You are here:

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Nadace je instituce Evropské unie založená v roce 1975 s cílem přispívat k navrhování a vytváření lepších životních a pracovních podmínek v Evropě. Vládám, zaměstnavatelům, odborovým organizacím a Evropské komisi předává výsledky zkoumání a poznatky a poskytuje poradenství založené na nezávislém a srovnávacím výzkumu.

Práce nadace se odvíjí od tří hlavních klíčových oblastí expertního působení se zvláštním zaměřením na následující otázky:

  1. pracovní podmínky: včetně organizace práce, otázek času na pracovišti, flexibility, monitorování změn pracovních podmínek;

  2. životní podmínky: otázky, které se dotýkají každodenního života evropských občanů, včetně vyváženosti mezi pracovním a rodinným životem, poskytování veřejných sociálních služeb a podpory zapojení do zaměstnání;

  3. průmyslové vztahy: průmyslové změny a restrukturalizace podniků, účast zaměstnanců na rozhodování, přibližování průmyslových vztahů evropským standardům.

Nadace nedávno zřídila Evropské středisko pro monitorování změn (EMCC), jež má rozebírat a předjímat změny v průmyslu a v podnicích s cílem podpořit sociální a hospodářský pokrok.

Výzkumné zprávy nadace mohou být bezplatně staženy přímo z internetových stránek nebo on-line objednány na adrese: www.eurofound.europa.eu.

Nadace má tripartitní správní radu, která se skládá ze zástupců veřejných orgánů (vlád a Evropské komise), organizací zaměstnavatelů a odborových organizací.

Ředitel:
Juan Menéndez-Valdés

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek

Kontaktní údaje

Adresa

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Tel
+353 1 204 31 00
Fax
+353 1 282 64 56
Odkazy