Naršymo kelias

Europos maisto saugos tarnyba

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) įkurta remiantis išsamia programa, kuria siekiama užtikrinti didesnę ES maisto saugą, aukšto lygio vartotojų apsaugą ir atkurti bei išlaikyti pasitikėjimą į ES rinką tiekiamo maisto sauga. EFSA teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas visais klausimais, kurie daro tiesioginį ar netiesioginį poveikį maisto saugai. EFSA kompetencijai priklauso maisto ir pašarų sauga, gyvūnų sveikata ir gerovė, augalų apsauga ir augalų sveikata. Tarnyba atvirai ir skaidriai pranešinėja apie riziką.

EFSA rizikos vertinimai yra patikimas pagrindas Europos politikai formuoti bei teisės aktams rengti. Be to, šie vertinimai padeda Europos Komisijai, Europos Parlamentui ir ES valstybėms narėms laiku priimti veiksmingus rizikos valdymo sprendimus. Kaip nustatyta 2002 m. sausio 28 d. steigimo Reglamente (EB) Nr. 178/2002, EFSA taip pat įgaliota rinkti bei analizuoti mokslinę informaciją, nustatyti kylančią riziką ir suteikti paramą Komisijai moksliniais klausimais, ypač, kai maisto sektoriuje kyla krizės.

EFSA valdo nepriklausoma valdančioji taryba, kurios nariai paskiriami veikti viešųjų interesų labui ir neatstovauja jokiai vyriausybei, organizacijai ar sektoriui. EFSA valdančioji taryba DeutschEnglishfrançaisitaliano užtikrina, kad tarnyba veiktų efektyviai ir našiai. Taryba atsako už tarnybos biudžeto projekto sudarymą, darbo programų rengimą, jų įgyvendinimo stebėjimą ir susitaria dėl vidaus taisyklių. Taryba taip pat skiria EFSA vykdomąjį direktorių bei Mokslo komiteto ir mokslinių grupių narius.

EFSA vykdomasis direktorius DeutschEnglishfrançaisitaliano yra teisėtas tarnybos atstovas, atsiskaitantis valdančiajai tarybai. Vykdomasis direktorius skiriamas penkeriems metams, o vėliau šis laikotarpis pratęsiamas. Jis atsakingas už visus veiklos, su darbuotojais susijusius klausimus bei metinės darbo programos rengimą pasitarus su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES valstybėmis narėmis.

EFSA Mokslo komitetas ir mokslinės grupės DeutschEnglishfrançaisitaliano Europos sprendimų priėmėjams teikia mokslines nuomones maisto ir pašarų saugos, mitybos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų apsaugos ir augalų sveikatos sričių klausimais. Be to, EFSA vertina aplinkos saugą jos kompetencijai priklausančiais aspektais. Vis didesnė tarnybos darbo dalis yra susijusi su reguliuojamų produktų, medžiagų saugos vertinimu ir teiginiais apie sveikumą ir maistingumą, pateiktais ES siekiant gauti leidimą juos vartoti. Taip tarnyba remia žemės ūkio maisto produktų sektoriaus inovacijas.

EFSA mokslinės grupės susideda iš aukštos kvalifikacijos nepriklausomų mokslinių ekspertų gerai išmanančių rizikos vertinimo sritį. Visi nariai skiriami atliekant viešą atranką pagal darbus mokslo srityje. Mokslo komitetui ir mokslinėms grupėms padeda EFSA trijų mokslinių direktoratų darbuotojai.

EFSA Patariamajame susirinkime DeutschEnglishfrançaisitaliano dalyvauja EFSA ir visų 28 ES valstybių narių, Islandijos ir Norvegijos nacionalinės už maisto saugą atsakingos institucijos, stebėtojai iš Šveicarijos ir Europos Komisijos. Patariamasis susirinkimas yra svarbiausia EFSA bendro darbo su ES valstybėmis narėmis metodo dalis. Patariamasis susirinkimas nustato keitimosi informacija apie galimą riziką ir žinių kaupimo mechanizmą.

Vykdomoji direktorė:
Catherine Geslain-Lanéelle

Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Tel. (+39) 0521 036 111
Faksas (+39) 0521 036 110

Užklausos:http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact.htm
Mūsų svetainė:http://www.efsa.europa.eu

 Papildoma informacija

  • ES katalogas „Kas yra kas“ pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)  

KONTAKTAI

Bendra informacija

Kreipkitės nemokamu tel.
00 800 6 7 8 9 10 11 Informacija apie skambučius

Siųskite klausimus e. paštu

Lankymasis ES institucijose ir jų kontaktiniai duomenys, kontaktinė informacija žiniasklaidai

Padėkite mums tobulinti tinklalapį

Ar radote reikiamą informaciją?

TaipNe

Kokios informacijos ieškojote?

Turite pasiūlymų?