Navigacijska pot

Evropska agencija za varnost hrane

Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) je bila ustanovljena v okviru celovitega programa, namenjenega večji varnosti hrane v EU, zagotovitvi visoke ravni varstva potrošnikov ter povrnitvi in ohranjanju zaupanja evropskih državljanov v preskrbo z varnimi živili. Agencija zagotavlja neodvisne znanstvene nasvete v vseh zadevah, ki neposredno ali posredno vplivajo na varnost hrane. Njeno področje dela zajema varnost živil in krme, prehrano, zdravje in zaščito živali ter zdravstveno varstvo in zdravje rastlin. Delovanje Agencije je pregledno, javnost sproti obvešča o morebitnih nevarnostih.

Ocene tveganja, ki jih pripravlja agencija, so trdna podlaga evropskim zakonodajnim politikam in podpora za učinkovito in pravočasno odločanje Evropske komisije, Evropskega parlamenta in držav članic. Med nalogami agencije, opredeljenimi v temeljni Uredbi (ES) št. 178/2002 z dne 28. januarja 2002, so tudi zbiranje in analiza znanstvenih podatkov, opredelitev novih tveganj in znanstvena podpora Komisiji, zlasti v primeru krize v sektorju hrane.

Agencijo vodi neodvisni upravni odbor, katerega člani delujejo v javnem interesu in ne zastopajo vlad, organizacij ali sektorjev. Upravni odbor agencije DeutschEnglishfrançaisitaliano zagotavlja učinkovito in uspešno delovanje agencije. Odbor je odgovoren za pripravo osnutka proračuna agencije in delovnih programov, spremljanje njihovega izvajanja in sestavo poslovnika. Ima potrebna pooblastila za imenovanje članov znanstvenega odbora in znanstvenih forumov ter imenovanje izvršnega direktorja.

Izvršni direktor agencije DeutschEnglishfrançaisitaliano je pravni zastopnik agencije in poroča upravnemu odboru. Imenovan je za obdobje petih let, ki se lahko podaljša. V njegovi pristojnosti so vse operativne zadeve, kadrovska vprašanja ter priprava letnega delovnega programa v posvetovanju z Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami članicami.

Znanstveni odbor in forumi agencije DeutschEnglishfrançaisitaliano pripravijo znanstvene nasvete za evropske oblikovalce politik na področju varnosti živil in krme, zdravja in zaščite živali ter zdravja rastlin. Agencija je odgovorna tudi za okoljsko varnost. Vedno bolj se ukvarja tudi z oceno varnosti reguliranih proizvodov in snovi ter z zahtevki za izdajo dovoljenja v EU, s čimer podpira inovacije na področju agroživilstva.

Znanstvene forume agencije sestavljajo visoko usposobljeni, neodvisni strokovnjaki, visoko usposobljeni za izvajanje ocene tveganja. Člani odborov so imenovani v odprtem postopku izbora na podlagi dokazane znanstvene odličnosti. Znanstvenemu odboru in znanstvenim forumom pomaga osebje agencije iz treh direktoratov.

Svetovalni forum DeutschEnglishfrançaisitaliano, v katerem so tudi opazovalci iz Švice in Evropske komisije, povezuje agencijo z nacionalnim organi za varnost hrane v 28 državah EU, Islandiji in Norveški. Forum zagotavlja tesno sodelovanje z državami članicami. Posvetovalni forum je pomemben za izmenjavo informacij o možnih tveganjih in za povezovanje znanja.

Izvršna direktorica:
Catherine Geslain-Lanéelle

Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Telefon: (39) 0521 036 111
Telefaks: (39) 0521 036 110

Vprašanja:http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact.htm
Internet:http://www.efsa.europa.eu

 Glej tudi

  • Imenik EU „Kdo je kdo“ pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)  

KONTAKT

Splošna vprašanja

Pokličite po telefonu
00 800 6 7 8 9 10 11 Podatki o telefonskih storitvah

Vprašanja po e-pošti

Kontaktni podatki in obiski pri institucijah, kontakti za medije

Povejte nam

Ste našli želene informacije?

DaNe

Kaj ste iskali?

Ali imate kakšne predloge?