Διαδρομή πλοήγησης

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια στη Θάλασσα

Ο οργανισμός EMSA παρέχει τεχνική βοήθεια και στήριξη στην ΕΕ και στα κράτη μέλη της με σκοπό τη θέσπιση και εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, τη ρύπανση από τα πλοία και την εν γένει ασφάλεια στη θάλασσα.

Έχει επίσης αρμοδιότητες για την πρόληψη και αντιμετώπιση των πετρελαιοκηλίδων, την παρακολούθηση των σκαφών και την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό τους εξ αποστάσεως (LRIT).

Δραστηριότητες του EMSA

Τεχνικές επιθεωρήσεις:

 • βοήθεια για την αξιολόγηση των νηογνωμόνων που συγκαταλέγονται στους "Αναγνωρισμένους Οργανισμούς" των κρατών μελών
 • βοήθεια για την αξιολόγηση της ναυτικής εκπαίδευσης και των συστημάτων πιστοποίησης σε χώρες εκτός ΕΕ
 • έλεγχος του κατά πόσον γίνεται η κατάλληλη επιθεώρηση στα πλοία που ελλιμενίζονται σε λιμάνια της ΕΕ
 • επιθεώρηση των εθνικών συστημάτων παρακολούθησης της κυκλοφορίας των πλοίων, των λιμενικών εγκαταστάσεων παραλαβής αποβλήτων και των σχεδίων διαχείρισης αποβλήτων στις χώρες της ΕΕ
 • βοήθεια για την εξασφάλιση της ομοιόμορφης διεξαγωγής ερευνών για τα ναυτικά ατυχήματα σε όλες τις χώρες της ΕΕ
 • κατάρτιση και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών για την ασφάλεια και προστασία στη θάλασσα, καθώς και για περιβαλλοντικά θέματα.

Υπηρεσίες πληροφοριών σχετικών με τη θάλασσα:

 • Παρακολούθηση της κυκλοφορίας των πλοίων στα ύδατα της ΕΕ (SafeSeaNet) English
 • Ευρωπαϊκό Συνεργατικό Κέντρο Δεδομένων LRIT English για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό πλοίων που φέρουν σημαία κράτους μέλους της ΕΕ σε όλο τον κόσμο
 • Ανταλλαγή Διεθνών Δεδομένων LRIT English για τα κέντρα δεδομένων LRIT σε όλο τον κόσμο
 • Παρακολούθηση πετρελαιοκηλίδων μέσω δορυφόρου (CleanSeaNet) English
 • Σύστημα πληροφοριών THETIS English προς υποστήριξη του καθεστώτος επιθεώρησης πλοίων από το κράτος του λιμένα νηολόγησης

Αντιμετώπιση της θαλάσσιας ρύπανσης:

 • Μέσα σε λίγες ώρες από την εμφάνιση μείζονος πετρελαιοκηλίδας, ο EMSA είναι σε θέση να αποστείλει πλοία για την παροχή υπηρεσιών ανάκτησης του πετρελαίου από τη θάλασσα σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ.

Έτος ίδρυσης: 2002
Διευθυντής: Markku Mylly

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;