You are here:

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor

Fonden är ett EU-organ som inrättades 1975 för att bidra till planering och förverkligande av bättre levnads- och arbetsvillkor i Europa. Den tillhandahåller resultat, kunskap och råd från fristående och komparativ forskning till regeringar, arbetsgivare, fackföreningar och Europeiska kommissionen.

Fondens arbete är organiserat kring tre centrala expertområden med tyngdpunkten på följande frågor:

  1. Arbetsvillkor: inbegripet arbetsorganisation, tidsfrågor på arbetsplatsen, flexibilitet, övervakning av förändringar av arbetsvillkoren.

  2. Levnadsvillkor: frågor som inverkar på vardagslivet för Europas medborgare, däribland balansen mellan arbete och familjeliv, tillgången till offentlig social service och främjandet av integrering i arbetslivet.

  3. Arbetsmarknadsrelationer: industriell förändring och omstrukturering i företagen, medbestämmande, europeiseringen av arbetsmarknadsrelationerna.

Fonden inrättade nyligen Europeiskt centrum för övervakning av förändringar som skall analysera och föregripa förändringar inom industrin och företagen för att stödja socioekonomiska framsteg.

Fondens forskningsrapporter kan laddas ned gratis från webbplatsen eller beställas på Internet www.eurofound.europa.eu.

Fondens styrelse har en trepartsstruktur med företrädare för offentliga myndigheter (regeringar och Europeiska kommissionen), arbetsgivarorganisationer och fackföreningar.

Direktör:
Juan Menéndez-Valdés

Europeiska fonden för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor

Kontaktuppgifter till

Adress

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tfn
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Länkar