Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť

Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) je centrálnym referenčným miestom pre informácie o drogách v Európskej únii. Jeho úlohou je zhromažďovať, analyzovať a šíriť faktické, objektívne, spoľahlivé a porovnateľné informácie o drogách a drogovej závislosti a zároveň poskytovať zainteresovaným subjektom spoľahlivý a dôkazmi podložený obraz o drogovom fenoméne na európskej úrovni.

Medzi cieľové skupiny centra patria tvorcovia politiky, ktorí využívajú tieto informácie na formulovanie koherentných celoštátnych a celoeurópskych drogových stratégií. EMCDDA takisto slúži odborníkom a výskumníkom v oblasti drog, ako aj európskym médiám a širokej verejnosti.

Jadrom práce centra je úloha zlepšovať porovnateľnosť informácií o drogách v celej Európe a navrhovať metódy a nástroje na jej splnenie. V dôsledku tohto úsilia môžu dnes krajiny posúdiť, ako zapadajú do širšieho európskeho obrazu a skúmať spoločné problémy a ciele. Hlavnou črtou drogového fenoménu je nestály a dynamický charakter a centrálnou úlohou centra je sledovať nový vývoj. EMCDDA získava informácie najmä zo siete Reitox: skupiny kontaktných miest v každom z 28 členských štátov EÚ, v Nórsku, kandidátskych krajinách a v Európskej komisii. Výročná správa o stave drogovej problematiky v Európe a online štatistický bulletin poskytujú ročný prehľad o najnovšej situácii a trendoch. Národné prehľady zas ponúkajú bohatý zdroj vnútroštátnych údajov o drogách.

EMCDDA pracuje s predpokladom, že správne informácie sú kľúčom k účinnej drogovej stratégii. Hoci centrum nemôže navrhovať žiadny druh modelu politiky, prostredníctvom svojich analýz, nástrojov a noriem má jasný vplyv na rozhodovanie.

Mr Wolfgang GÖTZ,
Riaditeľ

Adresa:
Cais do Sodré
1249-289 Lisabon
Portugalsko

Tel. +351 211 21 02 00
Fax +351 218 13 17 11

E-mail: info@emcdda.europa.eu
Internet: http://www.emcdda.europa.eu

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?