You are here:

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Zřízení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) představovalo jedno ze souboru opatření, která měla za cíl zvýšit bezpečnost potravin v EU, zajistit vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a obnovit jejich důvěru v bezpečnost a nezávadnost potravin na evropském trhu. Úřad EFSA vypracovává nezávislá odborná stanoviska k otázkám ze všech oblastí majících přímý či nepřímý vliv na bezpečnost potravin. Zabývá se tak bezpečností potravin a krmiv, otázkami výživy, zdravím zvířat a jejich dobrými životními podmínkami, ochranou rostlin a rostlinolékařskými otázkami. Stanoviska úřadu k případným rizikům jsou poskytována transparentním způsobem.

EFSA vypracovává zprávy o posouzení rizik, z nichž se vychází při přípravě evropských politik a právních předpisů. Evropská komise, Evropský parlament i členské státy Unie tak mohou efektivněji a rychleji rozhodovat při řízení rizik v této oblasti. K činnostem úřadu EFSA, které jsou stanoveny v nařízení (ES) č. 178/2002 z 28. ledna 2002 o jeho zřízení, patří sběr a rozbor vědeckých dat, rozpoznávání nově vznikajících rizik a poskytování odborného poradenství Komisi, především v případě potravinové krize.

Úřad EFSA je řízen nezávislou správní radou, jejíž členové se při svém jmenování zavazují jednat ve veřejném zájmu a nezastupovat tedy zájmy vlády konkrétní země ani zájmy konkrétní organizace či konkrétního odvětví. Správní rada úřadu EFSA Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) má za úkol zajišťovat účinné fungování úřadu. Zodpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a pracovních programů úřadu, sleduje jejich provádění a má dohlížet na dodržování interních pravidel a předpisů. Zároveň jmenuje výkonného ředitele úřadu EFSA a členy vědeckého výboru a vědeckých komisí.

Výkonný ředitel úřadu EFSA Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) je zákonným zástupcem úřadu a zodpovídá se správní radě. Jeho funkční období je pět let, přičemž může být jmenován opakovaně. Odpovídá za veškeré provozní a personální otázky a za sestavení ročního pracovního programu ve spolupráci s Evropskou komisí, Evropským parlamentem a členskými státy Unie.

Vědecký výbor a vědecké komise úřadu EFSA Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) poskytují tvůrcům evropských politik vědecká stanoviska týkající se bezpečnosti potravin a krmiv, otázek výživy, zdraví zvířat a jejich dobrých životních podmínek, ochrany rostlin a rostlinolékařských otázek. Úřad EFSA rovněž vypracovává posudky rizik pro životního prostředí. Činnost úřadu se stále více zaměřuje na posuzování bezpečnosti regulovaných výrobků a látek a údajů týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví, které se předkládají za účelem povolení v rámci EU, čímž se přispívá k inovaci v zemědělskopotravinářské oblasti.

Členy vědeckých komisí úřadu EFTA jsou vysoce kvalifikovaní, nezávislí vědečtí odborníci s širokou znalostí problematiky posuzování rizik. Vybíráni jsou prostřednictvím veřejného výběrového řízení, v němž musí prokázat vynikající odborné znalosti. Vědeckému výboru i vědeckým komisím jsou k dispozici zaměstnanci úřadu EFSA ze třech různých vědeckých ředitelství.

Poradní sbor úřadu EFSA Vybrat překlad k předcházejícímu odkazu   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) propojuje činnost této agentury s úřady pro bezpečnost potravin všech 28 členských států, Islandu a Norska. Úřad má zároveň pozorovatele, kteří působí ve Švýcarsku a při Evropské komisi. Poradní sbor hraje zásadní roli při zprostředkování spolupráce úřadu EFSA s členskými státy Unie. Slouží jako platforma pro výměnu informací o potenciálních rizicích a pro sdílení poznatků.

Výkonná ředitelka:
Catherine Geslain-Lanéelle

Evropský úřad pro bezpečnost potravin

Kontaktní údaje

Adresa

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Tel
+39 0521 036 111
Fax
+39 0521 036 110