You are here:

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

Cruthaíodh an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia (EFSA) mar chuid de chlár cuimsitheach chun sábháilteacht bia san AE a fheabhsú, le leibhéal ard cosanta tomhaltóirí a chinntiú agus muinín i soláthar bia an AE a neartú agus a choinneáil. Tugann EFSA comhairle neamhspleách eolaíochta ar gach ní a bhfuil tionchar díreach nó indíreach acu ar shábháilteacht bia. Folaíonn sainchúram EFSA bia agus sábháilteacht bia, cothú, sláinte agus leas ainmhithe, cosaint plandaí agus sláinte plandaí. Insíonn an tÚdarás faoi phriacail i slí oscailte thrédhearcach.

Tugann measúnuithe priacal EFSA bonn folláin do bheartais is do reachtaíocht Eorpacha agus tacaíonn siad leis an gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa is le Ballstáit an AE chun cinntí faoi bhainistiú priacal a thógáil go héifeachtach agus in am. Mar chuid de shainordú EFSA freisin tá sonraí eolaíocha a bhailiú is a thaifeach, priacail nua a aithint agus tacú go heolaíochtúil leis an gCoimisiún, go háirithe i gcás géarchéime bia, mar a leagadh síos i Rialachán (CE) Uimh 178/2002 den 28 Eanáir 2002, rialachán a bhunaithe.

Bord Bainistíochta neamhspleách a rialaíonn EFSA, agus ainmnítear a bhaill le gníomhú de réir leas an phobail agus gan bheith ionadaíoch ar aon rialtas, eagras nó earnáil. Cinntíonn Bord Bainistíochta EFSA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) go bhfeidhmíonn an tÚdarás go héifeachtach is go tíosach. An Bord atá freagrach as dréachbhuiséad agus cláir oibre an Údaráis a leagan síos, as faireachán ar a gcur chun feidhme, agus as rialachas is rialacháin inmheánacha a aontú. An Bord a ainmníonn Stiúrthóir Feidhmiúcháin EFSA agus baill an Choiste Eolaíochta agus na bpainéal.

Is é Stiúrthóir Feidhmiúcháin EFSA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ionadaí dlíthiúil an Údaráis agus atá freagrach don Bhord Bainistíochta. Arna ainmniú do thréimhse inathnuaite cúig bliana, tá an Stiúrthóir Feidhmiúcháin freagrach as na gnóthaí oibríochta uile, ceisteanna foirne agus as an gclár oibre bliantúil a dhréachtú i gcomhairle leis an gCoimisiún Eorpach, le Parlaimint na hEorpa agus le Ballstáit an AE.

Tugann Coiste agus Painéil Eolaíochta EFSA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) comhairle eolaíochta do chinnteoirí na hEorpa i réimsí an bhia agus shábháilteacht beatha, cothú, sláinte agus leas ainmhithe, cosaint plandaí agus sláinte plandaí. Laistigh dá shainchúram, measúnaíonn EFSA sábháilteacht comhshaoil freisin. Cuid d'obair an Údaráis atá ag fás, sin measúnú sábháilteachta ar tháirgí rialaithe, ar shubstaintí agus ar éilimh ar údarú san AE, rud a thacaíonn le nuáil bhia talmhaíochta.

Saineolaithe eolaíochta neamhspleách, le hardcháilíochtaí is le sáreolas ar mheasúnú priacal, atá ar Phainéil Eolaíochta EFSA. Trí nós imeachta roghnúcháin oscaile ar bhonn sáreolais eolaíochta chruthanta a ainmnítear na baill uile. Tacaíonn foireann EFSA ó thrí stiúrthóireacht eolaíochta leis an gCoiste Eolaíochta agus leis na Painéil Eolaíochta.

Nascann Fómar Comhairleach EFSA Roghnaigh aistriúcháin an naisc roimhe seo.   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) EFSA leis na húdaráis náisiúnta um shábháilteacht bia sna 28 Ballstát AE uile, san Íoslainn agus san Iorua, agus tá breathnadóirí ón Eilvéis agus ón gCoimisiún Eorpach. Tá an Fóram ag croí chur chuige chomhoibrithigh EFSA le bheith ag obair le Ballstáit an AE. Sás do mhalartú na faisnéise agus do thiomsú an eolais faoi phriacail thualangacha is ea é.

Stiúrthóir Feidhmiúcháin:
Catherine Geslain-Lanéelle

An tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia

Sonraí teagmhála

Seoladh

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Teileafón
+39 0521 036 111
Facs
+39 0521 036 110