You are here:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Fond on 1975. aastal asutatud Euroopa Liidu asutus, mille eesmärk on aidata kaasa paremate elu- ja töötingimuste kavandamisele ja loomisele Euroopas. Fond varustab valitsusasutusi, tööandjaid, ametiühinguid ja Euroopa Komisjoni sõltumatute võrdlusuuringute andmete ja neil põhinevate teadmiste ja nõuannetega.

Fond korraldab oma tööd kolmes põhilises eriteadmiste valdkonnas, keskendudes järgmistele küsimustele:

  1. töötingimused: kaasa arvatud töökorraldus, tööaja küsimused, paindlikkus, töötingimustes toimuvate muutuste jälgimine;

  2. elutingimused: Euroopa kodanike igapäevaelu mõjutavad küsimused, kaasa arvatud töö- ja pereelu vaheline tasakaal, avalike sotsiaalteenuste osutamine ja tööjõu hulka integreerimise soodustamine;

  3. töösuhte poolte vahelised suhted: struktuurimuutused ja ettevõtete restruktureerimine, töötajate osalemine otsuste tegemisel, töösuhte poolte vaheliste suhete europiseerimine.

Fond moodustas hiljuti Euroopa Struktuurimuutuste Seirekeskuse (EMCC), et toetada struktuurimuutuste ja ettevõtete restruktureerimise analüüsimise ja prognoosimisega sotsiaalmajanduslikku arengut.

Fondi uuringute aruandeid võib tasuta alla laadida otse veebisaidilt või tellida veebi kaudu aadressilt www.eurofound.europa.eu.

Fondil on kolmepoolne haldusnõukogu, millesse kuuluvad ametiasutuste (riikide valitsusasutused ja Euroopa Komisjon), tööandjate organisatsioonide ja ametiühingute esindajad.

Direktor:
Juan Menéndez-Valdés

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Kontaktandmed

Aadress

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Viidad