You are here:

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Comhlacht de chuid an Aontais Eorpaigh is ea an Foras, a bunaíodh sa bhliain 1975 chun rannchuidiú leis an bpleanáil le haghaidh agus le bunú dálaí maireachtála agus oibre níos fearr san Eoraip. Soláthraíonn sé torthaí, eolas agus comhairle ó thaighde neamhspleách agus comparáideach do rialtais, d’fhostóirí, do cheardchumainn agus don Choimisiún Eorpach.

Eagraíonn an Foras a chuid oibre thart ar thrí chroí-réimse saineolais, agus dírítear ar na saincheisteanna seo a leanas:

  1. dálaí oibre: lena n-áirítear eagrú na hoibre, saincheisteanna ama san áit oibre, solúbthacht, monatóireacht ar athruithe ar dhálaí oibre;

  2. dálaí maireachtála: saincheisteanna a mbíonn tionchar acu ar shaol laethúil shaoránaigh na hEorpa, lena n-áirítear an chothromaíocht idir an obair agus saol an teaghlaigh, soláthar seirbhísí sóisialta poiblí agus cur chun cinn na lánpháirtíochta san fhostaíocht;

  3. caidreamh tionsclaíoch: athrú tionsclaíochta agus athchóiriú corparáideach, rannpháirtíocht fostaithe i gcinnteoireacht, Eorpú an chaidrimh thionsclaíoch

Le gairid, bhunaigh an Foras Lárionad Faireacháin na hEorpa um Athrú (EMCC) chun athrú tionsclaíochta agus athrú ar chuideachtaí a anailísiú agus a réamh-mheas chun tacú le dul chun cinn socheacnamaíoch.

Is féidir tuarascálacha taighde an Fhorais a íoslódáil saor in aisce díreach ón suíomh gréasáin nó iad a ordú ar líne ag www.eurofound.europa.eu.

Tá Bord Riaracháin tríthaobhach ag an bhForas, comhdhéanta d’ionadaithe ó údaráis phoiblí (rialtais agus an Coimisiún Eorpach), eagraíochtaí fostóirí agus ceardchumainn.

Juan Menéndez-Valdés,
Stiúrthóir

An Foras Eorpach chun Dálaí Maireachtála agus Oibre a Fheabhsú

Sonraí teagmhála

Seoladh

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Teileafón
+353 1 204 31 00
Facs
+353 1 282 64 56
Naisc