You are here:

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA)

Ülevaade

 • Ülesanded: ENISA on küberjulgeoleku eksperdikeskus Euroopas
 • Direktor: Udo Helmbrecht
 • Asutatud: 2004
 • Töötajate arv: : 65
 • Asukoht: Peakorter Heraklionis (Kreeka), büroo Ateenas (Kreeka)
 • Veebisait: ENISA Valige lingiga seotud tõlked English (en)

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet (ENISA) on küberjulgeoleku eksperdikeskus Euroopas. ENISA aitab ELil ja ELi liikmesriikidel olla paremini varustatud ja ette valmistatud selleks, et ennetada, tuvastada ja lahendada infoturbe probleeme.

Tegevusvaldkonnad

ENISA pakub praktilisi nõuandeid ja lahendusi avalikule ja erasektorile ELi liikmesriikides ning ELi institutsioonidele. See hõlmab järgmist:

 • üleeuroopaliste küberkriisiõppuste Valige lingiga seotud tõlked English (en) korraldamine;
 • riiklike küberjulgeoleku strateegiate Valige lingiga seotud tõlked English (en) väljatöötamine;
 • infoturbeintsidentidega tegelevate rühmade vahelise koostöö ja nende suutlikkuse Valige lingiga seotud tõlked English (en) edendamine.

ENISA avaldab samuti aruandeid ja uuringuid küberjulgeolekuga seotud küsimuste kohta. Amet on koostanud uuringuid järgmiste teemade kohta:

ENISA aitab kaasa võrgu- ja infoturbega seotud ELi poliitika ja õigusaktide ettevalmistamisele. See aitab omakorda kaasa majanduskasvule Euroopa siseturul.

Lisateave ENISA tegevuse kohta on esitatud ameti iga-aastases tööprogrammis Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Struktuur

Nagu on sätestatud ELi määrustes nr 460/2004 Valige lingiga seotud tõlked English (en) ja nr 526/2013 Valige lingiga seotud tõlked English (en) , mis käsitlevad Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeametit, on ameti asutusteks tegevdirektor Valige lingiga seotud tõlked English (en) , haldusnõukogu Valige lingiga seotud tõlked English (en) , juhatus ja alaline sidusrühm Valige lingiga seotud tõlked English (en) .

Töömeetodid

ENISA igapäevatöö korraldus on kehtestatud iga-aastases töökorras, mis koostatakse igal aastal pärast ulatuslikke konsultatsioone ENISA haldusnõukogu ja juhatusega.

ENISA on ka välja töötanud hästi toimiva sidusrühmade võrgustiku nii avalikus kui ka erasektoris ning selle tegevusvaldkonnad on järgmised:

 • eksperdinõuanded: võrgu- ja infoturbega seotud esilekerkivate probleemide prognoosimine ja Euroopa toetamine nende lahendamisel digikeskkonna arengut arvesse võttes;
 • poliitikastrateegiad: liikmesriikide ja ELi institutsioonide abistamine selliste poliitikastrateegiate väljatöötamisel ning rakendamisel, mida on vaja riiklike õiguslike ja regulatiivsete infoturbenõuete täitmiseks;
 • suutlikkus: Euroopa toetamine tipptasemel võrgu- ja infoturbe suutlikkuse tagamisel;
 • kogukonnad: nii liikmesriikide kui ka riiklike infoturbe kogukondade vahelise koostöö parandamine.

ENISA teeb teadusuuringute ja teabevahetuse alal tihedat koostööd Europoli ja küberkuritegevuse vastase võitluse Euroopa keskusega.

Amet on samuti aidanud järgmisi ELi ameteid küberjulgeolekuga seotud küsimustes:

Kasusaajad

ENISA peamiseks sihtrühmaks on avaliku sektori organisatsioonid, täpsemalt:

 • ELi liikmesriikide valitsused;
 • ELi institutsioonid.

Amet teenib ka järgmiste sihtrühmade huve:

 • IKT-tööstus (telekommunikatsioonisektor, internetiteenuse pakkujad ja IT-ettevõtjad);
 • äriringkonnad, eelkõige väikeettevõtjad;
 • võrgu- ja infoturbe spetsialistid, nagu infoturbeintsidentidega tegelevad rühmad;
 • akadeemilised ringkonnad;
 • üldsus.

 

Euroopa Liidu Võrgu- ja Infoturbeamet

Kontakt

Aadress

Science and Technology Park of Crete (ITE)

Vassilika Vouton

GR-700 13 Ηeraklion

Ελλάδα/Greece

Tel
+30 28 14 40 9710
Viidad
Suhtlusvõrgustikud