You are here:

Euroopa Toiduohutusamet

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) loodi osana ulatuslikust programmist ELi toiduohutuse parandamiseks, kõrgetasemelise tarbijakaitse tagamiseks ning usalduse taastamiseks ELi toiduainete vastu. EFSA annab sõltumatut teaduslikku nõu kõikides otseselt või kaudselt toidu ohutust mõjutavates küsimustes — kaasa arvatud loomade tervise ja heaolu ja taimekaitse alal. Amet teavitab avalikkust kõigis oma töövaldkonda kuuluvates küsimustes avatult ning läbipaistvalt.

EFSA riskianalüüsid loovad Euroopa poliitikavaldkondadele ja õigusaktidele usaldusväärse aluse ning toetavad Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamenti ja ELi liikmesriike tõhusate ning õigeaegsete riskijuhtimist käsitlevate otsuste vastuvõtmisel. Teaduslike andmete kogumine ja analüüs, esilekerkivate riskide kindlaksmääramine ning teadusalane abi komisjonile, eelkõige toidukriisi puhul, on samuti osa EFSA mandaadist vastavalt 28. jaanuari 2002. aasta asutamismäärusele (EÜ) nr 178/2002.

EFSAt juhib sõltumatu juhatus, kelle liikmed määratakse ametisse tegutsema avalikes huvides ning kes ei esinda mitte ühtegi valitsust, organisatsiooni või sektorit. EFSA juhatus Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) tagab selle, et amet toimib tõhusalt ja tulemuslikult. Juhatus vastutab ameti eelarveprojekti ja tööprogrammide koostamise eest, jälgib nende täitmist ning võtab vastu sisekorra eeskirjad ja määrused. Juhatus määrab ametisse EFSA tegevdirektori ning teaduskomitee ja teaduskomisjonide liikmed.

EFSA tegevdirektor Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) on ameti seaduslik esindaja ja annab oma tegevusest aru juhatusele. Tegevdirektor määratakse ametisse viieks aastaks ja tema ametiaeg on pikendatav. Ta vastutab ameti igapäevase juhtimise, personaliküsimuste ning iga-aastase tööprogrammi koostamise eest, konsulteerides Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ja ELi liikmesriikidega.

EFSA teaduskomitee ja teaduskomisjonid Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) annavad teadusalaseid nõuandeid Euroopa poliitikakujundajatele toidu- ja loomasööda ohutuse, söötmise, loomade tervise ja heaolu, taimekaitse ning taimetervise valdkondades. EFSA hindab oma pädevuse raames samuti ka keskkonnaohutust. Üha enam on ameti töö seotud ELile loa saamiseks esitatavate reguleeritud toodete, ainete ja nõuete ohutuse hindamisega, soodustades seeläbi põllumajandusliku toidutööstuse innovatsiooni.

EFSA teaduskomisjonid koosnevad kõrgelt kvalifitseeritud sõltumatutest teadusekspertidest, kellel on põhjalikud teadmised riskihindamisest. Kõik liikmed määratakse ametisse avaliku valikumenetluse kaudu, võttes aluseks nende teadusalaseid teadmisi. Teaduskomitees ja teaduskomisjone abistavad nende töös EFSA töötajd kolmest teadusdirektoraadist.

EFSA nõuandev kogu Valige lingiga seotud tõlked   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) ühendab EFSA kõigi ELi liikmesriikide, Islandi ja Norra toiduohutusametitega, ning selle vaatlejateks on Šveits ja Euroopa Komisjon. Nõuandev kogu on ELi liikmesriikidega koostööd käsitleva EFSA lähenemisviisi keskmes. Nõuandev kogu on mehhanism võimalike riskidega seotud teabe vahetamiseks ning teadmiste ühiseks kasutamiseks.

Tegevdirektor:
Catherine Geslain-Lanéelle

Euroopa Toiduohutusamet

Kontaktandmed

Aadress

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Faks
+39 0521 036 110