a vlivy. Využívalo k tomu zejména Evropskou informační síť o rasismu a xenofobii (RAXEN), v rámci které se shromažďovaly informace na vnitrostátní úrovni. Středisko vyvinulo strategie boje proti rasismu a xenofobii a rovněž šířilo příklady osvědčených postupů při řešení těchto klíčových problémů.

Založena: 2007

Morten Kjærum
ředitel

Agentura Evropské unie pro základní práva

Kontaktní údaje

Adresa

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Tel
+43 1 580 30 0
Fax
+43 1 580 30 699
Odkazy