You are here:

Европейска агенция за ГНСС

Тази агенция, създадена през 2004 г., се занимава с широк кръг от дейности, свързани с европейските програми за позициониране и навигация с помощта на сателити (включително Галилео и EGNOS Избор на превод за предходната връзка   English (en) ):

  • подготовка за успешната комерсиализация и експлоатация на системите с цел осигуряване на гладко функциониране, непрекъснато предоставяне на услуги и широко навлизане на пазара
  • осигуряване на акредитацията на сигурността на системата и на изграждането и функционирането на центровете за наблюдение на сигурността на Галилео
  • други задачи, сред които:
    • управление на научните изследвания в областта на сателитната навигация в рамките на програмата на ЕС за научни изследвания
    • популяризиране на приложения и услуги за сателитна навигация
    • сертифициране на компонентите на системите.

Благодарение на своите знания, компетентности и експертен опит агенцията е в състояния да гарантира, че Европа ще се възползва в максимална степен от EGNOS и Галилео. Тези системи имат потенциал да се превърнат в основа на глобалната система за радионавигация и позициониране и да допринесат по уникален начин за създаването на работни места и икономически растеж.

 

Изпълнителен директор:
Г-н Carlo des Dorides

Европейска агенция за ГНСС

Координати за връзка

Адрес

Janovskeho 438/2

170 00 Prague 7

Česká Republika

Тел
+420 234 766 000
Факс
+32 2 296 72 38
Връзки