You are here:

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) blev oprettet som led i et omfattende program, der skulle forbedre fødevaresikkerheden i EU, garantere en høj grad af forbrugerbeskyttelse samt genoprette og opretholde tilliden til fødevareforsyningen i EU. EFSA giver uafhængig videnskabelig rådgivning om alle forhold med direkte eller indirekte indflydelse fødevaresikkerheden. EFSA beskæftiger sig med fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, dyrs sundhed og velfærd, beskyttelse af planter og plantesundhed. Agenturet meddeler åbent om forskellige risici.

EFSA's risikovurderinger giver et solidt udgangspunkt for politikker og lovgivning på EU-plan og hjælper Kommissionen, Parlamentet og EU-landene med at træffe effektive beslutninger om risikovurdering i rette tid. Dataindsamling og -analyse, kortlægning af nye risici og videnskabelig hjælp til Kommissionen, især ved fødevarekriser, indgår også i EFSA's mandat, som er fastsat i forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002, hvorved agenturet blev oprettet.

EFSA ledes af en uafhængig direktion, hvis medlemmer er udpeget for at handle i borgernes interesse, og som ikke repræsenterer nogen regering, organisation eller sektor. EFSA's direktion Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) sikrer, at agenturet fungerer effektivt. Direktionen er ansvarlig for at udarbejde agenturets budgetudkast og arbejdsprogrammer, overvåge gennemførelsen af programmerne og beslutte interne regler og bestemmelser. Den udpeger også EFSA's administrerende direktør samt medlemmerne af de videnskabelige udvalg og paneler.

EFSA's administrerende direktør Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) er dets juridiske repræsentant og er ansvarlig over for direktionen. Den administrerende direktør, der udnævnes for fem år ad gangen og kan genudnævnes, er ansvarlig for alle drifts- og personalespørgsmål og for at udarbejde det årlige arbejdsprogram efter høring af Kommissionen, Parlamentet og EU-landene.

EFSA's videnskabelige udvalg og paneler Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) giver beslutningstagerne i EU videnskabelig rådgivning om fødevare- og fodersikkerhed, ernæring, dyrs sundhed og velfærd, beskyttelse af planter og plantesundhed. Inden for sit mandat vurderer EFSA også miljøsikkerhed. En voksende del af agenturets arbejde handler om sikkerhedsvurderinger af regulerede produkter, substanser og ansøgninger om tilladelse i EU. Dette arbejde støtter innovation i landbrugsfødevarer.

EFSA's videnskabelige paneler består af højt kvalificerede, uafhængige videnskabelige eksperter med en stor viden om risikovurdering. Alle medlemmerne udpeges efter en åben udvælgelsesprocedure på grundlag af beviste videnskabelige resultater. Det videnskabelige udvalg og de videnskabelige paneler støttes af EFSA-personale fra tre videnskabelige direktorater.

EFSA's rådgivende forum Vælg oversættelse af det forrige link   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) forbinder EFSA med de nationale myndigheder for fødevaresikkerhed i alle 28 EU-lande samt Island og Norge med observatører fra Schweiz og EU-Kommissionen. Dette forum står centralt i EFSA's metode, som handler om at samarbejde med EU-landene. Det fungerer som en mekanisme for udveksling af oplysninger om mulige risici og samling af viden.

Adm. direktør:
Catherine Geslain-Lanéelle

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet

Kontakt

Adresse

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tlf.
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110