You are here:

Европейски орган за безопасност на храните

Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) е създаден като част от всеобхватна програма за подобряване на безопасността на храните в ЕС, гарантиране на високо равнище на защита на потребителите и възстановяване и поддържане на доверието в снабдяването с храни в Съюза. ЕОБХ изготвя независими научни становища по всички въпроси, които са пряко или косвено свързани с безопасността на храните. Областите на компетентност на ЕОБХ са безопасност на храните и фуражите, хранене, здраве на животните и хуманно отношение към тях, защита и здраве на растенията. Органът оповестява информация за различните рискове по открит и прозрачен начин.

Изготвяните от ЕОБХ оценки на риска представляват солидна основа за разработване на европейските политики и законодателство и служат на Европейската комисия, Европейския парламент и страните от ЕС при вземането на ефективни и навременни решения за управление на риска. Събирането и анализът на научни данни, идентифицирането на възникващи рискове и осигуряването на научна подкрепа на Комисията, особено при възникване на продоволствена криза, също са част от задачите на ЕОБХ, определени с Регламент (ЕО) №178/2002 от 28 януари 2002 г.

ЕОБХ се управлява от независим управителен съвет. Неговите членове се назначават да действат в полза на обществения интерес и не представляват никое правителство, организация или сектор. Управителният съвет на ЕОБХ Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) осигурява ефективното функциониране на органа. Съветът отговаря за изготвянето на проектобюджета и работните програми на органа, за контрола върху тяхното изпълнение и за приемането на вътрешни правила. Той също така назначава изпълнителния директор на ЕОБХ и членовете на научния комитет и на групите от научни експерти.

"Изпълнителният директор на ЕОБХ Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) е законният представител на органа и е подчинен на управителния съвет. Той се назначава за срок от пет години, който може да бъде подновен, и отговаря за всички оперативни и свързани с персонала въпроси и за изготвянето на годишната работна програма след консултации с Европейската комисия, Европейския парламент и страните от ЕС.

Научният комитет и групите от научни експерти Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) предоставят на европейските ръководители научни становища в областта на безопасността на храните и фуражите, храненето, здравето на животните и хуманното отношение към тях, защитата и здравето на растенията. В рамките на своята компетентност ЕОБХ също така извършва оценки на безопасността на околната среда. Нарастваща част от работата на органа е свързана с оценка на безопасността на регулирани продукти, вещества и хранителни и здравни претенции, за които е необходимо разрешение, като по този начин той подкрепя иновациите в аграрно-хранителния сектор.

Експертните групи на ЕОБХ са съставени от високо квалифицирани, независими научни експерти със задълбочени познания в областта на оценката на риска. Всички членове се назначават чрез открита процедура за подбор въз основа на доказани високи научни постижения. Научният комитет и групите от научни експерти получават подкрепа от служители от три научни дирекции на ЕОБХ.

Съвещателното тяло Избор на превод за предходната връзка   Deutsch (de) English (en) français (fr) italiano (it) е връзката на ЕОБХ с националните органи по безопасност на храните от всички 28 държави-членки на ЕС, Исландия и Норвегия. В него участват и наблюдатели от Швейцария и Европейската комисия. Съвещателното тяло е в основата на подхода на сътрудничество на ЕОБХ към работата със страните от ЕС. То представлява механизъм за обмен на информация за потенциални рискове и за обединяване на знания.

Изпълнителен директор:
Catherine Geslain-Lanéelle

Европейски орган за безопасност на храните

Координати за връзка

Адрес

Via Carlo Magno 1A

I-43126 Parma

Italia

Тел
+39 0521 036 111
Факс
+39 0521 036 110