You are here:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) bol vytvorený v rámci komplexného programu zameraného na zlepšenie bezpečnosti potravín v EÚ, na zabezpečenie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľov a na obnovenie a zachovanie dôvery k dodávkam potravín v EÚ. Úrad EFSA poskytuje nezávislé vedecké poradenstvo o všetkých otázkach s priamym alebo nepriamym dosahom na bezpečnosť potravín. Rozsah pôsobnosti úradu EFSA pokrýva oblasti bezpečnosti potravín a krmív, výživy, zdravia a dobrých životných podmienok zvierat, ochrany rastlín a rastlinolekárstva. Úrad informuje a komunikuje o rizikách otvoreným a transparentným spôsobom.

Hodnotenia rizík vypracované úradom EFSA poskytujú solídne podklady pre európske politiky a právne predpisy a Európskej komisii, Európskemu parlamentu a členským štátom EÚ pomáhajú prijímať efektívne a správne načasované rozhodnutia o riadení rizík. V zmysle zakladajúceho nariadenia (ES) č 178/2002 z 28. januára 2002 patria do pôsobnosti úradu EFSA takisto zber a analýza vedeckých údajov, určovanie vznikajúcich rizík a vedecká podpora pre Komisiu najmä v prípadoch potravinových kríz.

Za riadenie úradu EFSA zodpovedá nezávislá správna rada. Jej členovia musia garantovať nestranný výkon funkcie vo verejnom záujme a nemôžu hájiť záujmy nijakej vlády, organizácie alebo odvetvia. Správna rada EFSA Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) zabezpečuje efektívne a účinné fungovanie úradu. Zároveň zodpovedá za prípravu návrhu rozpočtu a pracovného programu úradu, za monitorovanie jeho uplatňovania, prijíma vnútorné pravidlá a predpisy a takisto menuje výkonného riaditeľa úradu EFSA, členov vedeckého výboru a vedeckých pracovných skupín.

Výkonný riaditeľ EFSA Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) je zákonným zástupcom úradu a zodpovedá sa správnej rade. Je menovaný na funkčné obdobie piatich rokov, s možnosťou opätovného menovania. Výkonný riaditeľ zodpovedá najmä za každodenné riadenie úradu, personálne záležitosti, vypracovávanie návrhu pracovného programu úradu po konzultácii s Komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ.

Vedecký výbor EFSA a vedecké pracovné skupiny Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) poskytujú tvorcom európskych politík a predpisov vedecké poradenstvo v oblastiach, ako sú bezpečnosť potravín a krmív, výživa, zdravie a dobré životné podmienky zvierat, ochrana rastlín a rastlinolekárstvo. Podieľajú sa aj na plnení úloh úradu EFSA v oblasti hodnotenia environmentálnej bezpečnosti. Rastúci podiel na činnosti úradu naberá hodnotenie bezpečnosti regulovaných výrobkov, látok a údajov o nutričnej hodnote a zdravotných parametroch potravín, ktoré sa predkladajú na účely povolenia v rámci EÚ, čím sa podporuje inovácia v agro-potravinárskom odvetví.

Vedecké pracovné skupiny EFSA tvoria vysokokvalifikovaní, nezávislí vedeckí odborníci s dôkladnou znalosťou hodnotených rizík. Všetci členovia sú do funkcie menovaní prostredníctvom verejného výberového konania a to na základe ich preukázanej špičkovej vedeckej spôsobilosti. Vedeckému výboru a vedeckým pracovným skupinám pomáhajú pracovníci troch vedeckých riaditeľstiev úradu EFSA.

Poradné fórum EFSA Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) zabezpečuje úzku spoluprácu medzi úradom a vnútroštátnymi úradmi pre bezpečnosť potravín vo všetkých 28 členských štátoch EÚ, ako aj medzi úradom a pozorovateľmi zo Švajčiarska a Európskej komisie. Fórum má ťažiskovú úlohu pri zabezpečovaní spolupráce úradu EFSA s členskými štátmi EÚ. Poradné fórum slúži ako platforma na výmenu informácií o potenciálnych rizikách a zdieľanie spoločného fondu poznatkov.

Výkonná riaditeľka:
Catherine Geslain-Lanéelle

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Kontaktné údaje

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110