Navigācijas ceļš

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs

Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centrs (EMCDDA) ir organizācija, kurai ir visvairāk informācijas par narkotikām Eiropas Savienībā. Tās uzdevums ir vākt, analizēt un izplatīt uz faktiem balstītu, pamatotu, ticamu un salīdzināmu informāciju par narkotikām un narkomāniju, tādējādi Eiropas līmenī sabiedrībai sniedzot vispusīgu un ar pierādījumiem pamatotu pārskatu par narkotiku problēmu.

Viena no šā centra mērķgrupām ir politikas veidotāji, kas centra sniegto informāciju izmanto, lai izstrādātu saskaņotu valsts un ES stratēģiju narkotiku jomā. Tas sniedz informāciju arī speciālistiem un pētniekiem, kas darbojas narkotiku jomā, kā arī Eiropas plašsaziņas līdzekļiem un iedzīvotājiem.

Centra galvenais uzdevums ir uzlabot ar narkotikām saistītas informācijas salīdzināmību visā Eiropā un radīt šā mērķa sasniegšanai vajadzīgās metodes un rīkus. Pateicoties līdzšinējiem pūliņiem valstis tagad var novērtēt sevi plašākā Eiropas mērogā un apzināt kopīgās problēmas un mērķus. Viena no narkotiku problēmas pamatiezīmēm ir tās mainīgums un dinamiskums, bet EMCDDA galvenais uzdevums ir sekošana līdzi jaunajām tendencēm. Centrs informāciju saņem pirmām kārtām no tīkla “Reitox”. Tajā ietilpst koordinācijas centri visās 28 Eiropas Savienības dalībvalstīs, Norvēģijā, ES kandidātvalstīs un Eiropas Komisijā. Ikgadējā ziņojumā par to, kāds Eiropā ir stāvoklis narkotiku jomā, un internetā pieejamā statistikas biļetenā var gūt pārskatu par jaunākajām tendencēm. Plaša un daudzveidīga informācija par situāciju katrā valstī atsevišķi atrodama internetā publicētos pārskatos par valstīm.

EMCDDA darbojas, pamatojoties uz pieņēmumu, ka pienācīgai informācijai ir galvenā nozīme efektīvā narkotiku stratēģijā. Lai arī centrs nedrīkst piedāvāt politiskus risinājumus, tas pavisam noteikti ietekmē lēmumu pieņemšanu ar analīzes, instrumentu un standartu palīdzību.

Volfgangs GECS
Direktors

Adrese:
Cais do Sodré
1249-289 Lisbon
Portugal

Tālr.: +351 211 21 02 00
Fakss: +351 218 13 17 11

E-pasts: info@emcdda.europa.eu
Tīmekļa vietne: http://www.emcdda.europa.eu

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?