You are here:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ska bidra till att förbättra livsmedelssäkerheten, säkerställa en hög konsumentskyddsnivå och skapa förtroende för EU:s livsmedelsproduktion. Efsa ger oberoende vetenskaplig rådgivning på alla områden som har betydelse för livsmedelssäkerheten. Efsas ansvarsområde omfattar livsmedels- och fodersäkerhet, nutrition, djurskydd och växtskydd. Myndigheten ska informera om risker på ett sätt som garanterar öppenhet och insyn.

Efsas riskbedömning läggs till grund för EU:s verksamhet och lagstiftning på området och hjälper EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna att fatta snabba beslut om hur risker bäst ska hanteras. Efsa ska också samla in och analysera vetenskapliga data, kartlägga nya risker och ge kommissionen vetenskapligt stöd, särskilt vid en livsmedelskris, såsom föreskrivs i förordningen om myndighetens inrättande (nr 178/2002 av den 28 januari 2002).

Efsa har en oberoende styrelse vars medlemmar ska verka i allmänhetens intresse. De företräder varken regeringar, organisationer eller branscher. Efsas styrelse Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ska se till att myndigheten fungerar på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Den ska fastställa myndighetens budgetförslag och arbetsprogram, övervaka deras genomförande och utfärda interna regler och föreskrifter. Styrelsen utnämner också Efsas verkställande direktör och ledamöterna i den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna.

Den verkställande direktören Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) är myndighetens juridiska företrädare och är ansvarig inför styrelsen. Med ett mandat på fem år, som kan förnyas, ansvarar den verkställande direktören för verksamhetens operativa del, personalfrågor och de årliga arbetsprogrammen, som tas fram i samråd med kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna.

Efsas vetenskapliga kommitté och vetenskapliga paneler Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ger EU:s beslutsfattare vetenskaplig rådgivning inom livsmedels- och fodersäkerhet, nutrition, djurskydd och växtskydd. Inom sitt ansvarsområde bedömer Efsa också miljösäkerheten. En allt större del av myndighetens arbete består i att bedöma säkerheten hos reglerade produkter och ämnen och att yttra sig om hälso- och näringspåståenden som lämnats in för ett EU-godkännande. Efsa stöder på så sätt livsmedelsinnovationen.

De vetenskapliga panelerna består av högkvalificerade och oberoende experter med bred kunskap om riskbedömning. Alla ledamöter utses genom ett öppet urvalsförfarande på grundval av dokumenterad vetenskaplig kompetens. Den vetenskapliga kommittén och de vetenskapliga panelerna får stöd av personal från Efsas tre vetenskapliga direktorat.

Efsas rådgivande grupp Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) består av företrädare för de nationella livsmedelsmyndigheterna i de 28 EU-länderna, Island och Norge. Schweiz och EU-kommissionen deltar som observatörer. Gruppen utgör kärnan i samarbetet mellan Efsa och EU-länderna och är den plats där man får tillgång till samlad kunskap och kan utbyta information om potentiella risker.

Verkställande direktör:
Catherine Geslain-Lanéelle

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Kontaktuppgifter till

Adress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tfn
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110