You are here:

Агенция на Европейския съюз за основните права (FRA)

Накратко

 • Роля: предоставяне на основани на факти съвети във връзка с основните права
 • Директор: предстои назначаване
 • Създадена: 2007 г.
 • Брой на служителите: 105 
 • Местоположение: Виена (Австрия)
 • Уебсайт: FRA

Агенцията на ЕС за основните права (FRA) предоставя независими, основаващи се на факти препоръки на вземащите решения на европейско и национално равнище, като по този начин допринася за по-добре информирани и целенасочени дебати, политики и законодателство в областта на основните права.

С какво се занимава

Агенцията съветва институциите на ЕС и националните правителства по въпросите на основните права, по-специално в следните области:

 • дискриминация;
 • достъп до правосъдие;
 • расизъм и ксенофобия;
 • защита на данните;
 • права на жертвите;
 • права на детето.

Агенцията подпомага по-ефективното утвърждаване и защита на основните права в целия ЕС. За целта тя се консултира и сътрудничи с партньорите си във връзка със:

 • събирането и анализа на данни и информация чрез социално-правни изследвания;
 • предоставянето на помощ и експертни становища;
 • комуникациите и повишаването на осведомеността за правата.

Структура

В агенцията има 5 отдела, два от които отговарят за основаните на факти препоръки, а един — за активното сътрудничество със заинтересованите лица. Агенцията се ръководи от директор Избор на превод за предходната връзка     English (en) , напътстван от:

 • Управителен съвет Избор на превод за предходната връзка     English (en) , който определя работните приоритети, одобрява бюджета и упражнява надзор върху работата на агенцията. Той е съставен от независими експерти, назначени от всяко национално правителство, двама представители на Европейската комисия и един представител на Съвета на Европа;
 • Изпълнителен съвет Избор на превод за предходната връзка     English (en) , който подготвя решенията на Управителния съвет;
 • 11 независими членове на Научния комитет Избор на превод за предходната връзка     English (en) , които гарантират, че работата на агенцията отговаря на най-високите научни стандарти.

Как функционира

Работата на агенцията следва стратегически план Избор на превод за предходната връзка     English (en) , съдържащ целите, които трябва да бъдат постигнати. Планът и 5-годишната рамка Избор на превод за предходната връзка     English (en) , изготвена след задълбочени консултации с органите на ЕС и Управителния съвет, определят обхвата на дейността на агенцията. Изготвя се също годишна работна програма Избор на превод за предходната връзка     English (en) .

Агенцията работи в тясно сътрудничество със своите партньори на европейско, национално и местно равнище, за да се гарантира, че дейностите ѝ имат отношение към текущи проблеми и бъдещите тенденции в областта на основните права.

Агенцията се консултира с широк кръг заинтересовани лица, за да съобразява проектите си с конкретните пропуски и нужди. Агенцията за основните права координира изследванията си и обменя експертен опит с множество организации Избор на превод за предходната връзка     English (en) , включително други агенции на ЕС Избор на превод за предходната връзка     English (en) , с цел обединяване на знанията и ресурсите.

Кой има полза от това

FRA поддържа постоянно сътрудничество с институциите на ЕС и правителствата на страните членки, като им предоставя независими експертни съвети и анализ в областта на основните права. Тя е създала мрежи и е установила връзки с партньори на всички равнища, така че препоръките и изследванията ѝ да могат да достигат вземащите решения в националните правителства и ЕС.

FRA поддържа особено тесни работни отношения със:

 • институциите, органите и агенциите на ЕС; Избор на превод за предходната връзка     English (en)
 • правителствата и парламентите на страните от ЕС; Избор на превод за предходната връзка     English (en)
 • Съвета на Европа; Избор на превод за предходната връзка     English (en)
 • групите и организациите, работещи в областта на основните права, и Платформата за основните права; Избор на превод за предходната връзка     English (en)
 • националните органи за правата на човека; Избор на превод за предходната връзка     English (en)
 • ООН, ОССЕ и други международни организации. Избор на превод за предходната връзка     English (en)
Европейска агенция за фундаментални права

Координати за връзка

Адрес

Schwarzenbergplatz 11

A-1040 WIEN

Österreich

Тел
+43 1 580 30 0
Факс
+43 1 580 30 699
социални мрежи