You are here:

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA)

Apžvalga

Europos maisto saugos tarnybos veikla

Europos maisto saugos tarnyba teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas dėl su maistu susijusios rizikos.

Tai gali būti ir esama, ir nauja rizika. Jomis remiamasi rengiant Europos teisės aktus, taisykles ir formuojant politiką, tad jos padeda apsaugoti vartotojus nuo rizikos maisto grandinėje. Tarnybos kompetencijai priklauso:

 • maisto ir pašarų sauga,
 • mityba,
 • gyvūnų sveikata ir gerovė,
 • augalų apsauga,
 • augalų sveikata.

Europos maisto saugos tarnyba:

 • renka mokslinius duomenis ir kaupia praktinę patirtį;
 • teikia nepriklausomas, naujausias mokslines konsultacijas maisto saugos klausimais;
 • informuoja visuomenę apie savo mokslinį darbą;
 • bendradarbiauja su ES šalimis, tarptautinėmis organizacijomis ir kitais suinteresuotaisiais subjektais;
 • teikdama patikimas rekomendacijas didina pasitikėjimą ES maisto saugos sistema.

Struktūra

EFSA valdo Valdančioji taryba Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , kurią sudaro 15 narių. Tarybos nariai veikia viešojo intereso labui. Jie neatstovauja jokiai vyriausybei, organizacijai ar pramonės sektoriui.

Taryba nustato EFSA biudžetą ir tvirtina jos metinę darbo programą.

Už veiklos ir darbuotojų klausimus atsako EFSA vykdomasis direktorius Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) . Be to, jis drauge su Europos Komisija, Europos Parlamentu ir ES šalimis parengia metinę darbo programą.

Vykdomajam direktoriui, visų pirma, rengiant darbo programos pasiūlymą pataria patariamasis susirinkimas Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) .

Šį organą sudaro nacionalinių įstaigų, atsakingų už rizikos vertinimą ES šalyse, atstovai. Jame taip pat yra stebėtojų iš Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Komisijos.

Kaip EFSA veikia?

EFSA moksliniam darbui vadovauja Mokslo komitetas ir jo 10 grupių Pasirinkti šios nuorodos vertimus   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) , kuriose dirba geriausi mokslininkai.

Jei reikia daugiau specializuotų žinių, grupė gali įsteigti darbo grupę. Šių grupių veikloje dalyvauja ir EFSA mokslininkai, ir išorės ekspertai.

EFSA glaudžiai bendradarbiauja su kitomis ES agentūromis, veikiančiomis su žmonių, gyvūnų ir aplinkos sveikata ir sauga susijusiose srityse:

Kam naudinga jos veikla?

 • Europos vartotojams – jie yra vieni iš geriausiai pasaulyje apsaugotų ir informuotų apie riziką maisto grandinėje vartotojų.  
 • ES institucijoms ir šalių valdžios institucijoms, atsakingoms už visuomenės sveikatos klausimus ir leidimo naudoti maisto produktus ir pašarus suteikimą.
Europos maisto saugos tarnyba

Kontaktai

Adresas

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110
Socialiniai tinklai