You are here:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) utworzono w ramach kompleksowego programu mającego na celu zwiększenie bezpieczeństwa żywności, zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów oraz przywrócenie i utrzymanie zaufania do bezpieczeństwa żywności dostępnej w UE. EFSA udziela niezależnych porad naukowych we wszystkich kwestiach, które mają bezpośredni lub pośredni wpływ na bezpieczeństwo żywności i pasz. Zakres działania EFSA obejmuje kwestie: bezpieczeństwa żywności i pasz, wyżywienia, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin i zdrowia roślin. Urząd informuje o zagrożeniach w sposób otwarty i przejrzysty.

Oceny ryzyka EFSA dostarczają solidnych podstaw umożliwiających tworzenie europejskiej polityki i prawodawstwa oraz wspierają Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkowskie przy podejmowaniu, we właściwym czasie, skutecznych decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem. Według postanowień rozporządzenia (WE) nr 178/2002 z dnia 28 stycznia 2002 r., do zadań EFSA należy także: gromadzenie i analiza danych naukowych, identyfikacja pojawiających się zagrożeń oraz wsparcie naukowe udzielane Komisji, w szczególności w przypadku kryzysu żywnościowego.

Pracami urzędu EFSA kieruje niezależny zarząd, którego członkowie są wyznaczani, by działać w interesie publicznym, nie reprezentując przy tym żadnych władz, organizacji ani sektora. Zarząd EFSA Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) zapewnia efektywne i sprawne funkcjonowanie urzędu. Do jego obowiązków należy także przygotowywanie projektu budżetu oraz programów pracy urzędu, monitorowanie ich wdrażania oraz przyjmowanie wewnętrznych zasad i regulacji. Zarząd mianuje również dyrektora zarządzającego EFSA oraz członków komitetu naukowego i paneli naukowych.

Dyrektor zarządzający EFSA Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) jest przedstawicielem prawnym urzędu i odpowiada przed zarządem. Jest wybierany na okres pięciu lat, z możliwością ponownego mianowania na to stanowisko, a do jego obowiązków należą wszystkie kwestie operacyjne, sprawy pracownicze i opracowanie rocznego programu prac w porozumieniu z Komisją Europejską, Parlamentem Europejskim i państwami członkowskimi UE.

Komitet naukowy i panele naukowe EFSA Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) dostarczają porad naukowych europejskim podmiotom decyzyjnym w obszarze bezpieczeństwa żywności i pasz, wyżywienia, zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz ochrony roślin i zdrowia roślin. W ramach swoich kompetencji EFSA ocenia również bezpieczeństwo środowiska naturalnego. Coraz częściej urząd zajmuje się oceną bezpieczeństwa produktów i substancji podlegających regulacji oraz oceną związanych z nimi oświadczeń składanych przy ubieganiu się o uzyskanie zezwoleń w UE, wspierając w ten sposób innowacje w sektorze rolno–spożywczym.

W skład paneli naukowych EFSA wchodzą wysoko wykwalifikowani, niezależni eksperci naukowi mający gruntowną wiedzę z zakresu oceny ryzyka. Wszyscy członkowie są rekrutowani w ramach otwartej procedury naboru i w oparciu o potwierdzony najwyższy poziom wiedzy naukowej. Komitet naukowy i panele naukowe są wspierane przez pracowników z trzech dyrekcji naukowych EFSA.

Forum doradcze EFSA Wybierz wersję językową tego linka   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) służy jako pomost łączący EFSA z krajowymi urzędami ds. bezpieczeństwa żywności we wszystkich 28 państwach członkowskich UE oraz w Islandii i Norwegii, jak również z obserwatorami ze Szwajcarii i Komisji Europejskiej. Forum odgrywa szczególną rolę w strategii współpracy EFSA z państwami członkowskimi UE i stanowi mechanizm wymiany informacji o potencjalnych zagrożeniach i dzielenia się wiedzą w tym zakresie.

Dyrektor zarządzający:
Catherine Geslain-Lanéelle

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności

Dane kontaktowe

Adres

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110