Διαδρομή πλοήγησης

Οργανισμός του ευρωπαϊκού GNSS

Το όργανο αυτό συστάθηκε το 2004 και είναι αρμόδιο για διάφορες δραστηριότητες σχετικές με τα ευρωπαϊκά προγράμματα (π.χ, Galileo DeutschEnglishfrançais και EGNOS English) για τα δορυφορικά συστήματα εντοπισμού στίγματος και πλοήγησης. Στις δραστηριότητές του συγκαταλέγονται:

  • προετοιμασία της εμπορικής προβολής και εκμετάλλευσης των συστημάτων, με στόχο την ομαλή λειτουργία, την άψογη παροχή υπηρεσιών και την υψηλή διείσδυση στην αγορά
  • διασφάλιση της πιστοποίησης της ασφάλειας του συστήματος καθώς και της εγκατάστασης και λειτουργίας των κέντρων παρακολούθησης της ασφάλειας του Galileo
  • άλλες δραστηριότητες, όπως:
    • διαχείριση της έρευνας για τη δορυφορική πλοήγηση, στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος της ΕΕ English
    • προβολή των εφαρμογών δορυφορικής πλοήγησης και σχετικών υπηρεσιών
    • πιστοποίηση στοιχείων του συστήματος.

Χάρη στις γνώσεις, την πείρα και τις ικανότητές του, το όργανο αυτό είναι το πλέον κατάλληλο να εξασφαλίσει ότι η Ευρώπη αξιοποιεί πλήρως τα προγράμματα EGNOS και Galileo τα οποία μπορούν κάλλιστα να γίνουν ο ακρογωνιαίος λίθος του παγκόσμιου συστήματος ραδιοπλοήγησης και εντοπισμού στίγματος και να συμβάλουν με μοναδικό τρόπο στην απασχόληση και την οικονομική ανάπτυξη.

 

Εκτελεστικός διευθυντής:
Mr Carlo des Dorides

 Επίσης

  • Κατάλογος της ΕΕ «Ποιος είναι ποιος» English (en)  

Βοηθήστε μας να βελτιώσουμε το δικτυακό τόπο

Βρήκατε την πληροφορία που ζητούσατε;

ΝαιΌχι

Ποια πληροφορία ζητούσατε;

Έχετε να προτείνετε κάτι;