You are here:

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA)

Prehľad

Čo robí úrad EFSA?

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) poskytuje nezávislé odborné poradenstvo o rizikách súvisiacich s potravinami.

EFSA informuje o existujúcich a vznikajúcich potravinových rizikách. Toto poradenstvo je podkladom pre právne predpisy, pravidlá a tvorbu politík v EÚ, čím pomáha chrániť spotrebiteľov pred rizikami v potravinovom reťazci. Do oblasti jeho právomocí patria:

 • bezpečnosť potravín a krmív,
 • výživa,
 • zdravie a dobré životné podmienky zvierat,
 • ochrana rastlín,
 • zdravie rastlín.

Činnosť úradu EFSA zahŕňa:

 • zhromažďovanie vedeckých údajov a poznatkov,
 • poskytovanie nezávislého aktuálneho odborného poradenstva v oblasti bezpečnosti potravín,
 • sprístupňovanie odbornej činnosti verejnosti,
 • spolupráca s krajinami EÚ, medzinárodnými orgánmi a inými zainteresovanými stranami,
 • posilňovanie dôvery v systém bezpečnosti potravín v EÚ poskytovaním spoľahlivého poradenstva.

Štruktúra

Úrad EFSA riadi správna rada Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) s 15 členmi. Jej členovia konajú vo verejnom záujme, t. j. nezastupujú záujmy vlád, organizácií či odvetvia.

Správna rada určuje rozpočet úradu EFSA a schvaľuje jeho ročný pracovný program.

Výkonný riaditeľ Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) úradu EFSA je zodpovedný za prevádzkové a personálne záležitosti. V spolupráci s Európskou komisiou, Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ vypracúva návrh ročného pracovného programu.

Výkonnému riaditeľovi poskytuje poradenstvo poradné fórum Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , najmä pri vypracúvaní návrhu pracovného programu úradu EFSA.

Fórum tvoria zástupcovia národných orgánov zodpovední za hodnotenie rizík v krajinách EÚ a pozorovatelia z Nórska, Islandu, Švajčiarska a Európskej komisie.

Ako funguje úrad EFSA?

Odbornú činnosť úradu EFSA vedie vedecký výbor a jeho 10 panelov Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , ktoré sú zložené z popredných vedcov.

Ak sú potrebné osobitné znalosti, panel môže zriadiť pracovnú skupinu. Tieto skupiny tvoria vedci úradu EFSA a externí odborníci.

Úrad EFSA takisto úzko spolupracuje s inými agentúrami EÚ, ktoré sa venujú otázkam ochrany zdravia a bezpečnosti v súvislosti s ľuďmi, zvieratami a životným prostredím:

Kto má z činnosti úradu osoh?

 • Európski spotrebitelia – patria medzi najlepšie chránených a informovaných spotrebiteľov, pokiaľ ide o riziká v potravinovom reťazci.  
 • Inštitúcie EÚ a vlády členských štátov, ktoré sú zodpovedné za riadenie otázok verejného zdravia a schvaľovanie používania potravín a krmív.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín

Kontaktné údaje

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Sociálne siete