You are here:

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa)

Översikt

Vad gör Efsa?

Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa) ger oberoende vetenskapliga råd om livsmedelsrisker.

Råden ligger till grund för EU:s lagar, regler och beslutsfattande och bidrar till att skydda konsumenterna. Efsa ansvarar för

 • livsmedels- och fodersäkerhet
 • nutrition
 • djurs hälsa och välbefinnande
 • växtskydd.

Efsa ska

 • inhämta vetenskapliga data och sakkunskap
 • ge oberoende och aktuella vetenskapliga råd om livsmedelssäkerhet
 • informera allmänheten om sitt vetenskapliga arbete
 • samarbeta med EU-länder, internationella organ och andra parter
 • öka förtroendet för EU:s system för livsmedelssäkerhet genom tillförlitliga råd.

Organisation

Efsas styrelse Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) har 15 ledamöter som verkar i allmänhetens intresse. De företräder varken regeringar, organisationer eller branscher.

Styrelsen fastställer budgeten och godkänner det årliga arbetsprogrammet.

Direktören Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ansvarar för den operativa verksamheten, personalfrågor och det årliga arbetsprogrammet som tas fram i samråd med kommissionen, Europaparlamentet och EU-länderna.

Den verkställande direktören får hjälp med att ta fram förslaget till arbetsprogrammet av en rådgivande grupp Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) .

Gruppen består av företrädare för nationella riskbedömningsorgan i EU-länderna och observatörer från Norge, Island, Schweiz och kommissionen.

Hur arbetar Efsa?

Efsas vetenskapliga arbete leds av den vetenskapliga kommittén och tio paneler Visa översättning av föregående länk   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) som består av ledande forskare.

Om det krävs mer specialiserad kunskap kan panelerna bilda arbetsgrupper med Efsas egna forskare och externa experter.

Efsa har också ett nära samarbete med andra EU-byråer som arbetar med hälsa och säkerhet för människor, djur och miljön:

Vem gynnas?

 • EU:s konsumenter som får högklassigt skydd och information om livsmedelsrisker.  
 • EU-institutioner och nationella myndigheter som ansvarar för folkhälsa och godkänner livsmedel och djurfoder.
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet

Kontakt

Adress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tfn
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociala nätverk