Европейски орган за безопасност на храните

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е създаден като част от всеобхватна програма за подобряване на безопасността на храните в ЕС, гарантиране на високо равнище на защита на потребителите и възстановяване и поддържане на доверието в снабдяването с храни в Съюза. ЕОБХ изготвя независими научни становища по всички въпроси, които са пряко или косвено свързани с безопасността на храните. Областите на компетентност на ЕОБХ са безопасност на храните и фуражите, хранене, здраве на животните и хуманно отношение към тях, защита и здраве на растенията. Органът оповестява информация за различните рискове по открит и прозрачен начин.

Изготвяните от ЕОБХ оценки на риска представляват солидна основа за разработване на европейските политики и законодателство и служат на Европейската комисия, Европейския парламент и страните от ЕС при вземането на ефективни и навременни решения за управление на риска. Събирането и анализът на научни данни, идентифицирането на възникващи рискове и осигуряването на научна подкрепа на Комисията, особено при възникване на продоволствена криза, също са част от задачите на ЕОБХ, определени с Регламент (ЕО) №178/2002 от 28 януари 2002 г.

ЕОБХ се управлява от независим управителен съвет. Неговите членове се назначават да действат в полза на обществения интерес и не представляват никое правителство, организация или сектор. Управителният съвет на ЕОБХ DeutschEnglishfrançaisitaliano осигурява ефективното функциониране на органа. Съветът отговаря за изготвянето на проектобюджета и работните програми на органа, за контрола върху тяхното изпълнение и за приемането на вътрешни правила. Той също така назначава изпълнителния директор на ЕОБХ и членовете на научния комитет и на групите от научни експерти.

"Изпълнителният директор на ЕОБХ DeutschEnglishfrançaisitaliano е законният представител на органа и е подчинен на управителния съвет. Той се назначава за срок от пет години, който може да бъде подновен, и отговаря за всички оперативни и свързани с персонала въпроси и за изготвянето на годишната работна програма след консултации с Европейската комисия, Европейския парламент и страните от ЕС.

Научният комитет и групите от научни експерти DeutschEnglishfrançaisitaliano предоставят на европейските ръководители научни становища в областта на безопасността на храните и фуражите, храненето, здравето на животните и хуманното отношение към тях, защитата и здравето на растенията. В рамките на своята компетентност ЕОБХ също така извършва оценки на безопасността на околната среда. Нарастваща част от работата на органа е свързана с оценка на безопасността на регулирани продукти, вещества и хранителни и здравни претенции, за които е необходимо разрешение, като по този начин той подкрепя иновациите в аграрно-хранителния сектор.

Експертните групи на ЕОБХ са съставени от високо квалифицирани, независими научни експерти със задълбочени познания в областта на оценката на риска. Всички членове се назначават чрез открита процедура за подбор въз основа на доказани високи научни постижения. Научният комитет и групите от научни експерти получават подкрепа от служители от три научни дирекции на ЕОБХ.

Съвещателното тяло DeutschEnglishfrançaisitaliano е връзката на ЕОБХ с националните органи по безопасност на храните от всички 28 държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. В него участват и наблюдатели от Швейцария и Европейската комисия. Съвещателното тяло е в основата на подхода на сътрудничество на ЕОБХ към работата със страните от ЕС. То представлява механизъм за обмен на информация за потенциални рискове и за обединяване на знания.

Изпълнителен директор:
Catherine Geslain-Lanéelle

Largo N. Palli 5/A
I-43100 Parma
Тел.: (39) 0521 036 111
Факс: (39) 0521 036 110

Запитвания:http://www.efsa.europa.eu/en/aboutefsa/contact.htm
Интернет:http://www.efsa.europa.eu

 Вижте също

  • Указател на ЕС „Who is who“ pdfDeutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it)  

Помогнете ни да направим сайта по-добър

Намерихте ли търсената от вас информация?

ДаНе

Какво търсехте?

Имате ли предложения?