You are here:

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen (EFSA) luotiin osana laajaa ohjelmaa, jonka tarkoituksena oli parantaa elintarvikkeiden turvallisuutta EU:ssa, taata korkeatasoinen kuluttajansuoja ja palauttaa luottamus elintarviketarjontaan. EFSA tarjoaa riippumatonta tieteellistä neuvontaa kaikissa asioissa, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti elintarvikkeiden turvallisuuteen. EFSAn tehtäväalueeseen kuuluvat elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuus, ravitsemus, eläinten terveys ja kasvien suojelu. EFSA viestii yleisölle avoimesti kaikista riskitekijöistä.

EFSAn riskinarvioinnit tarjoavat vankan perustan EU-politiikoille ja -lainsäädännölle ja tukevat Euroopan komissiota, Euroopan parlamenttia ja EU-maita tehokkaiden riskinhallintaa koskevien päätösten teossa ja ajoituksessa. Tieteellisen tiedon keruu ja analysointi, uusien riskien havaitseminen ja tieteellinen tuki komissiolle varsinkin ruokakriisin sattuessa kuuluvat myös EFSAn tehtäviin 28. tammikuuta 2002 annetun perustamisasetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaisesti.

EFSAa johtaa riippumaton johtokunta, jonka jäsenten odotetaan toimivan yleisen edun hyväksi ja jotka eivät edusta mitään viranomaista, organisaatiota tai sektoria. Johtokunnan Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) vastuulla on varmistaa, että EFSA toimii tehokkaasti. Johtokunta vahvistaa EFSAn talousarvioesityksen ja työohjelmat, valvoo niiden toteutusta ja sopii sisäisistä säännöistä ja määräyksistä. Se nimittää myös EFSAn toiminnanjohtajan sekä tiedekomitean ja tiedelautakuntien jäsenet.

Toiminnanjohtaja Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) on EFSAn laillinen edustaja ja vastuussa johtokunnalle. Hänet nimitetään viiden vuoden kaudeksi, joka voidaan uusia. Toiminnanjohtaja vastaa kaikista toiminnallisista asioista, henkilöstöasioista ja vuotuisen työohjelman laatimisesta yhdessä Euroopan komission, Euroopan parlamentin ja EU-maiden kanssa.

Tiedekomitea ja -lautakunnat Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) toimittavat EU:n ja sen jäsenmaiden päättäjille tieteellisiä neuvoja, jotka koskevat elintarvikkeiden ja rehujen turvallisuutta, ravitsemusta, eläinten terveyttä ja kasvien suojelua. EFSA arvioi tehtäväalueellaan myös ympäristöturvallisuutta. Yhä suurempi osa EFSAn työstä liittyy säänneltyjen tuotteiden turvallisuuden arviointiin sekä aineiden ja väittämien hyväksymiseen EU:ssa. Näin EFSA myös tukee maatalouselintarvikkeiden innovointia.

Tiedelautakuntiin kuuluu päteviä ja itsenäisiä tieteen asiantuntijoita, joilla on perusteellinen tietämys riskinhallinnasta. Kaikki jäsenet valitaan avoimen valintamenettelyn kautta sen perusteella, kuinka ansioituneita he ovat tieteen alalla. Tiedekomiteaa ja lautakuntia tukee EFSAn kolme eri tiedeosastoa.

Neuvoa-antava ryhmä Näytä edellisen linkin kieliversiot   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) toimii linkkinä EFSAn ja elintarvikkeiden turvallisuudesta huolehtivien eri maiden viranomaisten välillä. Yhteistyöhön osallistuvat kaikki 28 EU-maata, Islanti ja Norja sekä tarkkailijat Sveitsistä ja Euroopan komissiosta. Neuvoa-antavalla ryhmällä on keskeinen sija EFSAn ja EU-maiden yhteistyössä. Sen puitteissa voidaan koota yhteen ja vaihtaa tietoja mahdollisista riskeistä.

Toiminnanjohtaja:
Catherine Geslain-Lanéelle

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen

Yhteystiedot

Osoite

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

P.
+39 0521 036 111
F.
+39 0521 036 110