You are here:

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)

Pārskats

 • Uzdevums: veicot pētniecības darbu, palīdz izstrādāt nodarbinātības un sociālo politiku.
 • Direktors: Huans Menendess Valdess
 • Dibināšana gads: 1975
 • Personāls: 99 darbinieki
 • Atrašanās vieta: Dublina (Īrija)
 • Tīmekļa vietne: Eurofound

Eurofound sniedz pētnieciskus atzinumus un piedāvā ekspertu zināšanas, lai palīdzētu izstrādāt nodarbinātības un sociālo politiku. Galvenais mērķis ir palīdzēt plānot un veidot labākus dzīves un darba apstākļus Eiropā.

Ko dara Eurofound?

Fonds:

 • pēta sociālos un nodarbinātības jautājumus,
 • šo pētījumu rezultātus dara zināmus ES un valstu politikas veidotājiem.

Tas īsteno pētniecības projektus un 3 Eiropas mēroga apsekojumus:

Tam ir 2 novērošanas centri, kas sniedz aktuālu informāciju:

Fonds sagādā faktu materiālu, uz kura pamata var veidot politiku – piemēram var minēt kaut vai nesenās Eiropas iniciatīvas par jauniešu bezdarba novēršanu un par garantijām jauniešiem.

Eurofound izplata savu pētījumu rezultātus un politikas veidošanā noderīgas zināšanas, izmantojot:

Struktūra

Aģentūras direktors un direktora vietnieks par paveikto ziņo trīspusējai administratīvajai valdei, kurā ir 87 locekļi:

 • ES dalībvalstu valdību, darba devēju un darba ņēmēju 84 pārstāvji,
 • 3 Eiropas Komisijas pārstāvji.

Administratīvajā valdē kā novērotāji darbojas arī EBTA valstu pārstāvji. Administratīvās valdes sapulces notiek vismaz reizi gadā, tajās apspriež un pieņem darba programmu un gada budžetu.

Izpildvalde, ko dēvē par biroju, tiekas biežāk. Tā palīdz strādāt administratīvajai valdei.

Kā strādā Eurofound?

Ik pēc 4 gadiem Eurofound pārskata savu stratēģiju un mērķus. Pēc plašām apspriedēm ar valdi un ES iestādēm fonds izveido 4 gadu darba programmu. Tad tiek sīkāk izstrādāta gada darba programma. Eurofound īsteno gada darba programmā ietvertos projektos, izmantojot iepriekš aprakstītos pētniecības un novērošanas resursus.

Fonds veic kopīgus pētniecības un saziņas pasākumus, cieši sadarbojoties ar radniecīgām aģentūrām. Tās ir:

Kas ir ieguvēji?

Galvenā mērķgrupa ir ES līmeņa lēmumu pieņēmēji, proti:

 • ES iestādes,
 • ES līmeņa darba devēji,
 • ES līmeņa arodbiedrību grupas.

Fonda darbības rezultāti lieti noder arī citām organizācijām:

 • valdībām, arodbiedrībām, darba devēju organizācijām,
 • parlamentiem,
 • pētniecības institūtiem,
 • augstskolām.

Nesenās fonda darbības, kas palīdzējušas pieņemt lēmumus un veidot politiku

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds

Kontaktinformācija

Adrese

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Ta-lr
+353 1 204 31 00
Fakss
+353 1 282 64 56
Saites