Navigācijas ceļš

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūru, kuras birojs atrodas Vigo (Spānijā) izveidoja, lai veicinātu augstus vienotus standartus attiecībā uz kontroli, inspekciju un uzraudzību, kas jāveic atbilstīgi kopējai zivsaimniecības politikai (KZP).

Šī aģentūra ir operatīvās sadarbības vidutājs starp ES dalībvalstīm, palīdz tām un Komisijai. Aģentūra arī organizē un koordinē valstu sadarbību kontroles un inspicēšanas jomā, kā arī apmāca valstu inspektorus un instruktorus, lai nodrošinātu KZP noteikumu efektīvu un konsekventu ievērošanu.

Eiropas Zivsaimniecības kontroles aģentūra palīdz nodrošināt visiem vienādus spēles noteikumus zvejniecības nozarē, proti, tā seko līdzi, vai tiek izpildītas saistības un vai nozarē ir pret visiem vienāda attieksme visur ES. Tā sniedz ieguldījumu arī zivsaimniecības ilgtspējā, veicinot pašreizējo saglabāšanas un pārvaldības noteikumu precīzāku izpildi mūsu visu un arī turpmāko paaudžu interesēs.

KONTAKTI

Ja jums ir vispārīgi jautājumi

Zvaniet pa tālr.
00 800 6 7 8 9 10 11 Sīkāk par šo pakalpojumu

Sūtiet jautājumus pa e-pastu

Iestāžu kontaktinformācija un ziņas par to apmeklējumiem, kontakti presei

Atsauksmes

Vai atradāt meklēto?

Ko jūs meklējāt?

Vai jums ir kādi ieteikumi?