You are here:

Europska agencija za sigurnost hrane

Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA) osnovana je u okviru sveobuhvatnoga programa za poboljšanje sigurnosti hrane, osiguranje zaštite potrošača te ponovnu uspostavu i održavanje povjerenja u opskrbu hranom na području EU-a. EFSA nudi neovisne i znanstveno utemeljene savjete o svim temama koje se izravno ili neizravno odnose na sigurnost hrane. EFSA-inim mandatom obuhvaćeni su sigurnost hrane i hrane za životinje, prehrana, zdravlje i dobrobit životinja te zaštita i zdravlje bilja. Agencija otvoreno i transparentno izvještava o rizicima.

Procjene rizika koje provodi EFSA čvrst su temelj europskih politika i zakonodavstva te podrška Europskoj komisiji, Europskomu parlamentu i državama članicama EU-a pri donošenju učinkovitih i pravovremenih odluka u području upravljanja rizicima. Prikupljanje i analiza znanstvenih podataka, utvrđivanje nadolazećih rizika i znanstvena podrška Komisiji, posebno u slučaju krizne situacije u prehrambenome sektoru, daljnji su zadaci u okviru EFSA-ina mandata, kako je utvrđeno Uredbom o osnivanju (EZ) br. 178/2002 Odaberi prijevod prethodne poveznice   български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) Gaeilge (ga) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenčina (sk) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) od 28. siječnja 2002.

EFSA-om upravlja neovisan upravni odbor čiji su članovi imenovani kako bi djelovali u javnome interesu te ni na koji način ne zastupaju vlade, organizacije ili gospodarske grane. Upravni odbor EFSA-e Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) osigurava učinkovit rad tijela. Odbor je odgovoran za donošenje nacrta proračuna i programa rada Agencije, praćenje njihove provedbe i sastavljanje poslovnika. Osim toga, imenuje izvršnoga direktora EFSA-e te članove znanstvenoga odbora i vijeća.

Izvršni direktor EFSA-e Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) pravni je zastupnik Agencije i odgovara upravnome odboru. Imenovan na razdoblje od pet godina, što se može i produžiti, izvršni je direktor odgovoran za sve operativne poslove, kadrovska pitanja i sastavljanje godišnjega programa rada u dogovoru s Europskom komisijom, Europskim parlamentom i državama članicama EU-a.

EFSA-in znanstveni odbor i vijeća Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) dostavljaju europskim donositeljima odluka znanstveno utemeljene savjete u području hrane i hrane za životinje, prehrane, zdravlja i dobrobiti životinja te zaštite i zdravlja bilja. EFSA u okviru svojega mandata također ocjenjuje sigurnost okoliša. Sve veći dio posla Agencije odnosi se na ocjenjivanje sigurnosti pravno reguliranih proizvoda, tvari i navoda za koje je podnesen zahtjev za odobrenje, čime se podržavaju inovacije u poljoprivredno-prehrambenome sektoru.

EFSA-ina znanstvena vijeća sastavljena su od visokokvalificiranih neovisnih znanstvenih stručnjaka s bogatim znanjem u području procjene rizika. Svi članovi imenuju se u javnome postupku odabira na temelju dokazane znanstvene izvrsnosti. Rad znanstvenoga odbora i znanstvenih vijeća podržavaju zaposlenici EFSA-e iz triju znanstvenih uprava.

EFSA-in savjetodavni forum Odaberi prijevod prethodne poveznice   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) povezuje Agenciju s nacionalnim tijelima za sigurnost hrane svih 28 država članica EU-a, Islanda i Norveške te s promatračima iz Švicarske i Europske komisije. Rad Agencije s državama članicama temelji se na suradnji, pri čemu forum ima središnju ulogu. Njime je osiguran mehanizam za razmjenu informacija o potencijalnim rizicima i za udruživanje znanja.

Izvršna direktorica:
Catherine Geslain-Lanéelle

Europska agencija za sigurnost hrane

Kontaktni podaci

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110