You are here:

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Nadácia je orgánom Európskej únie, ktorý bol zriadený v roku 1975, aby prispieval k plánovaniu a vytváraniu lepších životných a pracovných podmienok v Európe. Poskytuje vládam, zamestnávateľom, odborom a Európskej komisii zistenia, poznatky a rady z nezávislého a porovnávacieho výskumu.

Činnosť nadácie sa sústreďuje na tri hlavné oblasti odborných poznatkov so zameraním na nasledujúce otázky:

  1. pracovné podmienky: vrátane organizácie práce, otázok času na pracovisku, pružnosti, sledovania zmien v pracovných podmienkach,

  2. životné podmienky: otázky, ktoré ovplyvňujú každodenný život európskych občanov, vrátane rovnováhy medzi pracovným a rodinným životom, poskytovania sociálnych verejných služieb a podporovania integrácie do zamestnania,

  3. zamestnanecké vzťahy: zmeny v priemysle a podniková reštrukturalizácia, účasť zamestnancov na rozhodovaní, europeizácia zamestnaneckých vzťahov.

Nadácia nedávno zriadila Európske stredisko pre sledovanie zmien (EMCC) na analyzovanie a predpovedanie zamestnaneckých a podnikových zmien, aby sa podporoval sociálno-ekonomický pokrok.

Výskumné správy nadácie si môžete stiahnuť zdarma priamo z internetovej stránky alebo objednať on-line na www.eurofound.europa.eu.

Nadácia má tripartitnú správnu radu, ktorá pozostáva zo zástupcov verejných orgánov (vlád a Európskej komisie), organizácií zamestnávateľov a odborov.

Výkonný riaditeľ:
Juan Menéndez-Valdés

Európska nadácia pre zlepšovanie životných a pracovných podmienok

Kontaktné údaje

Adresa

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Odkazy