Európsky inštitút pre rodovú rovnosť

Európsky inštitút pre rodovú rovnosť patrí medzi európske agentúry a slúži na podporu činností vlád členských štátov a inštitúcií EÚ (najmä Komisie) v oblasti rovnosti medzi ženami a mužmi.

Úlohy

 • zber a analýza porovnateľných údajov o otázkach rovnosti mužov a žien;
 • tvorba metodických nástrojov určených predovšetkým na pomoc pri začleňovaní otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky;
 • uľahčovanie výmeny osvedčených postupov a podpora komunikácie medzi zainteresovanými stranami;
 • zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach rodovej rovnosti.

Riadiace orgány inštitútu

 • Správna rada (rozhodovacia úloha)
  Schvaľuje ročné a strednodobé pracovné plány a rozpočet.
 • Fórum odborníkov (poradná úloha)
  Poskytuje poradenstvo riaditeľovi inštitútu.
 • Riaditeľ a zamestnanci (výkonná úloha)
  Štatutárny zástupca inštitútu, ktorý zodpovedá za jeho každodenné riadenie a uplatňovanie pracovného plánu.

Rozpočet

52,5 milióna EUR(2007-13).

Riaditeľka

Ms Virginija Langbakk

Politické východiská

Rovnosť medzi mužmi a ženami patrí medzi základné práva. Vývoj v tejto oblasti je zároveň nevyhnutný aj z hľadiska dosahovania cieľov hospodárskeho rastu a sociálnej súdržnosti EÚ.

Napriek pretrvávajúcim rozdielom dosiahla EÚ v otázke rovnosti mužov a žien v uplynulých desaťročiach významný pokrok. Za týmto úspechom stojí hlavne uplatňovanie právnych predpisov a začlenenie otázok rodovej rovnosti do všetkých oblastí politiky, ako aj osobitné opatrenia na zlepšenie postavenia žien.

Pomôžte nám zlepšiť sa

Našli ste informácie, ktoré ste hľadali?

ÁnoNie

Aké informácie ste hľadali?

Máte nejaké návrhy?