You are here:

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Фондацията, като орган на Европейския съюз, е създадена през 1975г. с цел да допринесе за планирането и изграждането на по-добри условия на живот и труд в Европа. Тя предлага материали, знания и експертни съвети от независима и конкурентна база данни от изследвания на правителства, работодатели, профсъюзи и Европейската комисия.

Фондацията организира нейната дейност в три експертни области, като набляга на следните параметри:

  1. условия на труд: включващи организацията на работния процес, времеви графици в работното място, гъвкавост, контролиране на промените в работните условия;

  2. условия на живот: въпроси, които засягат ежедневието на гражданите на Европа, включително и баланса между работния и семейния живот, осигуряването на обществени и социални услуги и насърчаването на интегрираност в работната среда;

  3. индустриални отношения: индустриални рискове и корпоративно преструктуриране при управленските решения, както и европеизиране на индустриалните отношения

Наскоро Фондацията създаде Европейски център за наблюдение на риска (EMCC) с цел да анализира и прогнозира индустриални и фирмени рискове, които да бъдат част от социално-икономическия прогрес.

Научноизследователските доклади на Фондацията могат да бъдат изтеглени безплатно от интернет страницата или поръчани онлайн на www.eurofound.europa.eu.

Фондацията има тристранен Административен съвет, съставен от представители на обществените власти (правителства и Европейската комисия), организации на работодатели и профсъюзи.

Juan Menéndez-Valdés,
Директор

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

Координати за връзка

Адрес

Wyattwille Road

Loughlinstown

IRL-Dublin 18

Éire/Ireland

Тел
+353 1 204 31 00
Факс
+353 1 282 64 56
Връзки