You are here:

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond (Eurofound)

Ülevaade

 • Ülesanded: annab teaduspõhise panuse tööga seotud ja sotsiaalpoliitikasse
 • Direktor: Juan Menéndez-Valdés
 • Asutatud: 1975
 • Töötajate arv: 99
 • Asukoht: Dublin (Iirimaa)
 • Veebisait: Eurofound

Eurofound esitab teaduspõhiseid järeldusi ja teadmisi, et aidata edendada tööga seotud ja sotsiaalpoliitikat. Lõppeesmärgiks on aidata kavandada ja kujundada paremaid elu- ja töötingimusi Euroopas.

Millega Eurofound tegeleb?

Fond:

 • uurib tööga seotud ja sotsiaalküsimusi;
 • levitab tulemusi ELi ja liikmesriikide tasandi poliitikakujundajatele.

Fond viib läbi teadusprojekte ja kolme üleeuroopalist küsitlust:

Fondil on 2 vaatlusrühma, et pakkuda ajakohastatud teavet

Eurofoundi töö tulemusel esitatakse tõendid, millele poliitika (nagu hiljutised Euroopa algatused seoses noorte töötuse ja noortegarantiiga) saavad tugineda.

Eurofound levitab oma teadusuuringute tulemusi ja poliitikakujundamise seisukohast asjakohaseid teadmisi järgmiste allikate vahendusel:

 • trüki- ja veebipõhised väljaanded;
 • ameti veebisait ja sotsiaalmeedia;
 • seminarid ja konverentsid;
 • ameti külastusprogramm.

Struktuur

Eurofoundi direktor ja asedirektor annavad aru kolmepoolsele haldusnõukogule, mis koosneb 87 liikmest:

 • 84 ELi valitsuste, tööandjate ja töötajate esindajat;
 • 3 Euroopa Komisjoni esindajat.

Haldusnõukogu hõlmab ka vaatlejatena esindajaid EFTA riikidest. Haldusnõukogu saab kokku vähemalt kord aastas, et arutada ja võtta vastu tööprogramm ning aastaeelarve.

Juhatus ehk büroo kohtub tihedamini, et toetada haldusnõukogu tööd.

Kuidas Eurofound töötab?

Iga 4 aasta järel vaatab Eurofound üle oma strateegia ja saavutatavad eesmärgid. Pärast ulatuslikke konsultatsioone haldusnõukogu ja ELi institutsioonidega koostab ta 4-aastase tööprogrammi. Seejärel koostatakse üksikasjalik iga-aastane tööprogramm. Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond viib ellu iga-aastases tööprogrammis sisalduvaid projekte, kasutades selleks eespool kirjeldatud teadusuuringute ja seirevahendeid.

Fond teeb tihedat koostööd ühiste teadusuuringute ja teabevahetuse alal oma sõsarametitega, mis on järgmised:

Kes on kasusaajad?

Peamine sihtrühm on ELi tasandi poliitikakujundajad, ehk:

 • ELi institutsioonid
 • ELi tasandi tööandjad
 • ELi tasandi ametiühingute rühmad.

Muud kasusaavad organisatsioonid:

 • riikide valitsused, tööandjate organisatsioonid ja ametiühingud
 • parlamendid
 • uurimisinstituudid
 • ülikoolid.

Hiljutised meetmed, millega anti panus poliitikakujundamisse ja asjaomastesse poliitikavaldkondadesse

Euroopa Elu- ja Töötingimuste Parandamise Fond

Kontaktandmed

Aadress

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Faks
+353 1 282 64 56
Viidad
Suhtlusvõrgustikud