You are here:

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene (Eurofound)

Oversigt

 • Rolle: leverer forskningsbaserede bidrag til arbejds- og socialpolitik
 • Direktør: Juan Menéndez-Valdés
 • Oprettet: 1975
 • Antal ansatte: 99
 • Hjemsted: Dublin
 • Website: Eurofound

Eurofound leverer viden og forskningsbaserede konklusioner for at hjælpe til med at udvikle en arbejds- og socialpolitik. Det centrale mål er at medvirke til at planlægge og udforme bedre leve- og arbejdsvilkår i Europa.

Hvad laver Eurofound?

Fonden:

 • forsker i arbejdsrelaterede og socialpolitiske spørgsmål
 • udbreder resultaterne til beslutningstagere i EU og på nationalt plan.

Gennemfører forskningsprojekter og tre fælleseuropæiske undersøgelser om:

Det driver 2 observatorier for at levere tidssvarende information om:

Dens arbejde giver dokumentation for, hvilket grundlag – f.eks. de seneste europæiske initiativer om ungdomsbeskæftigelse og ungdomsgarantien – politikken kan baseres på.

Eurofound udbreder resultaterne af sine undersøgelser og den viden, der er relevant for politikkerne, gennem:

 • trykte og digitale publikationer
 • sit website og de sociale medier
 • seminarer og konferencer
 • sit besøgsprogram.

Struktur

Eurofounds direktør og vicedirektør rapporterer til en tredelt bestyrelse med 87 medlemmer:

 • 84 repræsentanter fra EU-lande, arbejdsgivere og arbejdstagere
 • 3 repræsentanter fra EU-Kommissionen.

Bestyrelsen har også repræsentanter fra EFTA-landene som medlemmer. Den mødes mindst én gang om året for at drøfte og vedtage arbejdsprogrammet og årsbudgettet

Forretningsudvalget mødes oftere for at understøtte bestyrelsens arbejde.

Hvordan arbejder Eurofound?

Hvert fjerde år reviderer Eurofound strategi og målsætninger. Efter omfattende høringer med bestyrelsen og EU's institutioner udarbejder den et fireårigt arbejdsprogram. Derefter udarbejdes der et detaljeret årligt arbejdsprogram. Eurofound udfører de projekter, der indgår i det årlige arbejdsprogram, med de forsknings- og overvågningsressourcer, der er beskrevet ovenfor.

Fonden arbejder tæt sammen om fælles forsknings- og informationsaktiviteter med søsteragenturerne:

Hvem gavner det?

Den vigtigste målgruppe er beslutningstagere på EU-plan, især:

 • EU's institutioner
 • arbejdsgivere på EU-plan
 • fagforeningsgrupper på EU-plan.

Derudover leverer fonden også information til:

 • nationale regeringer, arbejdsgiversammenslutninger og fagforeninger
 • parlamenter
 • forskningsinstitutter
 • højere læreanstalter.

De seneste aktiviteter med input til beslutningstagning og politik

Det Europæiske Institut til Forbedring af Leve- og Arbejdsvilkårene

Kontakt

Adresse

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tlf.
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Links