Navigācijas ceļš

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Fonds ir Eiropas Savienības organizācija, kas izveidota 1975. gadā, lai veicinātu labāku dzīves un darba apstākļu plānošanu un izveidošanu Eiropā. Tas sniedz valdībām, darba devējiem, arodbiedrībām un Eiropas Komisijai datus, informāciju un ieteikumus, kas gūti, veicot neatkarīgus un salīdzināmus pētījumus.

Fonds savu darbu organizē, pievēršoties galvenokārt trim kompetences jomām, īpašu uzmanību pievēršot šādiem jautājumiem:

  1. darba apstākļi − ieskaitot darba organizāciju, laika jautājumus darba vietā, elastīgumu, darba apstākļu izmaiņu uzraudzību;

  2. dzīves apstākļi − jautājumi, kas ietekmē Eiropas pilsoņu ikdienas dzīvi, ieskaitot līdzsvaru starp darbu un ģimenes dzīvi, sociāli sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu un integrēšanās veicināšanu attiecībā uz darba tirgu;

  3. darba attiecības − pārmaiņas rūpniecībā un uzņēmumu pārstrukturēšana, darbinieku līdzdalība lēmumu pieņemšanā, darba attiecību eiropeizācija.

Nesen fonds izveidoja Eiropas Pārmaiņu uzraudzības centru (EMCC), lai analizētu un paredzētu izmaiņas rūpniecībā un uzņēmumos, tādējādi veicinot sociālekonomisko izaugsmi.

Fonda ziņojumus par pētījumiem var lejupielādēt bez maksas tieši no tīmekļa vietnes vai pasūtīt tiešsaistē: www.eurofound.europa.eu.

Fondam ir trīspusīga valde, kurā ir pārstāvji no valsts iestādēm (valdībām un Eiropas Komisijas), darba devēju organizācijām un arodbiedrībām.

Rīkotāj-direktors:
Juan Menéndez-Valdés

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?