You are here:

Агенция на Европейския съюз за основните права

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) бе създадена във Виена с Регламент на Съвета (ЕО) № 168/2007 от 15 февруари 2007 г.pdf (OJ L 53/2 22.2.2007 г.).

Спазването на човешките права и основните свободи е обща ценност, споделяна от всички страни членки. Съгласно член 6 от Договора за Европейския съюз: „Съюзът зачита основните права така, както са гарантирани от Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи, подписана в Рим на 4 ноември 1950 г., и така, както произтичат от общите конституциионни традиции на държавите-членки, като основни принципи на правото на Съюза“.

Целта на агенцията е да предоставя на съответните институции и органи на Съюза и неговите държави членки помощ и експертни познания във връзка с основните права при прилагане на правото на ЕС и да ги подкрепя при вземането на мерки и формулирането на подходящи насоки за действие.

Агенцията има следните основни задачи:

  1. да събира, анализира и разпространява обективна, достоверна и сравнима информация относно състоянието на основните права в ЕС;
  2. да развива сравнимостта и надеждността на данните чрез нови методи и стандарти;
  3. да извършва и / или насърчава изследвания и проучвания в областта на основните права;
  4. да формулира и публикува заключения и становища по конкретни въпроси — по собствена инициатива или по искане на Европейския парламент, Съвета или Комисията;
  5. да насърчава диалог с гражданското общество, за да се повишава обществената осведоменост за основните права.

Агенцията обаче НЕ е упълномощена да проучва отделни жалби или да упражнява регулаторни правомощия за вземане на решения.

Тематичните области на дейност на агенцията се определят чрез Многогодишна рамка за срок от 5 години (Решение (2008/203/ЕО), приемана от Съвета след консултации с Европейския парламент. Борбата срещу расизма, ксенофобията и свързаната с нея нетолерантност остава сред основните приоритетни области на агенцията.

Тя работи в тясно сътрудничество с други институции и органи на европейско и национално равнище и развива плодотворно сътрудничество със Съвета на Европа и с гражданското общество - например чрез създаването на платформа за основните права.

Органите на агенцията са:

  1. директор, който отговаря за ежедневното управление на агенцията, назначаването на нейния персонал и подготовката и изпълнението на годишната работна програма;
  2. управителен съвет, който трябва да гарантира, че агенцията функционира ефективно и отговаря за определяне на проектобюджет и работна програма и за контрола над тяхното изпълнение;
  3. изпълнителен съвет, който помага на управителния съвет;
  4. научен комитет, който трябва да гарантира научното качество на работата на агенцията.

FRA обхваща 28 държави-членки на ЕС. Освен това страните кандидатки могат да участват в работата на агенцията като наблюдатели (Турция, Бивша югославска република Македония) след вземането на решение от съответния Съвет за асоцииране, определящо особения характер, мащабите и начина на участието им в нейната работа. Съветът може също да покани страни, сключили Споразумение за стабилизиране и асоцииране с ЕС, да участват в работата на FRA.

Агенцията на ЕС за основните права бе създадена въз основа на бившия Европейски център за мониторинг на расизма и ксенофобията, създаден с Регламент на Съвета (ЕО) № 1035/97 от 2 юни 1997 г. ( OJ L 151, 10.6.1997 г.).

В периода от 1997 г. до февруари 2007 г. Европейският център за мониторинг на расизма и ксенофобията предоставяше на Съюза и страните членки обективна, надеждна и сравнима информация и данни за расизма, ксенофобията и антисемитизма. Целта бе да се помогне на ЕС и страните членки да вземат мерки или да формулират насоки за действие срещу расизма и ксенофобията. Центърът проучваше мащабите и развитието на расизма и ксенофобията и анализираше техните причини, последици и въздействия. Това бе постигнато основно чрез Европейската мрежа за информация относно расизма и ксенофобията (RAXEN), която събираше информация по темата на национално равнище. Европейският център за мониторинг на расизма и ксенофобията разработи стратегии за борба с расизма и ксенофобията, като в същото време изтъкваше и разпространяваше примери за добри практики в тази област.

Основана: 2007 г.

Мортен Киарум
Директор

Европейска агенция за фундаментални права

Координати за връзка

Адрес

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Тел
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699